Studijski program

Osnove ukrasnih i sportskih travnjaka (144009)

ECTS bodovi 3.00
Engleski jezik R1
E-učenje R2
Sati nastave 30
Predavanja 23
Vježbe u praktikumu 1
Seminar 4
Terenske vježbe 2
Izvođač predavanja
izv. prof. dr. sc. Krešimir Bošnjak
prof. dr. sc. Josip Leto
prof. dr. sc. Marina Vranić
Izvođač vježbi
prof. dr. sc. Josip Leto
Izvođač seminara
izv. prof. dr. sc. Krešimir Bošnjak
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 61-70 %
Dobar (3) 71-80 %
Vrlo dobar (4) 81-90 %
Izvrstan (5) >91 %
Uvjeti za dobivanje potpisa
pohađanje nastave, seminarski rad

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Krešimir Bošnjak
izv. prof. dr. sc. Krešimir Bošnjak

Opis predmeta

Modul se sastoji od tematskih cjelina koje osiguravaju uvid u osnove menadžmenta ukrasnih travnjaka i travnjaka sportskih terena. Tematskim cjelinama pokrivena su područja morfologije i biologije trava, vrste i kultivari trava za ukrasne travnjake, tehnološki zahvati zasnivanja travnjaka uključujući planiranje terena, pripremu supstrata te različite metode sjetve i zasnivanja tratine. Nadalje, modul obuhvaća tematske cjeline koje se bave ostalim tehnološkim zahvatima u održavanju travnjaka – košnja, gnojidba, valjanje i dr. Posebnu cjelinu čine zahvati njege i zaštite travnjaka od bolesti, štetnika i korova.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Predmet je dizajniran kako bi se studentima omogućilo stjecanje temeljnih znanja i vještina iz područja ukrasnih tratina i travnjaka sportskih terena. Realizacijom postavljenih ciljeva studenti će ovladati temeljnim znanjima o biologiji, fiziologiji i ekologiji travnih vrsta ukrasnih travnjaka te osnovama zasnivanja i njege ukrasnih i sportskih travnjaka.

Oblici nastave

 • Konzultacije
 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Seminari
 • Terenske vježbe
 • Vježbe u praktikumu

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Nabrojati, opisati i prepoznati osnovne vrste i kultivare trava za ukrasne i sportske travnjake, Kolkovij, Pismeni, Usmeni, seminarski rad
Opisati zahtjeve pojedine vrste i kultivara prema uvjetima okoliša, Kolkovij, Pismeni, Usmeni, seminarski rad
Definirati kriterije za odabir trava za ukrasne travnjake, Kolkovij, Pismeni, Usmeni
Sažeti i opisati tehnološke zahvate u planiranju, zasnivanju i održavanju ukrasnih travnjaka i Kolkovij, Pismeni, Usmeni, seminarski rad
Nabrojati i prepoznati najvažnije korove, bolesti i štetnike i opisati mjere zaštite. Kolkovij, Pismeni, Usmeni, seminarski rad

Način rada

Obaveze nastavnika

Održavanje nastave, preporuka osnovnih i naprednih nastavnih materijala, konzultacije

Obaveze studenta

Pohađanje nastave, izrada seminarskog rada i ostalih zadataka tijekom semestra, polaganje ispita

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
1. parcijalni ispit 40 % 0-60 %
61-70%
71-80 %
81-90%
>91 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 36 1,2
2. parcijalni ispitj 40 % 0-60 %
61-70%
71-80 %
81-90%
>91 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 36 1,2
seminarski rad 20 % 0-60 %
61-70%
71-80 %
81-90%
>91 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
6 18 0,6
Usmeni ispit 100 % 0-60 %
61-70%
71-80 %
81-90%
>91 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 90 3
Ukupno 100 % 0-60 % nedovoljan (1) 61-70 % dovoljan (2) 71-80 % dobar (3) 81- 90 % vrlo dobar (4) >91 % odličan 30 90 3
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
1. parcijalni ispit u 7. ili 8. tjednu nastave usmeni ispit
2. parcijalni ispitj u 15. tjednu nastave usmeni ispit
seminarski rad prema dogovoru
Usmeni ispit Po potrebi

Tjedni plan nastave

 1. Prezentacija modula, sadržaj, obveze studenata, način provjere i vrednovanja postignuća. Uvod u ukrasne i sportske tratine. P
 2. Morfološka i biološka svojstva trava P
 3. Osnove fiziologije trava kao temelji korištenja travnjaka PK , P
 4. Ekološki čimbenici rasta i razvoja trava P
 5. Travne vrste ukrasnih travnjaka P
 6. Travne vrste ukrasnih travnjaka P
 7. Travne vrste ukrasnih travnjaka P
 8. Planiranje i zasnivanje travnjaka P
 9. Planiranje i zasnivanje travnjaka P
 10. Zahvati održavanja ukrasnih travnjaka P
 11. Zahvati održavanja ukrasnih travnjaka P
 12. Zaštita od bolesti, korova I štetnika P
 13. Travne vrste, Zasnivanje travnjaka, Zahvati održavanja T
 14. Travne vrste ukrasnih travnjaka S
 15. Travne vrste ukrasnih travnjaka S

Obvezna literatura

 1. Čižek, J., Bošković, P., Samardžija, N. (2007.): Ukrasni travnjak, Školska knjiga
 2. Turgeon, A. J. 2008. Turfgrass Management, 8th Edition. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 436 str. (odabrana poglavlja)
 3. D.V. Waddington, R.N. Carrow, and R.C. Shearman (1992) Turfgrass, American Society of Agronomy, 805 str (odabrana poglavlja)
 4. Jack Fry and Bingru Huang. (2004). Applied Turfgrass Science and Physiology, New Jersey: John Wiley & Sons. (odabrana poglavlja)
 5. Langer, R. H.M. (1979) How grasses grow, Studies in Biology no 34

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Trate za okrasno, rekreacijsko in športno rabo, Biotehniška fakulteta,
  Univerza v Ljubljani