Studijski program INTER-EnAgro Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Diplomski rad

Biljna raznolikost Hrvatske (144522)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 5
Seminar 5
Terenske vježbe 20
Izvođač predavanja
izv. prof. dr. sc. Sandro Bogdanović
Izvođač vježbi
izv. prof. dr. sc. Sandro Bogdanović
Izvođač seminara
izv. prof. dr. sc. Sandro Bogdanović
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%
Redovito pohađanje nastave i odrađena terenska nastava

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Sandro Bogdanović
izv. prof. dr. sc. Sandro Bogdanović

Opis predmeta

U okviru modula Biljna raznolikost Hrvatske studenti se upoznaju s klasifikacijom, bogatstvom i stanjem biljne raznolikosti RH kao važnog alata u zaštiti i očuvanju biljne raznolikosti u prirodi. Studenti se kroz terenski rad direktno upoznaju s autohtonim biljnim vrstama te nekim endemičnim, rijetkim i ugroženim vrstama hrvatske flore, kao i sa standardnom metodologijom kartiranja flore na teritorijalnom nivou, na razini MTB polja za kartiranje, te se osposobljavaju za izrade samostalnih studija koje primjenjuju florističku metodologiju kartiranja s ciljem i svrhom očuvanja i vrednovanja biljne raznolikosti. Kroz seminare, praktične i terenske vježbe, studenti se upoznaju ne samo s autohtonom florom Hrvatske već i s alohtonom, a pogotovo invazivnom florom koja u zadnje vrijeme uzrokuje sve veće probleme u poljoprivredi, zdravlju i narušava biološku ravnotežu u prirodnim ekosustavima. Evolucijske procese specijacije i različite druge mehanizme koji su odgovorni za relativno bogatu biljnu raznolikost Hrvatske, studenti svladavaju u obliku vježbi i seminara te praktičnih zadataka kao što su određivanje i procjene stanja pojedinih biljnih vrsta sa svrhom prevencije opadanja i održavanja značajnosti bioraznolikosti u prirodnim ekosustavima bez ljudskog utjecaja. Kako bi studente osposobili za samostalna kartiranja flore i staništa, upoznaju se s ekologijom različitih tipova staništa i karakterističnim biljnim vrstama za pojedina staništa. Po završetku modula, studenti agronomije bili bi osposobljeni i upoznati sa specifičnostima hrvatske biljne raznolikosti te modernim metodologijama u kartiranju flore što bi im uvelike proširilo znanja i vještine te pružilo veće mogućnosti konkurentnosti na tržištu, prilikom zaposlenja. Polaganje ispita se provodi pismenom provjerom znanja i usmenim ispitom.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Predmet omogućava stjecanje znanja o autohtonim biljnim vrstama, rijetkim, ugroženim i endemičnim vrstama hrvatske flore te zakonske propise u zaštiti prirode. Prepoznavanje značenja biljnih vrsta u očuvanju biljne raznolikosti u Hrvatskoj. Kroz terenski rad studenti se osposobljavaju za prepoznavanje biljnih vrsta modernim metodologijama s mogućom primjenom u struci.

Oblici nastave

 • Konzultacije
 • Predavanja
 • Seminari
  Seminari – seminari se provode u grupama od 3-5 studenata, gdje studenti izlažu prezentacije na zadane tematske cjeline, a nakon čega se vode debate i rasprave cijele grupe.
 • Terenske vježbe
  Terenske vježbe – vježbe se provode u grupama (od 10-15 studenata) u zaštićenim područjima (Samoborsko gorje i Rt Kamenjak u Istri) te se izrađuju radne mape,
 • Vježbe u praktikumu
  Vježbe u praktikumu – vježbe se provode u grupama (od 10-15 studenata) uz korištenje mikroskopa, binokulara i ZAGR herbarijske zbirke s ciljem determinacije biljnih vrsta,

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
identificirati biljne vrste aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit
identificirati prijetnje i razloge ugroženosti biljnih vrsta aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit
identificirati rijetke, endemične i ugrožene vrste aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit
izdvojiti potencijalne autohtone vrste za uređenje okoliša aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit
usporediti razlike između prirodnih staništa i staništa pod utjecajem čovjeka aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit
ustanoviti zakonsku regulativu te integrirati i primijeniti zakone u zaštiti prirode i očuvanju biljne raznolikosti aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit
dizajnirati planiranje istraživanja u zaštiti prirode aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit
dizajnirati metodologiju kartiranja flore nekog područja aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit
ustanoviti nedostatke i negativne trendove na biljnu raznolikost aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit
prezentirati ideju ili projekt o važnost očuvanja biljne raznolikosti na određenom području aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit

Način rada

Obaveze nastavnika

Izvođenje nastave (predavanja i vježbe), održavanje konzultacija, priprema nastavnih materijala, organiziranje i održavanje ispita tijekom ispitnih rokova. Održavanje terenske nastave.

Obaveze studenta

Redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje na nastavi te polaganje ispita u ispitnom roku. Pohađanje terenske nastave je neizostavno.

Tjedni plan nastave

 1. Uvod, Biljna raznolikost (P) - uvodni dio, opis i ciljevi modula.
 2. Ugroženost (P) - IUCN kriteriji i kategorije ugroženosti. Crvena knjiga-koncept i uloga, ugroženost i stanje hrvatske flore. Proljetnice-prepoznavanje i određivanje (PK). Proljetnice hrvatske flore, važnost, prepoznavanje i determinacija vrsta.
 3. Endemi i endemizam (P) - Endemi, klasifikacija, evolucija i endemizam na području Hrvatske. Endemične biljke-prepoznavanje (PK). Prepoznavanje i determinacija endemičnih biljnih vrsta.
 4. Flora i floristika (P) – definicije, pregled florističkih istraživanja. Rijetke i ugrožene biljke-određivanje (PK). Prepoznavanje i determinacija rijetkih i ugroženih biljnih vrsta. Seminarska izlaganja (S). Tematski seminari (ugroženost i endemizam), uvod u terensku nastavu.
 5. Herbarijske zbirke (P) - važnost (uloga i primjena) herbarijskih zbirki u istraživanjima biljne raznolikosti. Determinacija i izrada herbarija (PK). Primjena herbarijskih zbirki u istraživanjima flore i biljne raznolikosti te izrada i determinacija herbarijskih primjerka.
 6. Ugrožena staništa, zakonska regulativa u zaštiti prirode (P). Značaj i uloga zakonske regulative u zaštiti prirode i zaštiti biljnih vrsta, dozvole za uvoz i izvoz biljnog materijala (gost predavač iz DZZP). Kartiranje flore (PK) - upoznavanje s metodologijom i konceptom kartiranja vaskularne flore.
 7. Raznolikost po skupinama (P) – Asteraceae – klasifikacija i pregled vrsta
 8. Raznolikost po skupinama (P) – Fabaceae – klasifikacija i pregled vrsta
 9. Raznolikost po skupinama (P) – Brassicaceae – klasifikacija i pregled vrsta
 10. Raznolikost po skupinama (P) – Rosaceae – klasifikacija i pregled vrsta
 11. Raznolikost po skupinama (P) – Poaceae – klasifikacija i pregled vrsta
 12. Raznolikost po skupinama (P) – Alliaceae – klasifikacija i pregled vrsta
 13. Raznolikost po skupinama (P) – Liliaceae – klasifikacija i pregled vrsta
 14. Invazivne vrste (P) – klasifikacija, standardi i pregled vrsta. Seminarska izlaganja (S). Tematski seminari (invazivne vrste), uvod u terensku nastavu.
 15. Biogeografske regije, zaštićena područja (P) - biogeografske regije Hrvatske, podjele, pregled rijetkih i ugroženih vrsta po regijama, nacionalni parkovi, parkovi prirode i ostala zaštićena područja-pregled i zanimljivosti. Samoborsko gorje (T) - terenska nastava na području Samoborskog gorja (Japetić-Okić). Upoznavanje i identifikacije rijetkih, endemičnih i ugroženih kontinentalnih biljnih vrsta, izrada radnih mapa. Istra, Rt Kamenjak (T) - terenska nastava na zaštićenom području (Rt Kamenjak, Istra). Upoznavanje i identifikacije rijetkih, endemičnih i ugroženih mediteranskih biljnih vrsta. Procjena stanja ugroženosti na terenu.

Obvezna literatura

 1. Kutle, A. (1999). Pregled stanja biološke i krajobrazne raznolikosti Hrvatske sa strategijom i akcijskim planovima zaštite. Zagreb: Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša. 3-151.
 2. Nikolić, T. (2006). Flora – priručnik za inventarizaciju i praćenje stanja. Zagreb: Državni zavod za zaštitu prirode. 1-64.
 3. Topić, J., Ilijanić, Lj., Nikolić, T. (2006). Staništa: priručnik za inventarizaciju, kartiranje i praćenje stanja. Zagreb: Državni zavod za zaštitu prirode. 1-64.
 4. Topić, J., Vukelić, J. (2009). Priručnik za određivanje kopnenih staništa u Hrvatskoj prema Direktivi o staništima EU. Zagreb: Državni zavod za zaštitu prirode. 1-376.

Preporučena literatura

 1. Nikolić, T., Topić, J. (ur.) (2004). Crvena knjiga vaskularne flore Hrvatske, Zagreb: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Državni zavod za zaštitu prirode. 1-693.
 2. Pađan, Z. (2012). Arhitektura biljaka: biljke kao dio općeg evolucijskog fenomena gradnje. Zagreb: Školska knjiga. 1-263.
 3. Nikolić, T. (2013). Sistematska botanika : raznolikost i evolucija biljnog svijeta. Zagreb: Alfa. 1-872.
 4. Nikolić, T. (ur.) (2013). Flora Croatica Database (http://hirc.botanic.hr/fcd/), Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Botanički zavod s Botaničkim vrtom.
 5. Nikolić, T., Topić, J., Vuković, N. (ur.) (2010). Botanički važna područja Hrvatske. Zagreb: Školska knjiga, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet. 1-529.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Flora Hrvatske (PMF, Zagreb)