Studijski program

Zaštita povrća i ukrasnog bilja od štetočinja (144007)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 41
Laboratorijske vježbe 4
Seminar 5
Terenske vježbe 10
Izvođač predavanja
doc. dr. sc. Ivan Juran
izv. prof. dr. sc. Klara Barić
doc. dr. sc. Joško Kaliterna
izv. prof. dr. sc. Darko Vončina
Izvođač vježbi
doc. dr. sc. Joško Kaliterna
doc. dr. sc. Ivan Juran
izv. prof. dr. sc. Klara Barić
Valentina Šoštarčić, mag. ing. agr.
dr. sc. Ana Pintar
Izvođač seminara
doc. dr. sc. Joško Kaliterna
doc. dr. sc. Ivan Juran
izv. prof. dr. sc. Klara Barić
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60%-69%
Dobar (3) 70%-79%
Vrlo dobar (4) 80%-89%
Izvrstan (5) 90%-100%
Uvjeti za dobivanje potpisa
Redovito pohađanje nastave

Nositelj predmeta

doc. dr. sc. Joško Kaliterna
doc. dr. sc. Joško Kaliterna

Opis predmeta

Nastava iz predmeta Zaštita povrća i ukrasnog bilja od štetočinja sastoji se od tri cjeline ili nastavna područja:
1. Fitopatološkog - opisuju se bolesti povrća i ukrasnog bilja (mikoze, bakterioze, viroze i dr.) te njihovo suzbijanje
2. Zoološkog (entomologija, akarologija i dr.) – opisuju se štetnici povrća i ukrasnog bilja (kukci, grinje, nematode i dr.) te njihovo suzbijanje
3. Herbološkog - nastavni program obuhvaća korovne vrste (osobito specifične za kulturu) i štete od korova. Zasebno se obrađuje opća problematika suzbijanja korova u povrću s gledišta načina i cilja uzgoja, vremena sjetve/sadnje, značajki kulture i ograničenog izbora herbicida. Problematika se obrađuje na primjeru mogućnosti suzbijanja korova u značajnim povrćarskim kulturama (kupus, luk, paprika, rajčica). Terenske vježbe se odvijaju na površinama poslovnog subjekta koji se intenzivno bavi proizvodnjom povrća.
U predavanjima se detaljno daje prikaz ekonomsko važnih štetočinja na najvažnijim kultiviranim vrstama povrća (rajčica, paprika, luk, salata, kupusnjače, mahunarke i dr.) i ukrasnog bilja (ruže, krizanteme, gerberi i dr.) u Hrvatskoj. Objašnjava se simptomatologija i uzrok bolesti, daje se opis štetnika i korova te obrađuju načini njihovog suzbijanja. U sklopu vježbi u praktikumu upoznaje se s tipovima simptoma bolesti i štetnika, a na terenskim vježbama studenti posjećuju proizvodne nasada povrća i cvijeća.

Vrsta predmeta

 • Preddiplomski studij / Hortikultura (izborni predmet, 6. semestar, 3. godina)

Opće kompetencije

Predmet osposobljava studente za prepoznavanje najvažnijih štetočinja (bolesti, štetnici i korovi) na povrću i ukrasnom bilju koje je zastupljeno u proizvodnji na području Hrvatske te s načinima prognoze i suzbijanja štetočinja u skladu s principima ekonomski i ekološki prihvatljivih mjera zaštite.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Seminari
  stjecanje vještina za samostalni rad i prezentiranje izabranih tema seminara
 • Terenske vježbe
  rad u grupama do 10 studenata
 • Vježbe u praktikumu
  rad u grupama do 10 studenata

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Prepoznati najvažnije bolesti na povrću i ukrasnom bilju na temelju njihove simptomatologije. Pismeni ispit iz fitopatološkog dijela
Procijeniti intenzitet napada bolesti. Pismeni ispit iz fitopatološkog dijela
Odrediti i provesti ekonomski i ekološki prihvatljive mjere suzbijanja bolesti. Pismeni ispit iz fitopatološkog dijela
Prepoznati najvažnije štetnike na povrću i ukrasnom bilju na temelju simptoma oštećenja biljaka i morfologije štetnika. Pismeni ispit iz entomološkog dijela
Procijeniti intenzitet napada štetnika. Pismeni ispit iz entomološkog dijela
Odrediti i provesti ekonomski i ekološki prihvatljive mjere suzbijanja štetnika. Pismeni ispit iz entomološkog dijela
Prepoznati najvažnije korove u nasadima povrća i ukrasnog bilja. Pismeni ispit iz herbološkog dijela
Odrediti ekonomski i ekološki prihvatljive mjere suzbijanja korova. Pismeni ispit iz herbološkog dijela

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni ispit Fitopatološki dio 33,3 do 59%
60-69 %
70-79 %
80-89 %
90-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 60 2
Pismeni ispit - Entomološki dio 33,3 do 59 %
60-69 %
70-79 %
80-89 %
90-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 60 2
Pismeni ispit - Herbološki dio 33,3 do 59%
60-69 %
70-79 %
80-89 %
90-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 60 2
Ukupno 100 do 59% 60-69% 70-79% 80-89 % 90-100 % do 59% - nedovoljan 1 60-69% - dovoljan 2 70-79% - dobar 3 80-89 % - vrlodobar 4 90-100 % - izvrstan 5 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. P - Uvod u predmet. Silabus modula. Uvod u fitopatološki dio. Bolesti povrća iz porodice Apiaceae (mrkve, peršina i dr.) i bolesti povrća iz porodice Fabaceae (graha, graška i dr.)
 2. P - Bolesti povrća iz porodice Brassicaceae (kupusnjače) i bolesti povrća iz porodice Asteraceae (salate i dr.) i porodice Liliaceae (luka)
 3. P- Bolesti povrća iz porodice Solonaceae (rajčice, paprike i dr.) i bolesti povrća iz porodice Cucurbitaceae (krastavci, dinje i dr.)
 4. P - Bolesti ukrasnog bilja ( ruža, karanfila, gerbera, krizantema, perunika i dr.)
 5. PK – upoznavanje s simptomima bolesti i štetnika na povrću i ukrasnom bilju I (Međuispit) – kolokvij 1 (fitopatološki dio)
 6. P - Uvodni entomološki dio; najvažniji štetnici (biologija, ekologija i suzbijanje) na povrću i ukrasnom bilju iz reda Thysanoptera i podreda Heteroptera
 7. P - Najvažniji štetnici (biologija, ekologija i suzbijanje) na povrću i ukrasnom bilju iz podreda Homoptera – natporodice: Psylloidea, Aleyroidea; Cicadoidea; Aphidoidea
 8. Najvažniji štetnici (biologija, ekologija i suzbijanje) na povrću i ukrasnom bilju iz reda Hymenoptera i reda Coleoptera
 9. Najvažniji štetnici (biologija, ekologija i suzbijanje) na povrću i ukrasnom bilju iz reda Lepidoptera I (Međuispit) – kolokvij 2 (entomološki dio)
 10. Problematika suzbijanja korova u povrtnim kulturama (pregled činitelja koji utječu na suzbijanje). Zakonska regulativa EU i RH koja se odnosi na primjenu herbicida u malim kulturama, malim i bitnim namjenama. Prikaz načina rješenja problema male namjene herbicida («minor uses») u zemljama u SAD i u EU i usporedba s RH.
 11. Korovna flora povrtnih kultura u odnosu na vrijeme sjetve/sadnje. Kritična razdoblja zakorovljenosti i kompeticijski odnosi korova i povrtnih kultura. Suzbijanje korova u odnosu na tehnologiju uzgoja.
 12. Suzbijanje korova u povrtnim kulturama na primjeru važnijih povrtnih kultura (luk, kupus, rajčica, paprika, mrkva) I (Međuispit) – kolokvij 3 (herbološki dio)
 13. T - odlazak sa studentima u pregled proizvodnih nasada povrća i cvijeća
 14. T – odlazak sa studentima u pregled proizvodnih nasada povrća i cvijeća
 15. S – Obrada pojedinih tema iz područja predmeta po izboru studenata pod vodstvom nastavnika u vidu pisanog seminara i PP prezentacije, I – Završni ispit (usmeni)

Obvezna literatura

 1. Maceljski, M., Cvjetković, B., Ostojić, Z., Igrc Barčić, J., Pagliarini, N., Oštrec, Lj., Barić, K., Čizmić, I., (2004): Štetočinje povrća, Zrinski Čakovec.
 2. Miličević, T., Kaliterna, J.: PowerPoint prezentacije predavanja iz fitopatološkog dijela (dostupno putem Merlin sustava)
 3. Odabrani radovi nastavnika Zavoda za herbologiju (dostupno putem Merlina)
 4. Jurković, D., Ćosić, J.,Vrandečić, K. (2010): Bolesti cvijeća i ukrasnog bilja, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayer u Osijeku.

Preporučena literatura

 1. Pollini , A. (2003): La difesa delle piante da orto. Edagricole. Bologna
 2. Ponti, I., F, Laffi (1990): Mallattie critogamiche dele piante ortive. Shede fitopatologiche. Edicioni lnformatore Agrario. Verona.
 3. Ponti, I., L, Marchetti., F, Laffi (1995): Aversita delle piante ornamentali. Shede fitopatologiche. Edicioni lnformatore Agrario. Verona.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Patologia vegetale speciale. Facolta di Agraria, Universita degli studi di Bari. Italija
 • Specijalna fitopatologija. Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet, Sveučilište u Mostaru. BiH.
 • Specijalna entomologija. Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet, Sveučilište u Mostaru. BiH.
 • Bolesti i štetočine hortikulturnih biljaka. Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu. Srbija.
 • Bolesti i štetočine njivskih biljaka. Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu. Srbija