Studijski program

Hranidba u akvakulturi (169450)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 20
Laboratorijske vježbe 32
Seminar 8
Izvođač predavanja
doc. dr. sc. Daniel Matulić
Izvođač vježbi
izv. prof. dr. sc. Tea Tomljanović
prof. dr. sc. Marina Piria
doc. dr. sc. Daniel Matulić
Izvođač seminara
doc. dr. sc. Daniel Matulić
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 66 -75%
Dobar (3) 76 -85%
Vrlo dobar (4) 86 -93%
Izvrstan (5) 94 -100%
Uvjeti za dobivanje potpisa
Uredno ispunjene studentske obveze u vidu dolaska na nastavu i izvođenje vježbi.

Nositelj predmeta

doc. dr. sc. Daniel Matulić
doc. dr. sc. Daniel Matulić

Opis predmeta

Hrana kao izvor osnovnih hranjivih tvari i energije. Vrste hrane i njihova proizvodnja. Fizikalno-kemijske značajke industrijski proizvedene hrane i njezina postojanost na uvjete skladištenja
Upoznavanje studenata s anatomijom i fiziologijom probavnog sustava riba, rakova, školjkaša i bodljokožaca. Upoznavanje s normativima hranidbenih potreba uzgajanih vrsta. Metode određivanja obroka i njihova disperzija. Praćenje osnovnih proizvodnih pokazatelja
Rad na hranidbi u sklopu laboratorijskih akvarijskih istraživanja (maseno dužinski rast i njihovi odnosi, FCR, WG, CF, HSI, VSI )
Sekcija životinja u cilju određivanja visceralnog i gonadosomatskog indeksa te ukupnog randmana. Kroz terenske vježbe studenti se upoznaju hranom i hranidbom različitih uzrasnih kategorija ciprinidnih i salmonidnih vrsta kao i s vrstama hrane i načinima hranidbe u marikulturi. Studenti pripremaju i prezentiraju seminarski rad u suradnji s nastavnicima modula.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Student stječe teoretska i praktična znanja o vrstama riblje hrane, njezinoj strukturi, hranidbenoj i energetskoj vrijednosti. Svladat će tehnološke postupke proizvodnje riblje hrane, prilagođene potrebama različitih uzgojnih stadija i vrsta vodenih organizama. Osposobljeni su za samostalno planiranje i izvođenje hranidbe u uzgoju vodenih organizama.

Oblici nastave

 • Konzultacije
 • Laboratorijske vježbe
 • Predavanja
 • Seminari
 • Terenske vježbe

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Prepoznati pozicije i trendove u zemlji i inozemstvu, te primijeniti stečena znanja iz hranidbe riba i drugih vodenih organizama u području kopnene akvakulture i marikulture. Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Vladati s tehnološkim postupcima proizvodnje riblje hrane, prilagođene potrebama različitih uzgojnih stadija i vrsta vodenih organizama. Pismeni ispit, usmeni ispit
Analizirati konkretne probleme nutritivne domene u praksi, te ih rješavati u novim situacijama na temelju sinteze stečenih znanja i vještina iz anatomije i fiziologije probavnog sustava riba, rakova, školjkaša i bodljokožaca. Pismeni ispit, usmeni ispit
Koristiti dostignute sposobnosti teoretskog i praktičnog učenja u stjecanju novih spoznaja iz hrane i hranidbe riba i drugih vodenih organizama kao i načine zaštite prirode od intenzivne akvakulture. Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Primijeniti stečene sposobnosti samostalnog i timskog rada u organizaciji i upravi institucija u području akvakulture, u radu u savjetodavnoj službi, te vođenju službi u tijelima lokalne uprave u ovoj domeni. Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Voditi poslove prometa riblje hrane i opreme za hranidbu u akvakulturi Pismeni ispit, usmeni ispit
Prepoznati važna zbivanja u ovoj domeni, te ih prezentirati u medijima i publicistici Seminar
Postaviti istraživanje iz svoga područja, provesti terenski i laboratorijski rad, proučiti relevantnu literaturu, statistički obraditi podatke, te napisati i poslati rad za objavljivanje u stručnom ili znanstvenom časopisu Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar

Način rada

Obaveze nastavnika

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan nastavnih aktivnosti.

Obaveze studenta

Redovito pohađanje nastave i izvršavanje postavljenih zadataka.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pisani ispit 30 % 0 – 65% - Nedovoljan
66 -75% - Dovoljan
76 -85% - Dobar
86 -93% - Vrlo dobar
94 -100% - Izvrstan
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 50 2
Seminarski rad 30 % 0 – 65% - Nedovoljan
66 -75% - Dovoljan
76 -85% - Dobar
86 -93% - Vrlo dobar
94 -100% - Izvrstan
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 50 2
Usmeni ispit 40 % 0 – 65% - Nedovoljan
66 -75% - Dovoljan
76 -85% - Dobar
86 -93% - Vrlo dobar
94 -100% - Izvrstan
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 80 2
UKUPNO 100% 0-100% 1-5 60 180 6

Ocjenjivanje se temelji na rezultatima pisanog ispita tijekom semestra te završnom usmenom ispitu pri čemu u zbirnu ocjenu ulazi i ocjena izrade i prezentacije seminara.

Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pisani ispit Moguć ispravak pisanog ispita s drukčijim režimom evaluacije

Tjedni plan nastave

 1. Uvodno predavanje. Uvod u koncept modula "Hranidba u akvakulturi". Osnovne značajke hrane kao izvor hranjivih tvari i energije u akvakulturi. Osnovne značajke biljnih i životinjskih krmiva u izradi riblje hrane. (P)
 2. Osnovne značajke biljnih i životinjskih krmiva u izradi riblje hrane - nastavak. Vrste i tehnologije proizvodnje riblje hrane. Hrana i zdravlje (P)
 3. Anatomija i fiziologija probavnog sustava riba (P)
 4. Anatomija i fiziologija probavnog sustava rakova, školjkaša i bodljokožaca (P)
 5. Sekcija riba u laboratorijskim uvjetima. Osnovne kalkulacije pokazatelja rasta u akvakulturi (V)
 6. Alternativne hranidbene komponente riblje hrane (P)
 7. Zamjena ribljeg brašna u ribljoj hrani (P)
 8. Fizikalno-kemijske značajke industrijski proizvedene hrane i njezina postojanost ovisno o uvjetima skladištenja (P) Hrana i način hranjenja pri uzgoju ciprinida i salmonida Hrana i način hranjenja pri uzgoju orade i brancina (P)
 9. Terenska nastava - posjet instituciji/gospodarskom objektu u skladu s tematikom modula (V)
 10. Hrana i način hranjenja pri uzgoju tuna, jegulja, plosnatica te nekih bezkralješnjaka(P).
 11. Naputci i trikovi prezentiranja tematike u struci (P) - Odabir teme seminara prema dogovoru sa svakim studentom i izbor literature (S)
 12. Utjecaj intenzivne hranidbe na uzgojnu sredinu i stanje okoliša (V).
 13. Pripreme i konzultacije za pisani i usmeni ispit te seminarski rad (P, V)
 14. Pismeni ispit. Prezentacija seminara (S)
 15. Usmeni ispit

Obvezna literatura

 1. Predavanja s nastave i Power Point prezentacije
 2. Bogut i sur. (2016): Hranidba riba. HAZU Mostar
 3. Treer, T., Safner, R., Aničić, I., Lovrinov, M. (1995.): Ribarstvo. Globus, Zagreb, pp 464

Preporučena literatura

 1. Halver, J.E., Hardy, R.W. (2002): Fish nutrition. Third Edition, Elsevier Science (USA).
 2. Članci iz znanstvenog časopisa "Aquaculture Nutrition" te odabrani članci iz znanstvenih časopisa "Aquaculture International" i "Aquaculture Research"

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Aquaculture nutrition, Nord University, Post box 1490 8049 Bodø, Norway
 • Aquaculture nutrition, TOKYO UNIVERSITY OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY , Faculty of Marine Sience, Japan
 • Aquaculture nutrition, Institute of Aquaculture, University of Stirling, Stirling
 • Aquaculture nutrition, WAGENINGEN UNIVERSITY, THE AQUACULTURE AND FISHERIES GROUP, AFI. NETHERLANDS