Studijski program

Voćarstvo 1 (144002)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R2
E-učenje R3
Sati nastave 60
Predavanja 32
Vježbe u praktikumu 16
Seminar 8
Terenske vježbe 4
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Tomislav Jemrić
Izvođač vježbi
prof. dr. sc. Tomislav Jemrić
doc. dr. sc. Goran Fruk
Marko Vuković, mag. ing. agr.
Izvođač seminara
doc. dr. sc. Goran Fruk
Marko Vuković, mag. ing. agr.
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Tomislav Jemrić
prof. dr. sc. Tomislav Jemrić

Opis predmeta

U modulu se obrađuju poglavlja iz morfologije, razmnožavanja i ekoloških uvjeta za uzgoj voćaka, fiziologije rasta i rodnosti te pomotehničkih i agrotehničkih zahvata. Nastava uključuje predavanja, vježbe i terensku nastavu. Student dobiva temeljna znanja potrebna za nastavak studija i razumijevanje ostalih modula iz voćarske domene i osnovne vještine za svladavanje tehnologije proizvodnje voća u praksi.

Vrsta predmeta

 • Preddiplomski studij / Hortikultura (obvezni predmet, 3. semestar, 2. godina)

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje morfoloških svojstava i fizoloških zakonitosti rasta i rodnosti voćaka Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja nužna za razumijevanje i usvajanje gradiva iz drugih voćarskih modula.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Seminari
  Studenti samostalno izrađuju i prezentiraju predavanje vezano za neki od sadržaja iz gradiva koje se obrađuje na modulu.
 • Vježbe u praktikumu
  Na vježbama u praktikumu svladavaju se sadržaji iz morfologije rodnih izbojaka, izvode zadaci iz izračunavanja proizvodnih pokazatelja u voćnjaku i uvježbava rezidba voćaka

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
objasniti važnost voća u ljudskoj prehrani, pismeni ili usmeni ispit
identificirati i vrjednovati uvjete uzgoja voćaka, pismeni ili usmeni ispit, pismena zadaća
opisati osnovne fiziološke procese rasta i rodnosti voćaka, pismeni ili usmeni ispit, pismena zadaća
identificirati sustave uzgoja voćaka, pismeni ili usmeni ispit
organizirati i provesti agrotehničke zahvate u voćnjaku tijekom vegetacije, seminar
prepoznati i opisati različite vrste rodnih izbojaka voćaka, pismeni ispit
provesti rezidbu voćnjaka u razdoblju mirovanja. praktična provjera

Način rada

Obaveze nastavnika

Održavanje predavanja, vježbi i seminara

Obaveze studenta

Redovito pohađanje nastave, redovito izlaženje na ispite, uredno izvršavanje obveza, predaja dviju zadaća, pozitivno ocijenjen seminar

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
I. i II. zadaća 8 % <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 15 0,5
Seminar 7 % <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
8 15 0,5
Kolokvij - morfologija 10 % <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 20 0,66
I. međuispit 38 % <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 65 2,17
II. međuispit 37 % <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
16 65 2,17
UKUPNO 100% 0-100% 1-5 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Seminar Izraditi seminar s najmanje 15 relevantnih referenci iz znanstvene literature u skladu s dobivenim uputama i u zadanom roku postaviti ga na sustav za e-učenje. Prema dogovoru s nastavnikom. Obvezna odrada terenskih vježbi.
Kolokvij - morfologija Točno odgovoriti na najmanje 60 % pitanja u sustavu za e-učenje. Prema dogovoru s nastavnikom. Obvezno polaganje.
II. međuispit Prema dogovoru s nastavnikom.

Tjedni plan nastave

 1. Uvod i definicija kolegija, stanje voćarstva u Republici Hrvatskoj, morfološke i fiziološke karakteristike korijenove mreže
 2. Morfologija nadzemnog dijela voćaka, vrste rodnih i nerodnih izbojaka voćaka
 3. Generativno i vegetativno razmnožavanje voćaka, organizacija voćnog rasadnika, proizvodnja sadnica
 4. Ekološki i edafski uvjeti za rast i razvoj voćaka, utjecaj reljefa.
 5. Učinak rezidbe na rast i rodnost, podjela i karakteristike uzgojnih oblika.
 6. Godišnji i životni ciklus voćaka, fenofaze rasta voćaka, čimbenici koji djeluju na rast i razvoj voćaka.
 7. I. kolokvij
 8. Tijek diferencijacije generativnih pupova, čimbenici o kojima ovisi diferencijacija, metode regulacije diferencijacije
 9. Fenofaze cvatnje, odnosi oplodnje kod voćaka, uloga oprašivača, načini održavanja tla u voćnjaku, prednosti i mane pojedinih sustava.
 10. Praktična demonstracija učinaka različitih sustava održavanja tla
 11. Uloga prorjeđivanja plodova u regulaciji rodnosti voćaka, načini i sredstva za prorjeđivanje plodova
 12. Krivulja rasta ploda, čimbenici koji djeluju na rast ploda, ovisnost vegetativnog i generativnog rasta, kvaliteta plodova
 13. Izrada i prezentacija seminarskih radova studenata.
 14. Posjet voćnjaku, upoznavanje s tehnološkim procesima proizvodnje u praksi i iskustvima proizvođača
 15. II. kolokvij

Obvezna literatura

 1. Miljković, I. 1991. Suvremeno voćarstvo, Znanje, Zagreb (odabrana poglavlja)
 2. Štampar, K. 1966. Opće voćarstvo, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb
 3. Jemrić, T. (2007) Cijepljenje i rezidba voćaka, Uliks, Rijeka

Preporučena literatura

 1. Kozlowski, T. T., Pallardy, S. G. 1997. Growth control in woody plants, Academic press, San Diego
 2. Westwood, M. N. 1995. Temperate-zone pomology, physiology and culture, Third edition, Timber Press, Portland, Oregon

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Fruit growing I, Faculty of Horticultural Science, Corvinus university of Budapest, Mađarska