Studijski program

Osnove krajobraznog planiranja (187318)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
Sati nastave 77
Predavanja 22
Seminar 45
Terenske vježbe 10
Izvođač predavanja
doc. dr. sc. Sonja Butula
Izvođač vježbi
doc. dr. sc. Sonja Butula
Izvođač seminara
doc. dr. sc. Sonja Butula
dr. sc. Dora Tomić Reljić
Ana Žmire, mag. ing. prosp. arch.
Preduvjeti
Osnove prostornog planiranja
Geodezija i prostorne informacije
Analize krajobraza
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60%
Dobar (3) 67%
Vrlo dobar (4) 78%
Izvrstan (5) 89%

Nositelj predmeta

doc. dr. sc. Sonja Butula
doc. dr. sc. Sonja Butula

Opis predmeta

Studenti se uče ciljevima i postupcima vrednovanja krajobraza unutar procesa prostornog planiranja. Vrednovanje: o vrijednostima u prostornom planiranju, modeliranje vrijednosti, istraživanje vrijednosti. Osnove za vrednovanje u prostornom planiranju: razvojni zahtjevi i zaštitni zahtjevi, privlačnost i ranjivost prostora. Studenti kroz seminare savladavaju osnove postupka sistematičnog i transparentnog pristupa traženja pogodnosti prostora za određenu namjenu. Polaganje ispita se provodi preko parcijalnih testova znanja i/ili završnog ispita, čemu prethodi obavezno izvršavanje seminarskih radova te kompilacija i predaja završnog seminarskog rada.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Predmet osposobljava studente za razumijevanje temeljnih pristupa rješavanju problema na relaciji zaštita-razvoj krajobraza te daje uvid u postupke transformacije podataka u procesu planiranja prostora.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Seminari
  Završni seminar Vrednovanje prostora za razvoj djelatnosti uključuje proces izrade dvojne analize prostora – analize pogodnosti koja sadržava analizu ranjivosti i analizu privlačnosti istraživanog prostora za smještaj određene djelatnosti. Stjecanje vještina – skupine (3-4 studenta) samostalno izrađuju i prezentiraju seminare koji se vežu na pojedine dijelove procesa vrednovanja krajobraza.
 • Terenske vježbe
  Terenske vježbe-u sklopu terenskih vježbi studenti se upoznaju sa prostorom kojega analiziraju tijekom nastave.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Ustanoviti razliku između postojećeg i željenog stanja krajobraza Kolokviji, Pismeni, Usmeni
Prepoznati krajobraz kao sustav Kolokviji, Pismeni, Usmeni
Generirati modele krajobraza kao realnog/fizičkog te vrijednosnog konstrukta Seminar
Prepoznati i vrednovati kvalitete krajobraza Seminar
Upravljati geografskim informacijskim sustavom Seminar
Uključiti i izložiti zahtjev za zaštitom kvaliteta krajobraza u proces prostornog planiranja Seminar, Kolokviji, Pismeni, Usmeni

Način rada

Obaveze nastavnika

Dostupnost nastavnih materijala (baza prostrornih podataka, ppt prezentacije, upućivanje na čitanje određenih izvora stručne i znanstvene literature, komunikacija sa studentima; obavijesti vezane uz kolegij; zadaci za utvrđivanje znanja po pojedinim nastavnim cjelinama; upute za korištenje nastavnih alata GIS programa, predavanja i ocjenivanje studentskih zadaća/seminara, pismenih ispita, provođenje usmenih ispita..

Obaveze studenta

Prisustvovanje predavanjima, vježbama i seminarima je obavezno. Studenti moraju sudjelovati u učenju na način da predaju zadatke u dogovorenom roku, da unutar grupe svi članovi aktivno sudjeluju u izvršenju zadatka. Uvjeti za dobivanje potpisa te pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja i seminara, izrada seminara, te redovno rješavanje svih zadataka s predavanja i seminara.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
I & II Kolokvij 25 0-60
61-70
71-80
71-80
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 60 2
seminari seminari 50 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 60 2
Usmeni ispit 25 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 60 2
UKUPNO 100% 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
I Kolokvij Na sredini semestra Prijavljuje se kod nastavnika
II Kolokvij Na kraju semestra,pod uvjetom da je I kolokvij ocjenjen pozitivno Prijavljuje se kod nastavnika
Usmeni ispit Usmeni dio ispita održava se nakon pozitivno riješenog pismenog dijela ispita. Ispitu se obavezno pristupa u zakazano vrijeme. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te zabilješkama s predavanja I seminara Prijavljuje se u sustavu ISVU

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u modul Kognitivna mapa studenata o sadržaju modula
 2. Vrednovanje i vrijednosti u krajobraznom planiranju
 3. Vrednovanje i vrijednosti u krajobraznom planiranju
 4. Terenska nastava
 5. Tehnike vrednovanja
 6. Tehnike vrednovanja
 7. Entiteti i kontinuirana polja
 8. Vrijednosti prostora kao prostorni podatak
 9. 1.test znanja Korištenje i namjena prostora Seminar – Vrednovanje prostora za razvoj djelatnosti – podjela djelatnosti
 10. Seminar – Vrednovanje prostora za razvoj djelatnosti - Opća definicija i pojavni oblici djelatnosti Uvod u privlačnost
 11. Seminar – Vrednovanje prostora za razvoj djelatnosti - Konceptualizacija modela privlačnosti Modeliranje privlačnosti
 12. Seminar – Vrednovanje prostora za razvoj djelatnosti - Model privlačnosti Uvod u ranjivost
 13. Seminar – Vrednovanje prostora za razvoj djelatnosti - Konceptualizacija modela ranjivosti Modeliranje ranjivosti
 14. Seminar – Vrednovanje prostora za razvoj djelatnosti - Model ranjivosti Uvod u pogodnost
 15. Seminar – Vrednovanje prostora za razvoj djelatnosti - Model pogodnosti 2. test znanja

Obvezna literatura

 1. Steinitz, C. (1990.): A framework for theory applicable to the education of landscape architects (and other environmental design professionals), Landscape Journal; Vol. 9 Issue 2, p136
 2. Stenitz, C. (2012.): Which Way of Designing?: The Redlands Workshop- video, GeoDesign Summit, video.esri
 3. Steinitz, C. (2013.): Geodesign for Education – video, GeoDesign Summit, video.esri
 4. Lynch, K. (1972.): The Image of the City, MIT Press
 5. Anderson, S.I. (1972.): Structure, Identity and Scale, Proceedings of the Symposium Landscape planning, Ljubljana. 29-31.8.1972, p.53-62
 6. Marušič, I. (1987.): Načrtovalska analiza in vrednotenje krajine – skripta, Biotehniška fakulteta, Katedra za krajinsko arhitektura, Ljubljana
 7. Marušič, I. (1979.): Načrtovalska analiza in valorizacija krajine – gradivo s predavanj, Biotehniška fakulteta, Katedra za krajinsko arhitektura, Ljubljana

Preporučena literatura

 1. McHarg, I (1969.): Design with nature, John Wiley & Sons
 2. Steiner, F. (1991.): The Living Landscape, McGraw-Hill
 3. Lyle, J. (1999.): Design for Human Ecosystems: Landscape, Land Use, and Natural Resources, Island press

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Sistemi vrednotenja krajine, Biotehniška fakulteta, Ljubljana
 • Einführung zu Landschaftsplanung und Naturschutzplanung, BOKU
 • Landschaftsplanung I, BOKU