Studijski program

Kemija i kontrola hrane za životinje (169447)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 36
Laboratorijske vježbe 12
Seminar 12
Izvođač seminara
doc. dr. sc. Kristina Kljak
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60%
Dobar (3) 70%
Vrlo dobar (4) 80%
Izvrstan (5) 90%
Uvjeti za dobivanje potpisa
Prisutnost na predavanju 80%.

Nositelj predmeta

doc. dr. sc. Luna Maslov Bandić
doc. dr. sc. Luna Maslov Bandić

Opis predmeta

Cilj je modula razumijevanje kemizma osnovnih sastojaka hrane za životinje i metode njihovog određivanja (teorijski i praktično) te upoznavanje sa sustavima kontrole kvalitete u proizvodnji hrane za životinje i ulogom kontrole kvalitete u očuvanju okoliša.
Programski dijelovi modula su:
Osnove analitičke kemije – odabrana poglavlja kvalitativne i kvantitativne kemijske analize
Kemija hrane za životinje – kemizam i metode analize osnovnih sastojaka hrane za životinje, seminari omogućuju samostalnu obradu podataka kemijske analize i prezentiranje rezultata.
Metode analize hrane za životinje – znanja stečena u prethodnim programskim dijelovima primijenjuju se u praktičnom samostalnom radu u laboratoriju.
Kontrola kvalitete hrane za životinje - sustavi kvalitete u proizvodnji hrane za životinje, statističko praćenje kvalitete te uloga kontrole kvalitete u očuvanju okoliša
Polaganje ispita:
Pisani ispit iz teorijskog gradiva modula.
Laboratorijske vježbe – izračunavanje i izražavanje rezultata dobivenih kemijskim analizama.
Seminar – seminarski zadatak: izraditi prema zadanim parametrima i objasniti zadani proizvodni proces te utvrditi prosječnu izlaznu kvalitetu – usmeno izlaganje seminarskog rada.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Studenti dobivaju temeljna teorijska i praktična znanja iz kemizma osnovnih sastojaka hrane, njihovo kvantitativno određivanje te praktična znanja iz kontrole kvalitete hrane za životinje.

Oblici nastave

 • Laboratorijske vježbe
  Izvode se u laboratoriju Zavoda za hranidbu životinja; kvantitativna kemijska analiza uzoraka hrane za životinje, određivanje parametara koji se uobičajeno prikazuju u laboratorijskim izvješćima.
 • Predavanja
  Održavaju se u dvorani uz PowerPoint-prezentaciju.
 • Seminari
  Zadaje se seminarski zadatak konkretnog problema u mješaonici stočne hrane koji treba riješiti, prikazati kao izvješće u pisanom obliku i usmeno obrazložiti rješenje zadatka.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Definirati osnovne pojmove kvalitativne i kvantitativne kemijske analize. kroz raspravu i kvizove, pismeni ispit
Opisati kemizam proteina, ugljikohidrata i masti. pismeni ispit
Primijeniti i koristiti fizikalne metode analize hrane za životinje. kroz raspravu i kvizove, pismeni ispit
Izračunati i izraziti rezultate kemijskih analiza proteina, ugljikohidrata, masti, minerala, vlakana, nutritivnih i štetnih tvari u hrani za životinje. kroz raspravu i kvizove, pismeni ispit
Opisati pojmove kvaliteta, osiguranje kvalitete i kontrola kvaliteta. seminar, pismeni ispit
Prepoznati utjecaj proizvodnje na okoliš i važnost uvođenja sustava kontrole kvalitete za očuvanje okoliša. kroz raspravu i kvizove, seminar i pismeni ispit
Konstruirati osnovne kontrolne dijagrame i krivulju operativnih karakteristika. seminar
Procijeniti sposobnost procesa da zadovolji zadanu specifikaciju i utvrditi prosječnu izlaznu kvalitetu u mješaonici hrane za životinje. seminar, pismeni ispit

Način rada

Obaveze nastavnika

Svi nastavni materijali su organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni u MOODLE sustavu; forum za komunikaciju sa studentima; kalendar važnijih događanja za kolegij; obavijesti vezane uz kolegij; zadaci za utvrđivanje znanja po pojedinim nastavnim cjelinama; upute za korištenje nastavnih materijala za kolokvije i završni ispit.

Obaveze studenta

Prisustvovanje predavanjima i seminarima je obavezno. Studenti se tijekom prva dva tjedna nastave trebaju obavezno prijaviti u sustav za e-učenje Moodle u okviru kojeg mogu koristiti prezentacije predavanja, primjere riješenih zadataka i ostale materijale. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja te izrada seminarskog zadatka.

Tjedni plan nastave

 1. Osnove analitičke kemije. Uvod u analitičku kemiju –P
 2. Kemija hrane za životinje. Fizikalna svojstva hrane za životinje –P
 3. Kemija hrane za životinje. Kemizam aminokiselina i proteina-P
 4. Kemija hrane za životinje. Kemizam aminokiselina i proteina-P
 5. Kemija hrane za životinje. Kemizam aminokiselina i proteina, proteomika-P
 6. .Kemija hrane za životinje. Proteomika, specifične metode određivanja-P
 7. Kemija hrane za životinje. Kemizam ugljikohidrata (jednostavni šećeri, polisaharidi)-P
 8. Kemija hrane za životinje. Kemizam i kvaliteta lipida i masnih kiselina-P
 9. Kemija hrane za životinje. Kemizam minerala-P
 10. Kemija hrane za životinje. Kemizam vitamina-P
 11. Kemija hrane za životinje. Kemizam antinutritivnih i štetnih tvari-P
 12. Kontrola kvalitete hrane za životinje. Kvaliteta, upravljanje kvalitetom, elementi sustava kvalitete-P
 13. Kontrola kvalitete hrane za životinje -P
 14. Sustavi kvalitete u proizvodnji i analizi hrane za životinje (ISO, HACCP, GMP, TQP). Statistička kontrola kvalitete-P
 15. Kontrola kvalitete hrane za životinje. Međunarodne norme-S

Obvezna literatura

 1. Skoog, D.A., West, D.M., Holler, F.J. (1999). Osnove analitičke kemije (izabrana poglavlja). -6.izd., Zagreb: Školska knjiga.
 2. McDonald, P., et al. (2010) Animal Nutrition, 7.izd. Pearson,Velika Britanija
 3. Chesworth, J.M. , Stuchbury, T., Scaife, J.R.(1998). An introduction to agricultural biochemistry (izabrana poglavlja). London: Chapman & Hall.
 4. Kaštelan-Macan, Marija (2003). Kemijska analiza u sustavu kvalitete (izabrana poglavlja). Zagreb: Školska knjiga.
 5. Galyean, M.L. (2005). Laboratory procedures in animal nutrition research, http://www.asft.ttu.edu/home/mgalyean/lab_man.pdf, 22.2.2005.

Preporučena literatura

 1. Homen, Biserka, Sikirić, Maja. Laboratorijski priručnik za metode analize stočne hrane: interna skripta. Zagreb: Zavod za hranidbu domaćih životinja.
 2. NIST, Engineering statistics handbook, http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/, 26. siječanj 2005. poglavlje 6. Process or product monitoring and control.
 3. Grbeša, D. (2004). Metode procjene i tablice kemijskog sastava i hranjive vrijednosti krepkih krmiva,. Zagreb: Hrvatsko agronomsko društvo.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • General and Inorganic Chemistry for LW
 • Introduction into General and Analytical Chemistry
 • Kemija
 • Principles of Chemistry (1301-030)
 • BOKU
 • BOKU
 • Sveučilište Josip Juraj Strossmayer, Osijek, Poljoprivredni fakultet
 • University of Hohenheim