Studijski program

Opća hranidba životinja (169448)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 50
Auditorne vježbe 6
Seminar 4
Izvođač predavanja
izv. prof. dr. sc. Jasna Pintar
Izvođač vježbi
izv. prof. dr. sc. Goran Kiš
dr. sc. Marija Duvnjak
Ksenija Gazić, mag. ing. agr.
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70 %
Dobar (3) 71 - 80%
Vrlo dobar (4) 81 - 90%
Izvrstan (5) 91 - 100%
Uvjeti za dobivanje potpisa
Pohađanje nastave (predavanja, seminari i vježbe). Tolerira se 20 % opravdanih izostanaka.
Pozitivna ocjena iz seminarskog rada.

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Jasna Pintar
izv. prof. dr. sc. Jasna Pintar

Opis predmeta

Danas se pouzdano zna da više od 40 različitih hranjivih tvari mora biti prisutno u obroku domaćih životinja. Stoga će se studentima prezentirati temeljna teoretska znanja o svim vrstama hranjivih tvari o njihovoj biološkoj vrijednosti i metaboličkoj funkciji u organizmu životinja. Studenti će naučiti rukovati hranjivim tvarima odnosno zajedničkim gradivim i metaboličkim aktivnim tvarima biljaka i životinja. Prezentirat će se metode evaluacije hranidbenih potreba životinja kao i bilans – utvrđivanje hranjivih tvari.
Studenti će se upoznati s primjenom novih metoda i analitičkih postupaka što je presudno za bolje poznavanje i unapređenje svih vrsta i kategorija domaćih životinja, a istovremeno omogućuje bolje korištenje različitih krmiva i efikasniju proizvodnju domaćih životinja.
Dobivanje pouzdanih informacija o kemijskom sastavu i hranjivoj vrijednosti krmiva studentima će omogućit potpunije formuliranje obroka za različite vrste i kategorije domaćih životinja.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Predmet osposobljava studente za razlikovanje hranjivih tvari, te funkcije i metabolizam istih.

Oblici nastave

 • Laboratorijske vježbe
  PK - vježbe
 • Predavanja
 • Seminari
  Putem seminara studenti obrađuju i prezentiraju predavanje vezano za mikroelemente neophodne za normalan rast, razvoj i proizvodnju životinja iz dostupne literature.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Prepoznati važnost hranjivih tvari neophodnih za hranidbu životinja Sudjelovanje u raspravama, seminarski rad. pismeni ispit, usmeni ispit
Opisati procese probave hrane i metabolizma hranjivih tvari Sudjelovanje u raspravama, seminarski rad. pismeni ispit, usmeni ispit
Razlikovati biološke uloge hranjivih tvari Sudjelovanje u raspravama, seminarski rad. pismeni ispit, usmeni ispit
Usporediti potrebe na hranjivim tvarima i energiji u različitih vrsta životinja Sudjelovanje u raspravama, seminarski rad. pismeni ispit, usmeni ispit
Objasniti utjecaj hranidbe na dobrobit životinja, zdravlje ljudi i na okoliš Sudjelovanje u raspravama, seminarski rad. pismeni ispit, usmeni ispit
Identificirati određene hranjive tvari kemijskom analizom iz krmiva i krmnih smjesa te na osnovu dobivenih rezultata dizajnirati obroke Sudjelovanje u raspravama, seminarski rad. pismeni ispit, usmeni ispit

Način rada

Obaveze nastavnika

Održavanje predavanja i vježbi, te vođenje terenske nastave

Obaveze studenta

Sudjelovanje u nastavi.
Izrada i prezentacija seminarskog rada.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave (predavanja + vježbe); Aktivno sudjelovanje na nastavi Korektivni bodovi 56 50; 30 1
Seminarski rad 20 % 4 10 1
Parcijalni ispit (1) 20 % < 60 %
61 – 70 %
71 – 80 %
81 – 90 %
91 – 100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
- 25 1,5
Parcijalni ispit (2) 20 % < 60 %
61 – 70 %
71 – 80 %
81 – 90 %
91 – 100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
- 25 1,5
Usmeni ispit 40 % < 60 %
61 – 70 %
71 – 80 %
81 – 90 %
91 – 100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
- 40 1
UKUPNO 100 % 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Seminarski rad Struktura sadržaj pisanog rada 50%

Tjedni plan nastave

 1. Studenti će biti upoznati s hranjivim tvarima prisutnim u krmivima kao i potrebama različitih vrsta i kategorija životinja u hranjivim tvarima. Izučit će se učinci hranidbe na tijek stočarske proizvodnje kao i sastav biljnog i životinjskog organizma (usporedba).
 2. Specifičnosti građe probavnog sustava životinja (svinja, kokoši, konja, goveda). Probava hranjivih tvari u pojedinim segmentima probavnog trakta životinja.
 3. Organske hranjive tvari (ugljikohidrati, masti, bjelančevine). Probava i resorpcija hranjivih tvari.
 4. Anorganske hranjive tvari (voda, mineralne tvari). Mikro i makro elementi.
 5. Biološko-djelotvorne tvari (vitamini topivi u vodi)
 6. Biološko-djelotvorne tvari (vitamini topivi u mastima), enzimi i hormoni
 7. Sustavi za procjenu metabolizma hranjivih tvari i energije
 8. Metode evaluacije hranidbenih potreba životinja
 9. Bilans hranjivih tvari i energija. Uspoređivanje i implementacija različitih sustava procjene hranjive vrijednosti hrane za životinje.
 10. Uzorkovanje bioloških uzoraka. Evaluacija hrane za životinje i njihova povezanost sa standardima hranidbe za održanje, rast, reprodukciju te laktaciju.
 11. Unos hrane za životinje, procjene: monogastrične životinje, preživači. Proračuni. Hranidba životinja i konzumacija proizvoda životinja - povezanost hranidbe životinja i nutricionizma.
 12. Antinutritivne tvari u hrani za životinje. Nutrigenomika.
 13. Uspoređivanje i implementacija različitih sustava procjene hranidbenih potreba domaćih životinja. Uspoređivanje i implementacija različitih modela u sastavljanju obroka i krmnih smjesa.
 14. Mikro elementi odnosno njihova fiziološka uloga u hranidbi životinja.
 15. Ispit će se održati kroz 3 kolokvija, seminarski rad i po potrebi usmeni dio

Obvezna literatura

 1. Domaćinović, M., 2006.: Hranidba domaćih životinja, Poljoprivredni fakultet Osijek, str 435
 2. Grbeša D., 2004.: Metode procjene i tablice kemijskog sastava i hranjivosti krepkih krmiva. HAD, Zagreb, str 205
 3. Jovanović, R., Dujić, D., Glamočić, D. 2001.: Ishrana domaćih životinja. Stylos, Novi Sad, SiCG, str 719
 4. Predavanja i Power Point prezentacija

Preporučena literatura

 1. Pond,W.G., Church, D.C., K.K. Pond. Basic Animal Nutrition and Feeding. 5th edition, John Wiley
  &amp; Sons, New York, USA, 2004.
 2. Esminger, M.E., Oldfield, J.F., Heinemann, W.W., 2004. Feeds &amp; Nutrition-digest. The Esminger Publishing Company, Clovis, California, USA. 794 str.
 3. Moughan, P.J., Vestegen, M.W.A., Visser-Reyneveld. 2000. Feed evaluation-prociples and practice. Wageningen Pers, Wageningen Nizozemska, str.285.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • University Padova, Italy
  Animal Nutrition; prof. Luica Bailoni
 • University Bologna, Italy
  Animal Nutrition; prof. Andrea Formigoni