Studijski program

Krajobrazno oblikovanje-studio 2 (169464)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R2
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 20
Seminar 20
Projektantske vježbe 20
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60%
Dobar (3) 71%
Vrlo dobar (4) 81%
Izvrstan (5) 91%
Uvjeti za dobivanje potpisa
Prisustvo na nastavi

Nositelj predmeta

doc. dr. sc. Ines Hrdalo
doc. dr. sc. Ines Hrdalo

Opis predmeta

Fokus modula je na procesu krajobraznog oblikovanja i planiranja te konceptualnom pristupu izradi složenijih projekta. Krajobrazna osnova kao sinergijski produkt socijalnih potreba i prostornih uvjeta, obuhvaća složenu interakciju od razvojnog koncepta, preko teorije oblikovanja do skice prijedloga rješenja. Modul se temelji na jednom ili nekoliko stvarnih oblikovnih zadataka u različitim tipovima krajobraza. U procesu oblikovanja na tim se zadacima specifična i općenita pitanja raspravljaju usporedno s teorijom krajobraznog oblikovanja.
Inspiracija dolazi iz povijesnih i stručnih primjera u krajobraznoj arhitekturi, kao i suvremenih znanstvenih i primjenjivih primjera iz područja oblikovanja i arhitekture. Studenti se također potiču da traže inspiraciju iz drugih područja, kao što su slikarstvo, kiparstvo, glazba, ples i gluma.
Studenti se potiču da eksperimentalno razvijaju i procjenjuju različite individualne metode oblikovanja. Svaki student treba predstaviti alternativne prijedloge idejnih rješenja i kritički vrednovati vlastite i tuđe prijedloge, prezentacije i obrazloženja. Važnost se pridaje i samoj prezentacijskoj komunikaciji - koja se provodi verbalno i vizualno kroz npr. ilustracije i modeli. Raspravom se potiče na važnost kreativnog zanosa koji karakterizira " dobar dizajn". Pozornost je usmjerena na osobni razvoj svakog studenta. Studenti trebaju aktivno sudjelovati u formuliranju svojih radova i podnositi uratke redovito na komentar, pri čemu se mora vidjeti razvoj i napredak.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Razviti oblikovno-planerske sposobnosti studenta na višoj razini, na većim i više kompleksnijim zadacima. Tematski obuhvaćaju područja iz gradskog krajobraza.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Projektantske vježbe
  studenti rade na zadacima a asistent ili nastavnik ih raspravom i komentarom podupire i potiče na daljnji razvoj i produkciju novih varijantnih rješenja situacija na kojima rade. Projektantske vježbe se provode u skupinama (dvije skupine po 10 studenata)
 • Seminari
  Tematski obuhvaćaju područja iz gradskog krajobraza (groblje, sanacija jednog prostornog oštećenja). Stjecanje vještina – samostalno izrađuju i prezentiraju idejno krajobrazno rješenje. Konačni produkt su dva seminarska rada u semestru (Mape zbir svih vještina).

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
argumentirati mišljenje o procesu oblikovanja krajobraza Pismeni i usmeni ispit
nositi se sa složenim oblikovnim situacijama i za njih pronaći vlastita rješenja Seminar, usmeni ispit
spoznati važnost razvoja koncepta u krajobraznom oblikovanju i kako ga prezentirati Seminar, usmeni ispit
iskazati vlastite individualne pricipe rada utemeljene na teorijama primjenjivim u krajobraznoj arhitekturi Seminar, usmeni ispit
raspravljati i analizirati o tome što tvori dobar dizajn u krajobraznoj arhitekturi Seminar, usmeni ispit

Način rada

Obaveze nastavnika

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan nastavne aktivnosti

Obaveze studenta

Redovito pohađanje nastave i izvršavanje postavljenih zadataka.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Seminar 1 usmena obrana rada 50 % 0 – 60 %
60 -71%
71 -81%
81 -91%
91 -100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2,75
Seminar II usmena obrana rada 40 % 0 – 60 %
60 -71%
71 -81%
81 -91%
91 -100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2,25
Završni ispit pismeni 20% 0 – 60 %
60 -71%
71 -81%
81 -91%
91 -100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1
UKUPNO 100% 6

Ocjenjivanje se temelji na rezultatima projektnih seminara, uz završni pismeni i usmeni ispit.

Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pismeni ispit Pismeni ispit na kraju semestra Rokovi su utvrđeni na samom početku semestra

Tjedni plan nastave

 1. *Trg - razvoj i značaj, Uvodno predavanj (P), Analiza oblikovanja trgova (PV)
 2. *Trg kao element zelenog sustava (zelene infrastrukture) (P), Prezentacija analiziranih trgova (PV)
 3. *Oblikovanje trgova (P), Uvod u zadatak, terenski obilazak, inventarizacija, analiza šireg i užeg prostora oko trga (PV)
 4. *Trg - suvremene prakse (P), Analiza užeg područja, zoning i generiranje ideja - filozofija rješenja (PV)
 5. *Analiza natječajnih radova za oblikovanje trga (P), Komentar dijagrama i konceptualnih skica (PV)
 6. *Percepcija elemenata trga u kontekstu urbanog krajobraza (P), Komentar konceptualnih skica (PV)
 7. *Održivo oblikovanje trga (P), Komentar alternativnih rjesenja - koncepti (PV)
 8. *Trgovi i prostorno planska dokumentacija (P), Prezentacija i komentar koncepata (PV)
 9. *Elementi i materijali na trgu (P), Komentar na idejno rješenje (S)
 10. *Izvedbeni projekt - trg (P), Pretentacija i obrana idejnog rješenja (S)
 11. *Komentar na razradu izvedbenog projekta - materijali (S)
 12. *Komentar na razradu izvedbenog projekta - plan nivelacije (S)
 13. *Komentar na razradu izvedbenog projekta - kotni plan (S)
 14. *Komentar na razradu izvedbenog projekta - plan sadnje (S)
 15. *Komentar na razradu izvedbenog projekta - detalji (S)

Obvezna literatura

 1. Spens, M. (2003): Modern Landscape. London
 2. Ogrin, D. Landscape architecture and its articulation into landscape planning and landscape design. V: Landsc. and urban planning (Print ed.), 1994, vol. 30, str. 131-137.
 3. Časopisi: TOPOS (Munchen: Calwey), Enviroment and Behaviour (London: Sage), Landscape Research (Abingdon: Carfax), Landscape Architecture (Boston: ASLA), ANTHOS (Zurich: BSLA-FSAP).
 4. Izbrana poglavja iz:
  Arnheim, R., 1997: Visual Thinking, P. B. London, 345 str.
 5. Kepes, G., 1971: Sprache des Sehens, Mainz/Berlin, 199 str.
 6. Lynch, K., 1964: The View From The Road, MIT Harvard, 64 str.
 7. Drašler, A., 2005: O krajini z risbo, Ljubljana, 75 str.

Preporučena literatura

 1. Izbrani konkrenti projekti – nacrti i realizacije u prostoru.
 2. 1000 x Landscape architecture (2009), Braun
 3. Richardson, T. (2011): Futurescapes – designer for tomorrows outdoor spaces, Thames &Hudson, 351 str.
 4. Ogrin, D. (2009): Katalog del 1955-2009, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 168 str.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Studio 1 , (II semestar), Biotehniška fakulteta, Univerze v Ljubljani
 • Design Project - Site, Concept and Theory, (dva semestra) Landscape Architecture Programme, Swedish University of Agricultural Sciences Alnarp