Studijski program

Hranidba goveda u proizvodnji mesa (144509)

ECTS bodovi 3.00
Sati nastave 30
Predavanja 22
Auditorne vježbe 6
Seminar 2
Izvođač predavanja
izv. prof. dr. sc. Goran Kiš
prof. dr. sc. Darko Grbeša
prof. dr. sc. Krešimir Salajpal
Izvođač vježbi
izv. prof. dr. sc. Goran Kiš
doc. dr. sc. Kristina Kljak
Izvođač seminara
izv. prof. dr. sc. Goran Kiš
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60%
Dobar (3) 70%
Vrlo dobar (4) 80%
Izvrstan (5) 90%

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Goran Kiš
izv. prof. dr. sc. Goran Kiš

Opis predmeta

Proizvodnja goveđeg mesa dio je govedarske proizvodnje koju čini velika raznolikost u sustavima proizvodnje. Ova raznolikost odnosi se na različitu pasminsku strukturu životinja, različite sustave uzgoja, različitu kvalitetu završnog proizvoda prilagođenu željama potrošača. Kako bi postigli željenu proizvodnju i kvalitetu mesa proizvodnja mora biti popraćena i odgovarajućim hranidbeni managementom, kao jedne od najvažnijih komponenti uzgoja goveda za meso. Stoga će studenti u okviru ovog modula naučiti o osobinama goveda u proizvodnji mesa, njihovim specifičnostima u odnosu na druge govedarske proizvodnje, te hranidbenim potrebama goveda u proizvodnji mesa. Studenti će savladati principe evaluacije hrane za životinje, te temeljem prirodnih mogućnosti i dostupnosti hrane odabrati najbolje hranidbene modele za određenu proizvodnju. Kroz modul se obraditi i svi tipovi i vrste proizvodnje mesa od hranidbe rasplodnih životinja i podmladka, hranidbe u proizvodnji mesa teladi do hranidbe završnih kategorija u tovu goveda. Nadalje studenti će naučiti samostalno izraditi krmne smjese i obroke za sve kategorije i tipove proizvodnje putem manualnih izračunavanje, te kompjuterskog programa. U okviru modula obradit će se i ekološki aspekti proizvodnje mesa, te utjecaj goveda u proizvodnji mesa na okoliš, te načine kako ovu proizvodnju kroz hranidbu učiniti ekološki što prihvatljivijom.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Studenti će tijekom nastavnog procesa poboljšati način interpretiranja činjenica i zaključaka u pisanom obliku, te će unaprijediti vještinu argumentiranog raspravljanja. Također, nakon odslušanog i položenog predmeta moći će samostalno nadograđivati stečeno znanje upotrebom informatičkih tehnologija, primjenjivati znanje u praksi, te raditi samostalno i u timu. Cilj ovog modula je omogućiti studentima znanja, vještine i kompetencijama za samostalno vođenje hranidbenog managementa u proizvodnji mesa tovne junadi. Izbor hranidbenog managementa, prema dostupnim izvorima hrane životinje, a sve s ciljem optimiziranja proizvodnje, zdravlja životinja i ekonomskoj konkurentnosti ove proizvodnje sukladno željenoj kakvoći proizvoda.

Oblici nastave

 • Auditorne vježbe
  Izračunavanje hranidbenih potreba i hranjive vrijednosti hrane za goveda u proizvodnji mesa. Računske vježbe praktičnog sastavljanja krmnih smjesa i obroka za goveda u proizvodnji mesa.
 • Predavanja
 • Seminari
  Seminar vezani za specifičnosti hranidbe goveda u proizvodnji mesa. Studenti samostalno izrađuju završni projekt u kojem obrađuju kompletni hranidbeni management goveda u proizvodnji mesa.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Objasniti osobitosti anatomsko-fizioloških osobina goveda u proizvodnji mesa. Pismeno ili usmeno
Prepoznati biološku ulogu, potrebne količine, znakove viška i manjka hranjivih tvari u hranidbi goveda u proizvodnji mesa. Pismeno ili usmeno
Procijeniti hranjivu vrijednost hrane za goveda u proizvodnji mesa. Pismeno ili usmeno
Računski procijeniti potrebe goveda u proizvodnji mesa za energijom, proteinima, aminokiselinama, mineralima i vitaminima iz osnovnih podatka o životinji. Pismeno
Prepoznati i objasniti hranidbene sustave različitih kategorija goveda u proizvodnji mesa. Pismeno ili usmeno
Objasniti utjecaj hranidbe na dobrobit (zdravlje) životinje i okolinu Pismeno ili usmeno
Izrada hranidbene strategije goveda u proizvodnji mesa. Pismeno

Način rada

Obaveze nastavnika

Održavanje predavanje i auditornih vježbi.
Pomoć pri izradi seminara i eventualnih, diplomskih radova.

Obaveze studenta

Izrada i prezentacija seminarskog rada.
Izrada projekta, te usmeni dio ispita.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Usvojenost programskog sadržaja – međuispit I 30% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 30 0,5
Usvojenost programskog sadržaja – međuispit II 30% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
14 30 0,5
Izrada seminara 10% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 10 0,5
Završni projekt 30% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 20 1
Kontinuirano pohađanje nastave 0,5
UKUPNO 100% 30 90 3
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Kontinuirano pohađanje nastave Dolazak studenata na nastavu se provjerava i uvjet je za dobivanje potpisa i pristup ispitu. Zadnje predavanje Nije moguće

Tjedni plan nastave

 1. Anatomsko fiziološke osobine goveda u proizvodnji mesa.
 2. Hranidbene potrebe goveda; energija, vlakna, vitamini.
 3. Hranidbene potrebe goveda u proizvodnji mesa, proteini, minerali.
 4. Procjena hranjive vrijednosti hrane za goveda u proizvodnji mesa.
 5. Voluminozna krmiva u hranidbi goveda u proizvodnji mesa.
 6. Krepka krmiva u hranidbi goveda u proizvodnji mesa.
 7. Hranidbeni sustavi u proizvodnji mesa goveda na paši.
 8. Hranidbeni sustavi u proizvodnji mesa teladi.
 9. Hranidbeni sustavi u proizvodnji mesa junadi.
 10. Hranidbeni sustavi u proizvodnji mesa odraslih goveda.
 11. Hranidbeni sustavi u ekološkoj proizvodnji mesa goveda.
 12. Ekološki aspekti proizvodnje mesa goveda.
 13. Izrada hranidbene strategije goveda u proizvodnji mesa – sastavljanje krmnih smjesa.
 14. Izrada hranidbene strategije goveda u proizvodnji mesa – sastavljanje obroka.
 15. Seminari - Rasprava prema dodijeljenim seminarskim radovima uz prezentacije studenata podijeljenih u radne skupine, te izrada samostalnog završnog projekta.

Obvezna literatura

 1. National Research Council (2000.):Nutrient Requirements of Beef Cattle, National Academies Press
 2. T.W. Perry and M.J. Cecava (1995): Beef cattle Feeding and Nutrition, Academic Press
 3. Interni zavodski materijal

Preporučena literatura

 1. W. G. Pond, D. C. Church, K. R. Pond and P. A. Schoknecht (2004): Basic Animal Nutrition and Feeding, Wiley

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Aspetti pratici di gestione nell´allevamento del bovino da carne, Universita degli studi di Milano, Italija
 • Beef Cattle Nutrition, University of Guelph, Kanada