Studijski program INTER-EnAgro Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Diplomski rad

Uređenje ruralnog krajobraza (144524)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R2
Sati nastave 60
Predavanja 15
Seminar 40
Terenske vježbe 5
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60%
Dobar (3) 71%
Vrlo dobar (4) 81%
Izvrstan (5) 91%

Nositelj predmeta

doc. dr. sc. Goran Andlar
doc. dr. sc. Goran Andlar

Opis predmeta

Studenti upoznaju s pojmom ruralnog krajobraza te njegovim kulturno-povijesnim, prirodnim i estetskim kvalitetama i suvremenim problemima. Ruralni krajobraz se promatra kroz paradigmu kulturnog krajobraza, s naglaskom na poljoprivredne načine korištenja zemljišta i njihovo društveno - ekonomsko – tehnološki uvjetovanog porijeklo. Dobivaju se znanja o međunarodnim, inozemnim i nacionalnim legislativnim sustavima koji se odnose na zaštitu, planiranje i upravljanje ruralnim kulturnim krajobrazom. Kroz predavanja, seminare i terenske vježbe stječu se znanja o primijeni različitih metoda analize i vrednovanja te planiranja i uređenja ruralnih krajobraza, a koji su temeljeni na integralnom pristupu i načelu usklađivanja društvenih, proizvodnih, kulturoloških i ekoloških interesa.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Predmet osposobljava studente za inventarizaciju, karakterizaciju i vrednovanje ruralnih krajobraza. Studenti se osposobljavaju modelirati metodu izrade plana revitalizacije te izraditi varijante razvojnih scenarija i to usklađivanjem različitih interesa te kulturno-povijesnih, ekoloških i vizualno-estetskih kvaliteta.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Seminari
  Studenti izrađuju Uvodni/Opći dio seminara (Analiza dokumenata prostornog planiranja, zaštite prirode, zaštite kulturnog dobra itd., Povijesni razvoj istraživanog područja, Analize prirodnih i antropogenih čimbenika krajobraza, Analize strukturnih i vizualnih obilježja, Tipologija krajobraza) i Plan revitalizacije ruralnog krajobraza (Procjena kvaliteta krajobraza, Modeli privlačnosti prostora za djelatnosti, Plan revitalizacije, Prostorne vizualizacije i simulacije i skice). Stjecanje vještina – grupe po 3-5 studenata samostalno izrađuju i prezentiraju sve segmente i cjelokupni seminarski rad.
 • Terenske vježbe
  Na terenu studenti prikupljaju podatke o istraživanom prostoru, razgovaraju sa lokalnom zajednicom.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Definirati ruralni krajobraz kao kategoriju kulturnog krajobraza Ispit
Istražiti, analizirati te opisati čimbenike i kvalitete promatranog ruralnog krajobraza; GIS i opisno Seminar, Terenske vježbe, Ispit
Primijeniti alate karakterizacije i vrednovanja krajobraza u izradi plana revitalizacije kombinirajući GIS, deskriptivne i grafičke pristupe Seminar, Ispit
Individualno i grupno izraditi i prezentirati studiju ruralnog krajobraza i plan njegove revitalizacije Seminar
Definirati međunarodne okvire za očuvanje ruralnih kulturnih krajobraza, te prepoznati mogućnosti i ograničenja nacionalnih sektorskih politika (zaštita prirode, zaštita kulturnog dobra, ruralni razvoj, prostorno planiranje) u kontekstu zaštite, planiranja i upravljanja ruralnim krajobrazom Ispit
Definirati poželjne poljoprivredne i nepoljoprivredne (turizam, rekreacija itd.) djelatnosti u promatranom prostoru te ih ugraditi u plan revitalizacije Seminar, Ispit

Način rada

Obaveze nastavnika

Svi nastavni materijali su organizirani i dostupni preko Moodle e-učenje i MojOblak sustava. Putem Moodle sustava omogućen je forum za obavijesti i komunikaciju sa studentima, vodi se evidencija prisutnosti i izvršenih obaveza, komentiraju i ocjenjuju tjedne obaveze i konačni seminarski rad te su arhivirani svi nastavni materijali, prezentacije i popis literaturnih izvora. Uz pomoć Mojoblak sustava uspostavljena je baza prostornih i kartografskih podataka, okupljeni literaturni izvori, osiguran prostor za ostavljanje domaćih zadaća i seminarskih radova te je omogućen simultani online rad. Osiguran je i organiziran je višednevni terenski obilazak predmetnog područja.

Obaveze studenta

Studenti su dužni prisustvovati predavanjima i seminarima, moraju biti upisani u Moodle kolegij te se moraju uključiti u MojOblak zajedničku bazu podataka i kreirati svoju radnu mapu. Studenti su dužni formirati radne grupe u okviru kojih će izvršavati tjedne dužnosti i raditi na konačnom seminarskom radu. Studenti moraju imati opće (cloud servisi, Office i Adobe paket) i specifično znanje o radu na računalu (GIS računalne aplikacije). Uvjet za pristupanje ispitu je redovito pohađanje seminara i predavanja te izvršavanje tjednih obaveza, položen kolokvij te izrađen seminarski rad.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni ispit 50 0-60 %
61-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 60 2
Seminar 50 0-60 %
61-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 100 4
Ukupno 100% 60 160 6

Tjedni plan nastave

 1. Istraživanje predmetnog područja i uspostavljanje GIS, literaturne i foto baze podataka I (okupljanje postojećih podataka)
 2. Istraživanje predmetnog područja i uspostavljanje GIS, literaturne i foto baze podataka II (izrada tematskih podataka)
 3. Istraživanje predmetnog područja i uspostavljanje GIS, literaturne i foto baze podataka III (izrada tematskih podataka)
 4. Karakterizacija/tipologija krajobraza I
 5. Terenske vježbe
 6. Karakterizacija/tipologija krajobraza II
 7. Procjena osjetljivosti krajobraza (kulturna, prirodna i vizualna)
 8. Procjena kvaliteta I (kulturne, prirodne i vizualne)
 9. Procjena kvaliteta II (kulturne, prirodne i vizualne)
 10. Definiranje i elaboracija budućih djelatnosti
 11. Definiranje scenarija
 12. Plan revitalizacije I – zoning varijante
 13. Plan revitalizacije II – detalji (principi budućeg načina korištenja zemljišta kroz skice i fotosimulacije, izrada dijagrama i koncepata prema djelatnostima i razvojnim scenarijima, simulacije razvojnih scenarija)
 14. Komentar prvog drafta seminara
 15. Prezentacija seminarskog rada

Obvezna literatura

 1. Tomić Reljić, D., Koščak Miočić-Stošić, V., Butula, S., Andlar, G (2017.).: Pregled mogućnosti primjene GIS-a u krajobraznom planiranju // Kartografija i geoinformacije
 2. Branka Aničić (2003): Vrednovanje i razvojne mogućnosti agrarnog krajobraza na području Krašića, Priručnik za savjetnike (u arhivu Zavoda)
 3. Aničić, Ogrin, Andlar (2007): Revitalisation of the Rural Landscape of the Blato Area on the Island of Korčula (web)
 4. Sala, Pere; Laura Puigbert, Laura; Bretcha, Gemma (eds.) (2014). Landscape planning at a local level in Europe. Olot: Landscape Observatory of Catalonia; Andorra la Vella: Government of Andorra (web)

Preporučena literatura

 1. Kevin Bishop - Adrian Phillips (2004): Countryside Planning: New Approaches to Management and Conservation, Earthscan Publications Ltd. London (u arhivu Zavoda)
 2. Andlar, Goran; Šrajer, Filip; Trojanović, Anita. Classifying the Mediterranean terraced landscape: the case of Adriatic Croatia. Acta geographica Slovenica, [S.l.], v. 57, n. 2, jan. 2017. ISSN 1581-8314. Available at: <https://ojs.zrc-sazu.si/ags/article/view/4673>
 3. Dewey Thorbeck (2012): Rural Design: A New Design Discipline, Routledgebooks
 4. Terry Marsden, Jonathon Murdoch, Philip Lowe, Richard C. Munton, Andrew Flynn (1993): Constructing the Countryside - Approach to Rural Development (Restructuring Rural Areas S.), Routledge, London (u arhivu Zavoda)
 5. Andlar G. (2012.) Iznimni kulturni krajobrazi primorske Hrvatske (disertacija)

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Tipologija, upravljanje in varstvo kulturne krajine, Študij krajinske arhitekture, Biotehniška fakulteta, Ljubljana
 • Rural Landscape – Management and Planning, Landscape architecture Programme, Faculty of Science, University of Copenhagen