Studijski program

Parkovna dendrologija 2 (144030)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R2
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 15
Vježbe u praktikumu 5
Seminar 20
Terenske vježbe 20
Izvođač predavanja
izv. prof. dr. sc. Vesna Židovec
dr. sc. Nina Jeran
Izvođač vježbi
dr. sc. Nina Jeran
Izvođač seminara
dr. sc. Nina Jeran
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60%
Dobar (3) 71%
Vrlo dobar (4) 81%
Izvrstan (5) 91%
Uvjeti za dobivanje potpisa
Pohađanje nastave, kolokvirane vježbe te izrađen i prezentiran seminar (poster).

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Vesna Židovec
izv. prof. dr. sc. Vesna Židovec

Opis predmeta

Kolegij obrađuje najvažnije porodice ukrasnih drvenastih vrsta s odabranim rodovima. Također se obrađuju najvažnije vrste s ekonomski najznačajnijim kultivarima, njihova morfologija, uzgojni uvjeti i primjena. Od golosjemenjača obradit će se porodice: Ginkgoaceae, Pinaceae, Cupressaceae, Taxodiaceae, Taxaceae te od kritosjemjenjača porodice: Magnoliaceae, Berberidaceae, Platanaceae, Hamamelidaceae, Ulmaceae, Moraceae, Fagaceae, Betulaceae,Tiliaceae, Salicaceae, Ericaceae, Rosaceae, Fabaceae, Eleagnaceae, Cornaceae, Hippocastanaceae, Aceraceae, Aquifoliaceae, Oleaceae, Caprifoliaceae, Bignoniaceae i Arecaceae. Studenti se kroz terenske vježbe i terenski rad na seminaru upoznaju s najvažnijim ukrasnim drvenastim vrstama te njihovim morfološkim, fenološkim, uzgojnim i upotrebnim svojstvima.

Vrsta predmeta

 • Preddiplomski studij / Krajobrazna arhitektura (obvezni predmet, 4. semestar, 2. godina)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Ukrasno bilje (obvezni predmet, 2. semestar, 1. godina)

Opće kompetencije

U kolegiju studenti produbljuju znanja stečena u kolegiju Parkovna dendrologija 1. Stječu sposobnost identifikacije odabranih porodica, vrsta te komercijalno najinteresantnijih kultivara drvenastih ukrasnih vrsta; stječu znanja o morfološkim, fenološkim, uzgojnim i upotrebnim svojstvima odabranih drvenastih golosjemenjača i kritosjemenjača.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Seminari
  (Seminari obuhvaćaju terenski rad na zadanu temu i prezentaciju konačnih rezultata u obliku postera)
 • Terenske vježbe
  (provode se u Botaničkom vrtu Prirodoslovno-matematičkog fakuleta)
 • Vježbe u praktikumu

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Argumentirano iznijeti mišljenje o morfološkim i fenološkim svojstvima te uzgojnim i krajobraznim problemima na primjeru odabranih svojti, Pismeni ispit.
Interpretirati pojmove obrađene unutar kolegija, Pismeni ispit.
Identificirati odabrane ukrasne drvenaste golosjemenjače i kritosjemenjače, Kolokviji na terenskim vježbama (5), pismeni ispit, terenski rad na seminaru.
Preporučiti biljne svojte za različita staništa i različite načine upotrebe i Pismeni ispit, terenski rad na seminaru.
Preporučiti na osnovu ekoloških datosti, svojte za pojedine klimatske zone. Pismeni ispit.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
I. Međuispit 1/3 udjela 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 60 2
II. Međuispit 1/3 udjela 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 60 2
Seminar 1/3 udjela 20 60 2
Ukupno 1 - - 60 180 6
Pismeni ispit 2/3 udjela 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
40 120 4
Seminar 1/3 udjela 20 60 2
Ukupno 1 - - 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
I. Međuispit Polaže se gradivo iz nastavnih jedinica obrađenih na predavanjima i vježbama u prvoj polovini nastave ljetnog semestra. Sredinom nastavnog semestra.
II. Međuispit Polaže se gradivo iz nastavnih jedinica obrađenih na predavanjima i terenskim vježbama u drugoj polovini nastave ljetnog semestra. Krajem nastavnog semestra.
Seminar Studenti u grupama kroz terenski rad mjere i prate brojne parametre vezane uz morfološka, fenološka, uzgojna i krajobrazna opažanja. Rezultate istraživanja prezentiraju u obliku postera, a tjedan dana prije izlaganja predaju pisani izvještaj. Tjedan dana prije završetka nastave u ljetnom semestru.

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u kolegij (P); podjela i odabir tema seminarskih radova (S)
 2. Repeticija materije iz kolegija Parkovna dendrologija 1 (V); Morfološka, fenološka, uzgojna i krajobrazna opažanja na terenu (S)
 3. Botanička nomenklatura (P); Pravila nomenklature (V); Morfološka, fenološka, uzgojna i krajobrazna opažanja na terenu (S)
 4. Identifikacija odabrane ukrasne dendroflore iz porodica Magnoliaceae, Rosaceae (V)
 5. Uvod u golosjemenjače, porodice: Cycadaceae, Ginkgoaceae, Cupressaceae (P); Morfološka, fenološka, uzgojna i krajobrazna opažanja na terenu (S)
 6. Identifikacija odabrane ukrasne dendroflore iz porodica Cupressaceae, Pinacaeae, Taxaceae, Taxodiaceae (V)
 7. I. Međuispit; Morfološka, fenološka, uzgojna i krajobrazna opažanja na terenu (S)
 8. Golosjemenjače, porodice: Taxaceae, Pinaceae, Taxodiaceae (P); Morfološka, fenološka, uzgojna i krajobrazna opažanja na terenu (S)
 9. Morfološka, fenološka, uzgojna i krajobrazna opažanja na terenu (S)
 10. Identifikacija odabrane ukrasne dendroflore iz porodica Caprifoliaceae, Fagaceae, Bignoniaceae, Cesalpinaceae, Ericaceae (V)
 11. Identifikacija odabrane ukrasne dendroflore iz porodica Eleagnaceae, Fabaceae, Cornaceae, Hamamelidaceae, Saxifragaceae, Betulaceae, Aceraceae (V); Morfološka, fenološka, uzgojna i krajobrazna opažanja na terenu (S)
 12. Mediteranska dendroflora (P); Morfološka, fenološka, uzgojna i krajobrazna opažanja na terenu (S)
 13. Identifikacija odabrane ukrasne dendroflore iz porodica Berberidaceae, Moraceae, Hippocastanaceae, Anacardiaceae, Salicaceae, Ulmaceae (V)
 14. Prezentacija postera (S);
 15. II. Međuispit

Obvezna literatura

 1. Dirr, M. A. 1998.: Manual of Woody Landscape Plants. Stipes Publishing, Champaign.
 2. Polunin, O., Huxley, A. 1990.: Flowers of the Mediterranean. Chatto & Windus, London.
 3. Vidaković, M. 1982.: Četinjače, morfologija i varijabilnost, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb.

Preporučena literatura

 1. Coombes, A. J. 1992.: Trees. Dorling Kindersley, London.
 2. Phillips, R., Rix, M. 1989. Shrubs. Random House, New York.
 3. Dirr, M. A. 2002. Dirr's Trees and Shrubs for Warm Climates. Timber Press, Portland.
 4. Idžojtić, M. 2009. Dendrologija - List. Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zagreb.
 5. Idžojtić, M. 2013. Dendrologija – Cvijet, češer, plod, sjeme. Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zagreb.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Dendrologie: Universität für Bodenkultur Wien, Austria
 • Dendrology: Miami University, SAD
 • Dendrology: Stephen F. Austin State University, SAD
 • Dendrología: Facultat de Agronomia, Universidad de la Republica, Urugvaj