Studijski program

Konstrukcije i materijali u krajobraznoj arhitekturi (154277)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R2
Sati nastave 60
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 10
Seminar 20
Izvođač predavanja
izv. prof. art. Stanko Stergaršek, d.i.a.
Izvođač vježbi
izv. prof. art. Stanko Stergaršek, d.i.a.
Izvođač seminara
izv. prof. art. Stanko Stergaršek, d.i.a.
Preduvjeti
Krajobrazna tehnika
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%
Uvjeti za dobivanje potpisa
Redovito pohađanje nastave i izvršavanje zadataka, na vrijeme predan projekt.

Nositelj predmeta

izv. prof. art. Stanko Stergaršek, d.i.a.
izv. prof. art. Stanko Stergaršek, d.i.a.

Opis predmeta

Cilj predmeta je upoznati studente s osnovnim principima konstruiranja, tipovima konstrukcija, vrstama materijala i njihovim osnovnim karakteristikama te primjenom građevnih materijala u krajobraznoj arhitekturi. Studenti će dobiti i generalni uvid u interdisciplinarni pristup oblikovanju vanjskog prostora kao interakciji urbanističkih, arhitektonskih, krajobrazno-arhitektonskih, dizajnerskih, građevinskih i drugih znanja i profesija, njihovoj suradnji, preklapanju i konfliktima. Cilj je studente osposobiti za prepoznavanje svoje uloge u tom procesu, te za kreativni i inovativni pristup rješavanju tehničkih / inženjerskih aspekata projekta i njihovom konačnom elaboriranju.
Informacija o sadržaju i temama kolegija. Generalni uvid u interdisciplinarni pristup oblikovanju vanjskog prostora. Zakonski okvir u odnosu na izbor materijala i primjenu konstrukcija, ograničenja, sudjelovanje drugih disciplina. Značaj ergonomije u krajobraznom oblikovanju i ergonomski podaci u praktičnoj primjeni. Sustavi mjera, moduli, modularna koordinacija u arhitekturi i krajobraznoj arhitekturi i njihov međusobni odnos. Osnove konstruiranja – opterećenja, sile, naponi; vrste konstrukcija – generalni pregled i analiza konstrukcija te prepoznavanje vrste konstrukcije. Analiza konstrukcija kao oblikovnih elemenata građevine. Tradicionalne i suvremene konstrukcije u krajobraznoj arhitekturi. Generalni pregled materijala i pojedinih vrste materijala u krajobraznoj arhitekturi - glavne karakteristike, razlike i primjena. Kompozitni i spregnuti materijali u konstrukcijama. Održivost i ekološki pristup pri odabiru materijala i konstrukcija. Tehnička razrada (konstrukcija, materijal, detalji, boja, opis i kvantificiranje – troškovnik) seta elemenata vlastitog krajobraznog rješenja s nekog od oblikovnih modula.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Student se osposobljava za baratanje s osnovnim principima konstruiranja, za odabir odgovarajuće vrste građevnih materijala i odgovarajuće tehnologije za primjenu u krajobraznoj arhitekturi, za kreativni i inovativni pristup rješavanju tehničkih / inženjerskih aspekata projekta i njihovom konačnom elaboriranju, a također za prepoznavanje svoje uloge u interdisciplinarnom procesu krajobraznog oblikovanja sve do faze izvedbe.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Na predavanjima se studentima prezentira relevantno gradivo i praktični primjeri.
 • Projektantske vježbe
  U sklopu projektantskih vježbi studenti tehnički razrađuju (konstrukcija, materijal, detalji, boja, opis i kvantificiranje – troškovnik) seta elemenata vlastitog krajobraznog rješenja s nekog od oblikovnih modula
 • Seminari
  Kroz seminarske radove studenti grupno istražuju i obrađuju odabrane teme i prezentiraju ih ostalima.
 • Terenske vježbe
  Terenska nastava obuhvaća analizu tehničkih rješenja izvedenih krajobraznih projekata.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Poznavati temelje i osnovne zakonitosti razvoja i djelovanja u području krajobrazne arhitekture, naročito u pogledu odabira odgovarajućih konstrukcija i materijala Pismeni (projekt), Seminar, Usmeni
Planirati i projektirati jednostavne objekte krajobrazne arhitekture prema načelima planiranja, oblikovanja i projektiranja, uključujući organizaciju rada i troškove uređenja Pismeni (projekt), Usmeni
Primijeniti odgovarajude ručne i računalne grafičke tehnike uobičajene na području krajobrazne arhitekture, naročito u pogledu prikaza odgovarajućih konstrukcija i materijala Pismeni (projekt)
Razviti komunikaciju i suradnju sa stručnjacima srodnih područja i prepoznati korisnost timskog i interdisciplinarnog rada Pismeni (projekt), Seminar, Usmeni
Usmeno i grafički prezentirati i opravdati predložena rješenja stručnjacima i široj javnosti Pismeni (projekt), Usmeni

Način rada

Obaveze nastavnika

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan nastavne aktivnosti

Obaveze studenta

Redovito pohađanje nastave i izvršavanje postavljenih zadataka.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Seminari 20 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 60 2
Pismeni ispit – projekt i usmeni ispit / obrana projekta 80 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91 -100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
40 120 4
UKUPNO 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u modul; generalni uvid u interdisciplinarni pristup oblikovanju vanjskog prostora; Analiza projektne dokumentacije izvedenog krajobraznog rješenja
 2. Zakonski okvir u odnosu na izbor materijala i primjenu konstrukcija, ograničenja, sudjelovanje drugih disciplina; Analiza projektne dokumentacije izvedenog krajobraznog rješenja (nastavak)
 3. Ergonomija i ergonomski podaci u praktičnoj primjeni Primjena ergonomskih podataka na specifičnom zadatku za specifičnu skupinu korisnika, dimenzioniranje
 4. Sustavi mjera, moduli, modularna koordinacija u arhitekturi i krajobraznoj arhitekturi, međusobni odnos Primjena ergonomskih podataka (nastavak), aplikacija / povezivanje s modularnim sustavom mjera
 5. Osnove konstruiranja – opterećenja, sile, naponi; vrste konstrukcija – generalni pregled Analiza konstrukcija, prepoznavanje vrste konstrukcije
 6. Osnove konstruiranja – elementi konstrukcija, međusobne veze, prijenos opterećenja Analiza konstrukcija kao oblikovnih elemenata građevine
 7. Tradicionalne i suvremene konstrukcije u krajobraznoj arhitekturi Analiza primjenjenih principa konstruiranja na primjerima
 8. Vrste materijala u krajobraznoj arhitekturi, generalni pregled: glavne karakteristike i razlike, primjena Tehnička razrada (konstrukcija, materijal, detalji, boja, opis i kvantificiranje – troškovnik) seta elemenata vlastitog krajobraznog rješenja s nekog od oblikovnih modula
 9. Kamen, opeka, keramika: vrste, proizvodi, karakteristike, primjena u konstrukcijama Tehnička razrada (konstrukcija, materijal, detalji, boja, opis i kvantificiranje – troškovnik) seta elemenata vlastitog krajobraznog rješenja s nekog od oblikovnih modula
 10. Beton i armirani beton: vrste, proizvodi, karakteristike, primjena u konstrukcijama Tehnička razrada (konstrukcija, materijal, detalji, boja, opis i kvantificiranje – troškovnik) seta elemenata vlastitog krajobraznog rješenja s nekog od oblikovnih modula
 11. Drvo: vrste, proizvodi, karakteristike, primjena u konstrukcijama Tehnička razrada (konstrukcija, materijal, detalji, boja, opis i kvantificiranje – troškovnik) seta elemenata vlastitog krajobraznog rješenja s nekog od oblikovnih modula
 12. Željezo, čelik, metali: vrste, proizvodi, karakteristike, primjena u konstrukcijama Tehnička razrada (konstrukcija, materijal, detalji, boja, opis i kvantificiranje – troškovnik) seta elemenata vlastitog krajobraznog rješenja s nekog od oblikovnih modula
 13. Staklo i suvremeni sintetički materijali: vrste, proizvodi, karakteristike, primjena u konstrukcijama Tehnička razrada (konstrukcija, materijal, detalji, boja, opis i kvantificiranje – troškovnik) seta elemenata vlastitog krajobraznog rješenja s nekog od oblikovnih modula
 14. Kompozitni i spregnuti materijali u konstrukcijama Tehnička razrada (konstrukcija, materijal, detalji, boja, opis i kvantificiranje – troškovnik) seta elemenata vlastitog krajobraznog rješenja s nekog od oblikovnih modula
 15. Održivost i ekološki pristup pri odabiru materijala i konstrukcija Tehnička razrada (konstrukcija, materijal, detalji, boja, opis i kvantificiranje – troškovnik) seta elemenata vlastitog krajobraznog rješenja s nekog od oblikovnih modula

Obvezna literatura

 1. Zimmerman, A. (2009) Constructing landscape - Materials, Techniques, Structural Components. Birkhäuser
 2. M. Littlewood, (1990). Landscape detailing. Routledge, London & New York
 3. Harris, C.W., Dines, N.T. (1997).Time-saver standards for landscape architecture. McGraw-Hill Professional
 4. Nojfert, E. (1988) Arhitektonsko projektovanje. Građevinska knjiga, Beograd
 5. Neufert, E. (1970). Architects data. Archon Books, Hamden, Conn.
 6. Časopis detail – online izdanja: http://issuu.com/search?q=detail
 7. web stranice vezane uz pojedine teme

Preporučena literatura

 1. Panero,J., Zelnik, M. (1979). Human dimension and interior space, A source book of desige reference standads. Watson-Guptill Publications, New York
 2. Panero,J., Zelnik, M. (1987). Antropološke mere i enterijer, zbirka preporuka za standarde u projektovanju. IRO Građevinska knjiga, Beograd
 3. Dragodid (2012). Gradimo u kamenu. Slobodna Dalmacija

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Krajinska in gradbena tehnika, Študij krajinske arhitekture, Biotehniška fakulteta, Ljubljana
 • Elementi projektovanja u pejzažnoj arhitekturi , Projektovanje arhitektonskih elemenata u pejzažnoj arhitekturi, Pejzažna Arhitektura, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad