Studijski program

Osnove arhitektonskog projektiranja (144019)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
Sati nastave 60
Predavanja 30
Seminar 10
Projektantske vježbe 20
Izvođač predavanja
izv. prof. art. Stanko Stergaršek, d.i.a.
Izvođač vježbi
izv. prof. art. Stanko Stergaršek, d.i.a.
Izvođač seminara
izv. prof. art. Stanko Stergaršek, d.i.a.
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%
Uvjeti za dobivanje potpisa
Redovito pohađanje nastave i na vrijeme predan projekt.

Nositelj predmeta

izv. prof. art. Stanko Stergaršek, d.i.a.
izv. prof. art. Stanko Stergaršek, d.i.a.

Opis predmeta

Informacija o sadržaju i temama kolegija. Sličnosti, razlike i međusobna povezanost djelatnosti arhitekture i krajobrazne arhitekture, s posebnim osvrtom na umjetničku komponentu disciplina i zajedničku pripadnost polju Likovne umjetnosti. Uvod u problematiku likovne kompozicije i njezine organske povezanosti s fenomenom percepcije - točke, linije i linearne strukture, plohe, volumeni; simetrija i asimetrija; statika i dinamika, dinamična ravnoteža; smjerovi; sile i naponi, sidrišta pogleda; elementarne i kompleksne prostorne situacije; superpozicija i montaža; proporcije i mjere; boja, materijali, struktura, faktura, uzorak, ornament; svjetlo i sjena; kompleksnost i heterogeni sklopovi.
Terenska nastava – likovna / kompoziciona analiza izvedenih arhitektonskih djela; analiza njihovog odnosa s okolnim prostorom.
Predavanja - Arhitektura kao teorija i praksa, teorija arhitekture, stvaralački proces, kritika kao dio stvaralačkog procesa, estetika, filozofija umjetnosti. Sviđanje i ukus, umjetničke i izvanumjetničke vrijednosti. Arhitektura, krajobrazna arhitektura i urbanizam. Školovanje likovnih umjetnika; Osnovni kurs oblikovanja, Bauhaus; Gestalt psihologija, percepcija i kompozicija slike. Prostor, problem definicije. Arhitektura kao prikaz vanarhitektonskog sadržaja - regionalizam i postmoderna; Ingarden - vrijednost motiva i vrijednost umjetničkog rješenja; kič.
Vježbe i seminari - Oblikovanje prostorne situacije na temelju teksta iz literature, uspostava i analiza prostornih odnosa. Kritičke analize kao dio stvaralačkog procesa. Oblikovanje prostora sa suženim repertoarom oblikovnih sredstava; redukcija na bitne prostorne odnose. Prostoručno crtanje, crtanje nacrta s ortogonalnim projekcijama, prostorni prikazi, izrada modela, primjena boje i analiza svjetlosnih efekata. Fotografiranje modela. Individualna prezentacija rada – izlaganje, analiza i kritičko sagledavanje prostornih rješenja. Završni prikaz procesa i rezultata rada kroz plakat, izložbu ili suvremene medije.
Ispit – Student dio od ponuđene literature prezentira kroz kritički osvrt ostalima iz grupe, slijedi diskusija ispitanika i mentora na izložene teme.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Student se osposobljava za prepoznavanje i kritičko promišljanje bitnih estetskih vrijednosti jednostavnijih prostornih kompozicija, za njihovo kreiranje i modificiranje, kao i za osnovnu profesionalnu komunikaciju i suradnju s arhitektima i stručnjacima srodnih područja.

Oblici nastave

 • Konzultacije
  Na konzultacijama studetni mogu dobiti pojašnjenja gradiva ili komentar na projekt.
 • Predavanja
  Na predavanjima se studentima prezentira relevantno teoretsko gradivo i praktični primjeri.
 • Projektantske vježbe
  U sklopu projektantskih vježbi studenti izrađuju projekt unutrašnjeg prostora / vanjskog prostora prema tekstu, uključivo varijante koje proizlaze iz formalnih karakteristika oblikovnih elemenata – točaka, linija, ploha ili volumena.
 • Seminari
  Kroz seminarske radove studenti grupno istražuju i analiziraju odabrane primjere i prezentiraju ih ostalima.
 • Terenske vježbe
  Terenska nastava obuhvaća analizu arhitektonske kompozicije, analiza odnosa arhitekture i okolnog prostora.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Prepoznati sastavnice krajobraza i njegov odnos prema projektiranoj ili izgrađenoj arhitekturi Seminar, Usmeni
Generirati i razviti kreativne alternative mogućih rješenja manje složenih prostornih kompozicija Pismeni (projekt), Usmeni
Primijeniti odgovarajude ručne i računalne grafičke tehnike uobičajene na području krajobrazne arhitekture Pismeni (projekt), Usmeni
Prepoznati i vrednovati postojeća stanja manje složenih krajobraznih objekata i njihov odnos prema projektiranoj ili izvedenoj arhitekturi Seminar, Usmeni
Usmeno i grafički prezentirati i opravdati predložena rješenja stručnjacima i široj javnosti Pismeni (projekt), Usmeni

Način rada

Obaveze nastavnika

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan nastavne aktivnosti

Obaveze studenta

Redovito pohađanje nastave i izvršavanje postavljenih zadataka.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Seminari 10 0-59%
61-70
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 30 1
Pismeni ispit - projekt 80 0 – 60 %
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
50 150 4
Usmeni ispit 10 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1
UKUPNO 100% 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Usmeni ispit Student dio od ponuđene literature prezentira kroz kritički osvrt ostalima iz grupe, slijedi diskusija ispitanika i mentora na izložene teme. Rokovi su utvrđeni na samom početku semestra Rokovi su utvrđeni na samom početku semestra

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u modul; Arhitektura kao teorija i praksa
 2. Uvod u problematiku oblikovanja i prikazivanja; Prostorne situacije
 3. Terenska nastava – analiza arhitektonske kompozicije, analiza odnosa arhitekture i okolnog prostora
 4. Školovanje likovnih umjetnika: Osnovni kurs oblikovanja, Bauaus Skiciranje prostora po tekstu
 5. Gestalt psihologija, percepcija i kompozicija slike Definiranje bitnih značajki prostorne kompozicije, crtanje prostorne kompozicije
 6. Kritički proces kao sastavni dio kreativnog procesa Izrada radnog modela prostorne kompozicije
 7. Prostor - problem definicije Prezentacija prostornih rješenja, diskusija
 8. Montaža i superpozicija, heterogeni sklopovi Korekcija i izrada konačnog modela i crteža
 9. Strujanja u likovnim umjetnostima Prostorna kompozicija s reduciranim repertoarom
 10. Prikaz u arhitekturi Izrada crteža i modela modificirane prostorne kompozicije
 11. Urbana ekologija Prezentacija modificiranih prostornih modela, usporedba s prvim rješenjem, diskusija
 12. Boje Primjena boje na modelima
 13. Svjetlo i boja Radionica svjetla, fotografiranje modela
 14. Problem prezentacije procesa i rezultata rada – plakat, brošura, suvremeni mediji Skiciranje varijantnih rješenja prezentacije, diskusija
 15. Osnovna informacija o pojedinim temama izborne literature Završna korekcija konačnih rješenja i prezentacija

Obvezna literatura

 1. Arnheim, R. (1981), Umjetnost i vizualno opažanje; Univerzitet umjetnosti u Beogradu, Beograd
 2. Focht, I. (1972), Uvod u estetiku; Zavod za izdavanje udžbenika, Sarajevo
 3. Strižić Z. (1997), O stanovanju: arhitektonsko projektiranje, UHA, Biblioteka Psefizma, Zagreb

Preporučena literatura

 1. Ingarden, R. (1975), Slika / Doživljaj, umjetničko djelo i vrijednost; Nolit, Beograd
 2. Itten, J. (1973), Umetnost boje; Umetnička akademija u Beogradu, Beograd
 3. Mc Luhan, M. (1973), Gutenbergova galaksija; Nolit, Beograd
 4. Venturi, R; Scott-Brown, D.; Izenour, S. (1972), Learning from Las Vegas; The Mitt Press, Cambrige, Mas.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Osnove arhitekturno urbanističnega načrtovanja, Študij krajinske arhitekture, Biotehniška fakulteta, Ljubljana
 • Osnove arhitekture, Pejzažna Arhitektura, Poljoprivredni fakultet, Novi sad