Studijski program

Suvremene tehnologije čuvanja i pakiranja voća (26460)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R2
E-učenje R3
Sati nastave 60
Predavanja 36
Laboratorijske vježbe 20
Seminar 4
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Tomislav Jemrić
Izvođač vježbi
prof. dr. sc. Tomislav Jemrić
doc. dr. sc. Goran Fruk
Marko Vuković, mag. ing. agr.
Izvođač seminara
prof. dr. sc. Tomislav Jemrić
doc. dr. sc. Goran Fruk
Marko Vuković, mag. ing. agr.
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Tomislav Jemrić
prof. dr. sc. Tomislav Jemrić

Opis predmeta

Na modulu se stiču osnovna znanja iz fizioloških i biokemijskih procesa u plodu poslije berbe. Obrađuju se postupci hlađenja, tretmani voća poslije berbe u svrhu održanja kakvoće i poboljšanja skladišne sposobnosti, fiziološke poremetnje koje se javljaju tijekom čuvanja te sortiranje i pakiranje voća. Posebna pozornost je posvećena ekološki prihvatljivim fizikalnim tretmanima voća poslije berbe.
Na vježbama studenti obrađuju senzorički test, osnovne kemijske i mehaničke analize plodova, prepoznavanje fizioloških bolesti, i posjet hladnjači gdje će se upoznati sa tehnološkim procesima čuvanja i pakiranja voća. Pozornost je posvećena samostalnom radu studenta pa su predviđeni seminari koje student sam izabire u skladu s osobnim afinitetom, a na temelju dogovora s koordinatorom modula.

Vrsta predmeta

 • Preddiplomski studij / Hortikultura (izborni predmet, 5. semestar, 3. godina)

Opće kompetencije

Student dobiva teorijska i praktična znanja nužna za rad u području tehnologije čuvanja i postupaka s voćem poslije berbe.

Oblici nastave

 • Laboratorijske vježbe
  Na vježbama u praktikumu svladavaju se osnovnih analiza kakvoće voća i poznavanja simptoma fizioloških poremetnji voća
 • Predavanja
 • Seminari
  Studenti samostalno izrađuju i prezentiraju predavanje vezano za neki od sadržaja iz gradiva koje se obrađuje na modulu.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
objasniti osnovne fiziološke procese u voću poslije berbe pismeni ili usmeni ispit
definirati i objasniti utjecaj uzgojnih čimbenika na kakvoću voća poslije berbe pismeni ili usmeni ispit
identificirati i objasniti sustave čuvanja voća u normalnoj i kontroliranoj atmosferi pismeni ili usmeni ispit
organizirati i provesti određivanje roka berbe voća laboratorijski zadatak
isplanirati i provesti slijed aktivnosti u čuvanju plodova voća seminar
objasniti i primijeniti stečena znanja i vještine u čuvanju plodova pismeni ili usmeni ispit
prezentirati rezultate pojedinih provedenih aktivnosti vezanih za čuvanje voća seminar

Način rada

Obaveze nastavnika

Održavanje predavanja, vježbi i seminara

Obaveze studenta

Redovito pohađanje nastave, redovito izlaženje na ispite, uredno izvršavanje obveza, uredno odrađen laboratorijski zadatak, pozitivno ocijenjen seminar

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Laboratorijski zadatak 15% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 40 1,33
Seminar 10% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
4 10 0,33
I. međuispit 38% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
18 65 2,17
II. međuispit 37% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
18 65 2,17
UKUPNO 100% 0-100% 1-5 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Seminar Izraditi seminar s najmanje 15 relevantnih referenci iz znanstvene literature u skladu s dobivenim uputama i u zadanom roku postaviti ga na sustav za e-učenje. Prema dogovoru s nastavnikom.
I. međuispit Točno odgovoriti na najmanje 60 % pitanja u sustavu za e-učenje. Prema dogovoru s nastavnikom. Obvezno polaganje.
II. međuispit Točno odgovoriti na najmanje 60 % pitanja u sustavu za e-učenje. Prema dogovoru s nastavnikom. Obvezno polaganje.

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u kolegij, analiza stanja rashladnih kapaciteta za voće u svijetu i u R. Hrvatskoj, uloga čuvanja voća u lancu proizvodnje.
 2. Morfološke i fiziološke karakteristike plodova voća, pojam dozrijevanja i dospijevanja
 3. Krivulje disanja plodova, uloga etilena, klimakterijsko i neklimakterijsko disanje, plodovi s potisnutim klimakterijem, skladišna sposobnost pojedinih vrsta voća
 4. Pojam optimalnog roka berbe, posljedice neodgovarajućeg roka berbe i njegovo djelovanje na skladišnu sposobnost
 5. Djelovanje ekoliških, agrotehničkih i pomotehničkih zahvata na biokemijske procese u plodu i njihove posljedice na dužinu i kvalitetu čuvanja
 6. I. kolokvij
 7. Kemijski, fizikalni i biološki postupci s plodovima u cilju poboljšanja skladišne sposobnosti. (toplinski tretmani, mikrovalovi, radijacija)
 8. Tehnologije čuvanja u normalnoj i kontroliranoj atmosferi, ,
 9. Tehnologije čuvanja u normalnoj i kontroliranoj atmosferi, , (nastavak).
 10. Pojam fizioloških poremetnji plodova, uzroci nastanka, postupci za njihovo ublažavanje ili otklanjanje
 11. Suvremeni načini pakiranja voća, uporaba a pakiranja za postizanje modificirane atmosphere, mogući negativni učinci pakiranja
 12. Drugi uzroci gubitka voća poslije berbe
 13. II. kolokvij
 14. Samostalan rad studenata i prezentacija njihovih seminarskih radova.
 15. Posjet hladnjači i praktično upoznavanje s tehnološkim postupcima u čuvanju plodova.

Obvezna literatura

 1. Lovrić, T., Piližota V. 1994. Konzerviranje i prerada voća , Nakladni zavod Globus, Zagreb

Preporučena literatura

 1. Wills, R., McGlasson, B., Graham, D., Joyce, D. 1998. Postharvest: An Introduction to the Physiology &amp; Handling of fruit, vegetables &amp; ornamentals, UNSW Press, CAB International, Wallingford, UK

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Post harvest biology and technology of fruits, Faculty of Horticultural Science, Corvinus university of Budapest, Mađarska