Studijski program

Teorija krajobraznog oblikovanja (157468)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R2
Sati nastave 60
Predavanja 35
Seminar 6
Terenske vježbe 4
Projektantske vježbe 15
Izvođač predavanja
doc. dr. sc. Iva Rechner Dika
Izvođač vježbi
doc. dr. sc. Iva Rechner Dika
Izvođač seminara
doc. dr. sc. Iva Rechner Dika
Preduvjeti
Krajobrazno oblikovanje -studio 1
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%
Uvjeti za dobivanje potpisa
Redovito pohađanje nastave i izvršavanje postavljenih zadataka.
Predaja i prezentacija seminarskog rada i projekta generiranja krajobraznih oblika.

Nositelj predmeta

doc. dr. sc. Iva Rechner Dika
doc. dr. sc. Iva Rechner Dika

Opis predmeta

Modul upoznaje studente s pojmom teorije i osnovnim teoretskim spoznajama potrebnim za razumijevanje kompozicije u krajobraznom oblikovanju i za generiranje krajobraznih oblika. Predmet teorije - krajobraz kao artefakt. Pojam teorije oblikovanja i načini njenog nastajanja. Teorija kao interpretacija i kao normativno polazište.Teorija kao korpus temeljnih spoznaja na kojima se zasniva određena djelatnost. Osebujnosti krajobraznog oblikovanja u usporedbi sa srodnim disciplinama. Strukturne komponente krajobraza i njihova uloga u oblikovanju . Pojam forme. Oblici prostornog reda u krajobrazu (sekvenca, akcent, dominacija, ponavljanje, klimaks, simetrija, kontrast). Mimezis i apstrakcija - način stvaranja izražajnih sredstava . Generiranje krajobraznog oblika. Simbolizam u prirodnom (atribucija) i u oblikovanom krajobrazu. Morfološki odnos između građenih artefakata i krajobraza, mogućnost i ograničenja usklađivanja. Land Art i krajobraz. Studenti kroz seminare i projekt prolaze i savladavaju generiranje krajobraznih oblika. Polaganje ispita se provodi preko parcijalnih testova znanja i/ili završnog ispita, čemu prethodi obavezno izvršavanje seminara i projekta generiranja oblika.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Predmet osposobljava studente za razumijevanje odnosa između krajobrazne produkcije i društveno-političkih prilika, upoznaje ga sa sintaksom i rječnikom krajobraznog oblikovanja te produbljuje razumijevanje kompozicije oblikovanog krajobraza.

Oblici nastave

 • Konzultacije
  Prema potrebi uz prethodni dogovor
 • Predavanja
  Predavanja po tematskim cjelinama predviđene nastavnim planom.
 • Projektantske vježbe
  Generiranje krajobraznih oblika na stvarnom zadatku (projektiranje kroz istraživanje). Studenti slobodno formiraju projektni program. Izrada konceptualnih rješenja (različita mjerila i nivo razrade). Prezentacija u slobodnoj formi.
 • Provjere znanja
  Pismeno (međuispit I I II ili završni ispit), usmeno.
 • Seminari
  Seminarski rad iz područja teorije krajobraznog oblkovanja (analiza I kritičko razmatranje odabrane teme).
 • Terenske vježbe
  Prepoznavanje, analiza i definiranje međusobnih odnosa elemenata u urbanom ili ruralnom krajobrazu. Opis i kritičko razmatranje određene prostorne situacije./ kompozicije,

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Identificirati, procijeniti i ocijeniti postojeći krajobraz Pismeni, Usmeni , Projektantske vježbe
Definirati elemente kvalitete krajobraza Pismeni, Usmeni, Projektantske vježbe
Razlikovati tipologiju otvorenih prostora urbanih i ruralnih sredina te utvrditi njihove oblikovne značajke Pismeni, usmeni, Projektantske vježbe
Prepoznati važnost zbivanja u krajobraznoj arhitekturi Pismeni, Usmeni, Seminarski rad
Generirati veći broj konceptnih rješenja oblikovanja krajobraza Projektantske vježbe, Seminar

Način rada

Obaveze nastavnika

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan redovne nastave.

Obaveze studenta

Redovito pohađanje nastave i izvršavanje postavljenih zadataka.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Međuispit pismeni I i II ili završni ispit 50% 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
35 105 3
Seminari 10% 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
6 18 0,5
Projektantske vježbe 40% 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
19 57 2
Usmeni ispit 10 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0,5
UKUPNO 100% 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Međuispit pismeni I i II ili završni ispit Predviđeno nastavnim planom.
Seminari Predviđeno nastavnim planom. Do kraja semestra.
Projektantske vježbe Predviđeno nastavnim planom. Do kraja semestra.
Usmeni ispit Nakon položenog pismenog ispita.

Tjedni plan nastave

 1. (P) Uvod u modul. Društvena uloga i značaj krajobraznog oblikovanja kroz povijest. (S) Uvod u projekt generiranja oblika I seminarskog rada.
 2. (P) Općenito o teoriji - značenje i pojmovi. Pojam krajobraza. Krajobrazna arhitektura - krajobrazno oblikovanje - krajobrazno planiranje. (PV) Komentar i rad na projektnom zadatku.
 3. (P) Ploha u krajobraznoj građi . Volumen i linearni elementi u krajobrazu. (PV) Komentar i rad na projektnom zadatku.
 4. (P) Boja u vizualnoj građi i oblikovanju krajobraza. Druge vizualne značajke: tekstura, tonske vrijednosti, oblik, mjerilo. (PV) Komentar i rad na projektnom zadatku.
 5. (P) Oblici prostornog reda: red, slijed, ponavljanje, progresija, stupnjevanje, klimaks, akcent, dominanca, simetrija, perspektiva, ritam. Kontrast kao oblik prostornog reda. (PV) Komentar i rad na projektnom zadatku.
 6. (P) Apstrakcija - postupak za oblikovanje izražajnih sredstava u krajobraznom oblikovanju. (PV) Komentar i rad na projektnom zadatku.
 7. (P) Simbolizam u prirodnom i oblikovanom krajobrazu. (PV) Komentar i rad na projektnom zadatku.
 8. (kolokvij I) (P) Artikulacija - pojam i uloga i oblikovanju krajobraza. (PV) Komentar i rad na projektnom zadatku.
 9. (P) Mimezis (teorija oponašanja) u oblikovanju krajobraza. (S) Prezentacija seminarskog rada.
 10. (P) Generiranje krajobraznog oblika. (PV) Komentar i rad na projektnom zadatku.
 11. (P) Morfološki međuodnos krajobraza i arhitekture (građenih artefakata). (PV) Komentar i rad na projektnom zadatku.
 12. Terenska nastava
 13. Mogućnosti i osporivosti ekološkog pristupa oblikovanju krajobraza. (PV) Komentar i rad na projektnom zadatku.
 14. (P) Land Art i oblikovanje krajobraza. (PV) Komentar i rad na projektnom zadatku.
 15. (kolokvij II) (S) Finalna prezentacija projekta.

Obvezna literatura

 1. Ogrin, D. (2010), Krajinska arhitektura, Oddelek za krajinsko arhitekturo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
 2. Swaffield, S. (2002), Theory in Landscape architecture, University of Pennsylvania Press
 3. Doherty, G., Waldheim, C. (2015). Is Landscape…? Essays on the identity of landscape, London
 4. bilješke sa predavanja

Preporučena literatura

 1. Jellicoe, G. (1965-1970), Studies in Landscape Design. Oxford University Press
 2. Corner, J. (1999), Recovering Landscape: Essays in Contemporary Landscape Architecture. Princetom Architectural Press
 3. Arnheim, R. (2002), Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye, University of California Press

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Teorija krajinskega oblikovanja, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
 • Landscape Theory, Edinburgh College of Art
 • Theories and methods of landscape architecture, Universität für Bodenkultur Wien