Studijski program

Krajobrazno oblikovanje -studio 1 (169463)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 18
Seminar 22
Projektantske vježbe 20
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60%
Dobar (3) 71%
Vrlo dobar (4) 81%
Izvrstan (5) 91%
Uvjeti za dobivanje potpisa
Prisustvo na nastavi

Nositelj predmeta

doc. dr. sc. Ines Hrdalo
doc. dr. sc. Ines Hrdalo

Opis predmeta

Fokus modula je na procesu krajobraznog oblikovanja i planiranja te konceptualnom pristupu izradi složenijih projekta. Krajobrazna osnova kao sinergijski produkt socijalnih potreba i prostornih uvjeta, obuhvaća složenu interakciju od razvojnog koncepta, preko teorije oblikovanja do skice prijedloga rješenja. Modul se temelji na jednom ili nekoliko stvarnih oblikovnih zadataka u različitim tipovima krajobraza. U procesu oblikovanja na tim se zadacima specifična i općenita pitanja raspravljaju usporedno s teorijom krajobraznog oblikovanja.
Inspiracija dolazi iz povijesnih i stručnih primjera u krajobraznoj arhitekturi, kao i suvremenih znanstvenih i primjenjivih primjera iz područja oblikovanja i arhitekture. Studenti se također potiču da traže inspiraciju iz drugih područja, kao što su slikarstvo, kiparstvo, glazba, ples i gluma.
Studenti se potiču da eksperimentalno razvijaju i procjenjuju različite individualne metode oblikovanja. Svaki student treba predstaviti alternativne prijedloge idejnih rješenja i kritički vrednovati vlastite i tuđe prijedloge, prezentacije i obrazloženja. Važnost se pridaje i samoj prezentacijskoj komunikaciji - koja se provodi verbalno i vizualno kroz npr. ilustracije i modeli. Raspravom se potiče na važnost kreativnog zanosa koji karakterizira " dobar dizajn". Pozornost je usmjerena na osobni razvoj svakog studenta. Studenti trebaju aktivno sudjelovati u formuliranju svojih radova i podnositi uratke redovito na komentar, pri čemu se mora vidjeti razvoj i napredak.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Razviti oblikovno-planerske sposobnosti studenta na višoj razini, na većim i više kompleksnijim zadacima. Tematski obuhvaćaju područja iz gradskog krajobraza.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Projektantske vježbe
  studenti rade na zadacima a asistent ili nastavnik ih raspravom i komentarom podupire i potiće na daljnji razvoj i produkciju novih varijantnih rješenja situacija na kojima rade. Projektantske vježbe se provode u skupinama (dvije skupine po 10 studenata)
 • Seminari
  Tematski obuhvaćaju područja iz gradskog krajobraza (groblje, sanacija jednog prostornog oštećenja). Stjecanje vještina – samostalno izrađuju i prezentiraju idejno krajobrazno rješenje. Konačni produkt su dva seminarska rada u semestru (Mape zbir svih vještina).

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
argumentirati mišljenje o procesu oblikovanja krajobraza Pismeni i usmeni ispit
nositi se sa složenim oblikovnim situacijama i za njih pronaći vlastita rješenja Seminar, usmeni ispit
spoznati važnost razvoja koncepta u krajobraznom oblikovanju i kako ga prezentirati Seminar, usmeni ispit
iskazati vlastite radne principe utemeljene na teorijama primjenjivim u krajobraznoj arhitekturi Seminar, usmeni ispit
raspravljati i analizirati o tome što tvori dobar dizajn u krajobraznoj arhitekturi. Seminar, usmeni ispit

Način rada

Obaveze nastavnika

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan nastavne aktivnosti

Obaveze studenta

Redovito pohađanje nastave i izvršavanje postavljenih zadataka.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Seminar 1 usmena obrana rada 50 % 0-60%
60-71%
71-81%
81-91%
91 -100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2,75
Seminar II usmena obrana rada 40 % 0-60%
60-71%
71-81%
81-91%
91 -100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2,25
Završni ispit pismeni 20% 0-60%
60-71%
71-81%
81-91%
91 -100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1
UKUPNO 100% 6

Ocjenjivanje se temelji na rezultatima projektnih seminara, uz završni pismeni i usmeni ispit.

Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pismeni ispit Pismeni ispit na kraju semestra Rokovi su utvrđeni na samom početku semestra

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u novi zadatak – Sanacija degradiranih prostora (kamenolom i sl). Tumačenje pojmova, pregled stanja u prostoru nakon eksploatacija mineralnih sirovina stanja, načini i instrumentariji za planiranje sanacije takovih prostora. Opredjeljenje problema i ciljeva projektnog zadatka. (P); Inventarizacija i analize prostora, programska osnova. Predaja seminara Groblje (ocjena) (PV)
 2. Sanacija jednog prostornog oštećenja - Programsko opredjeljenje i traženje projektnog rješenja na osnovu analize prostora i unaprijed postavljenih kriterija. Zoning i oblikovanje detaljnijeg projektnog programa. Dijagrami i konceptualne skice. (PV)
 3. Sanacija jednog prostornog oštećenja - Razvijanje konceptualnih skica i koncepata mogućih pristupa oblikovanja za sanaciju zadanog prostora (S)
 4. Sanacija jednog prostornog oštećenja - Razvijanje i evaluacija alternativnih rješenja – koncepti, idejno rješenje (S)
 5. Sanacija jednog prostornog oštećenja - komentar (P); Konačni prijedlog projektnog rješenja i detaljnija razrada, vizualizacija modeliranog terena u svrhu sanacije (presjeci , 3D). (S)
 6. Sanacija jednog prostornog oštećenja. Prezentacija i obrana rada pred stručnim povjerenstvom. Predaja i ocjena (P+S)
 7. Uvod, uloga i zadaci (P); Uvod u seminar - odabir lokacija. Zadatak analiza postojećeg groblja po vlastitom odabiru lokacije i groblja. (PV)
 8. Konceptualni pristup izradi projekta. Krajobrazna osnova kao sinergijski produkt socijalnih potreba i prostornih uvjeta (P); Prezentacija i obrana analiziranih lokaliteta. Uvod u projektni zadatak, priprema podloga, obilazak terena i inventarizacija problemskog zadatka. (PV)
 9. Groblje kao dio otvorenog gradskog prostora. Planiranje groblja – raščlanjeni prikaz pojedinačnih koraka. Tehnologija ukopa. Odnos do različitih tipova groblja (P); Komentar na inventarizaciju i analize prostora, rasprava o programskoj osnovi (PV)
 10. Groblje kao dio otvorenog gradskog prostora – detaljnija razrada problemskog zadatka i postupci njegova rješavanja . Zakonska regulativa. Sadržaj groblja. Dimenzioniranje sadržajnih elemenata. Opredjeljenje problema, ciljeva i projektnog zadatka. Opredjeljenje do ulaznog prostora, Infrastrukture, uređenja prostora za ukop, oproštajni objekt, plan sadnje. (P); Prostorno i programsko opredjeljenje osnovnih prostornih cjelina – zoning i oblikovanje detaljnijeg projektnog programa (PV)
 11. Groblje kao dio otvorenog gradskog prostora – razvijanje oblikovne osnove zadatka (P); Traženje projektnog rješenja na osnovu analize prostora i unaprijed postavljenih kriterija . Dijagrami i konceptualne skice (PV)
 12. Groblje - Razrada oblikovne osnove kroz alternativna rješenja. Razvijanje konceptualnih skica i koncepata mogućih pristupa oblikovanja groblja (S)
 13. Sintezni pristup u procesu oblikovanja groblja. Razvijanje i evaluacija alternativnih rješenja – koncepti, idejno rješenje. (S)
 14. Groblje – povijesni razvoj i projektno rješenje problemskog zadatka (P); Konačni prijedlog projektnog rješenja i detaljnija razrada grobnih polja (PV)
 15. Prezentacija projektnog rješenja. Prezentacija i obrana rada pred stručnim povjerenstvom. Komentar (P+S)

Obvezna literatura

 1. Spens, M. (2003): Modern Landscape. London
 2. Ogrin, D. Landscape architecture and its articulation into landscape planning and landscape design. V: Landsc. and urban planning (Print ed.), 1994, vol. 30, str. 131-137.
 3. Časopisi: TOPOS (Munchen: Calwey), Enviroment and Behaviour (London: Sage), Landscape Research (Abingdon: Carfax), Landscape Architecture (Boston: ASLA), ANTHOS (Zurich: BSLA-FSAP).
 4. Izbrana poglavja iz: Arnheim, R., 1997: Visual Thinking, P. B. London, 345 str.
 5. Kepes, G., 1971: Sprache des Sehens, Mainz/Berlin, 199 str.
 6. Lynch, K., 1964: The View From The Road, MIT Harvard, 64 str.
 7. Drašler, A., 2005: O krajini z risbo, Ljubljana, 75 str.

Preporučena literatura

 1. Izbrani konkrenti projekti – nacrti i realizacije u prostoru.
 2. 1000 x Landscape architecture (2009), Braun
 3. Richardson, T. (2011): Futurescapes – designer for tomorrows outdoor spaces, Thames &Hudson, 351 str.
 4. Ogrin, D. (2009): Katalog del 1955-2009, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 168 str.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Studio 1, Biotehniška fakulteta, Univerze v Ljubljani
 • Design Project - Site, Concept and Theory (dva semestra), Landscape Architecture Programme, Swedish University of Agricultural Sciences Alnarp