Studijski program

Tendencije u suvremenoj krajobraznoj arhitekturi (157469)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
Sati nastave 60
Predavanja 30
Auditorne vježbe 4
Seminar 10
Projektantske vježbe 16
Izvođač predavanja
doc. dr. sc. Iva Rechner Dika
doc. dr. sc. Ines Hrdalo
Izvođač vježbi
doc. dr. sc. Iva Rechner Dika
doc. dr. sc. Ines Hrdalo
Izvođač seminara
doc. dr. sc. Iva Rechner Dika
doc. dr. sc. Ines Hrdalo
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%
Uvjeti za dobivanje potpisa
Redovito pohađanje nastave i izvršavanje postavljenih zadataka.
Prezentacije, seminarski radovi, aktivno sudjelovanje u raspravama.

Nositelj predmeta

doc. dr. sc. Iva Rechner Dika
doc. dr. sc. Iva Rechner Dika

Opis predmeta

Modul upoznaje studente s tendencijama koje se javljaju u recentnoj produkciji i teoriji krajobrazne arhitekture, kako na svjetskom tako i na nivou Hrvatske, kroz sučeljavanje suvremenih radova s radovima značajnih teoretičara i projektanata 20. stoljeća koji su imali važan utjecali na razvoj profesije krajobrazne arhitekture. Studenti će razvijati znanje o suvremenom krajobraznom oblikovanju kroz detaljne analize projekata.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Predmet osposobljava studente za racionalan analitički pristup projektiranom ili izvedenom djelu, te za kritičko promišljanje i ispitivanja novijih teoretskih tekstova, kao i odnosa teorije i prakse u suvremenoj krajobraznoj arhitekturi.

Oblici nastave

 • Konzultacije
  Jednom tjedno, prema potrebi uz prethodan dogovor
 • Predavanja
  Predavanja tematskoh cjelina prema nastavnom planu.
 • Projektantske vježbe
  Analiza suvremenih projekata krajobraznog oblikovanja. Predaja u pismenom obliku.
 • Seminari
  Prezentacije i kritička promišljanja o suvremenim projektima krajobraznog uređenja. Predaja u pismenom obliku.
 • Terenske vježbe
  Obilazak domaćih ili inozemnih recentninh realizacija iz područja krajobraznog oblikovanja.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Identificirati, procijeniti i ocijeniti postojeći krajobraz Pismeni, Usmeni , Projektantske vježbe
Razlikovati tipologiju otvorenih prostora urbanih i ruralnih sredina te utvrditi njihove oblikovne značajke Pismeni, Usmeni
Prepoznati važnost zbivanja u krajobraznoj arhitekturi Seminar, Pismeni, Usmeni
Prepoznati pristupe generiranja krajobraznih oblika / kompozicija Projektantske vježbe

Način rada

Obaveze nastavnika

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan redovne nastave.

Obaveze studenta

Redovito pohađanje nastave i izvršavanje postavljenih zadataka.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Seminari 25 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 30 1
Projektantske vježbe 25 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 60 2
Usmeni ispit 50 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 90 3
UKUPNO 100% 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Seminari Prema nastavnim planu Do kraja semestra
Projektantske vježbe Prema nastavnim planu Do kraja semestra
Usmeni ispit Tijekom semestra Do kraja semestra

Tjedni plan nastave

 1. (P) Uvod u modul, Pregled teoretskih koncepata i trendova u krajobraznom oblikovanju 20. st. (PV) Analiza kompozicija relevantnih djela krajobraznog oblikovanja 20.st.
 2. (P) Različiti oblici turizma i njihov odnos prema krajobrazu. (PV) Analiza realizacija turističkih kompleksa i njihovog odnosa prema krajobrazu.
 3. (P) Trendovi krajobraznog oblikovanja u 21. st. Ekološko oblikovanje. Održivi pristupi regeneraciji napuštenih kompleksa, (PV) Analiza kompozicija relevantnih primjera (projekti i realizacije).
 4. (P) Urbana zelena infrastrktura. (PV) Analiza inozemnih primjera urbane zelene infrastrukture.
 5. (P, PV) Održivi pristupi u oblikovanju otvorenog prostora. Analiza kompozicija relevantnih primjera (projekti i realizacije).
 6. (P, S) Suvremena praksa krajobraznog oblikovanja – memorijalni prostori (projekti i realizacije).
 7. (P,S) Suvremena praksa krajobraznog oblikovanja – različiti oblici stanovanja i krajobraz za stariju populaciju (projekti i realizacije).
 8. (P,PV) Suvremena praksa krajobraznog oblikovanja – dječja igra (projekti i realizacije).
 9. (P,S) Suvremena praksa krajobraznog oblikovanja – urbani vrtovi (projekti i realizacije).
 10. (P,PV) Suvremena praksa krajobraznog oblikovanja – prostori uz vodu (projekti i realizacije).
 11. (P,PV) Suvremena praksa krajobraznog oblikovanja – muzeji (projekti i realizacije).
 12. (P,PV) Suvremena praksa krajobraznog oblikovanja – zeleni krovovi, vertikalni vrtovi i zelena arhitektura(projekti i realizacije).
 13. Terenska nastava
 14. (P,S) Suvremena praksa krajobraznog oblikovanja (projekti i realizacije) – tema prema odabiru studenata.
 15. (P, S) Suvremena praksa krajobraznog oblikovanja (projekti i realizacije) – tema prema odabiru studenata.

Obvezna literatura

 1. Gaventa, S. (2006). New Public Spaces. Octopus publishing group Swaffield, S. (2002), Theory in Landscape architecture, University of Pennsylvania Press
 2. Landscape Architecture Europe Foundation (ur.) (2006). Landscape Architecure Europe: Fieldwork. Birkhäuser, Basel
 3. Murphy, M. D. (2005). Landscape architecture theory: an evolving body of thought. Waveland Press, Inc, USA
 4. Richardson, T. (2011). Futurescapes - designers for tomorrow's outdoor spaces. Thames & Hudson, London

Preporučena literatura

 1. www. Landezine.com
 2. Arnheim, R. (1977). The dynamics of architectural form, Berkely
 3. Jodidio, P. (2012). Landscape architecture now!, Taschen GMBH
 4. Swaffield, S. (2002). Theory in landscape architecture- a reader, University of Pennsylvania Press
 5. Treib, M., Imbert, D. (1993). Modern Landscape Architecture: A critical review, Cambridge, Massachusetts, MIT Press
 6. Walker, P., Simo, M. (1994). Invisible gardens: The search for modernism in the American Landscape, Cambridge, Massachusetts, MIT Press

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Contemporary landscape architecture, Universität für Bodenkultur Wien