Studijski program

Uvod u krajobrazno oblikovanje 2 (144023)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
Sati nastave 60
Predavanja 20
Seminar 10
Projektantske vježbe 30
Izvođač predavanja
doc. dr. sc. Iva Rechner Dika
Izvođač vježbi
doc. dr. sc. Iva Rechner Dika
Izvođač seminara
doc. dr. sc. Iva Rechner Dika
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%

Nositelj predmeta

doc. dr. sc. Iva Rechner Dika
doc. dr. sc. Iva Rechner Dika

Opis predmeta

Pojam i tipologija jednoobiteljske kuće u raznim kulturama (Egipta, Grčke, Etrurije, Antike, Kine i Japana, Islama, Seoska kuća, Paladijeva vila, 20 st., Koncept boravišne kulture istoka i zapada). Oblikovanje vrta - nastavak na modul Uvod u krajobrazno oblikovanje 1. Integralni koncept boravišta – odnos vrta i jednoobiteljske kuće. Atrijska kuća i kuća u nizu, tipovi i prostorna orijentacija. Strukture i elementi oblikovanja vrta (terase, staze, zidovi, ograde, nadstrešnice, raslinje i sl), modeliranje i uklapanje struktura u razgibani teren.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za savladavanje metode pristupa projektiranju, određivanje problema kao radnog ishodišta.
Studenti/ce dobivaju neophodna teorijska saznanja o povijesnom razvoju jedno-obiteljske kuće i njihove projekcije na razvoj oblikovanja vrtova, te prepoznavanje osnovnih strukturnih elemenata koje grade vrt u različitim kulturama. Teoretske spoznaje integriraju u projektantsko oblikovni rad iz područja krajobrazne arhitekture koje implementiraju i prezentiraju na projektantskim vježbama i seminarima.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Projektantske vježbe
  položaj jednoobiteljske kuće s vrtom na terenu u nagibu, vrt atrijske kuće i kuće u nizu (tipovi) u sklopu projektantskih vježbi planiraju se i prilagođavaju kompozicije, grafičke prezentacije, analize boravišnih kvaliteta u kući i vrtu, analize vanjskih okolišnih utjecaja, prijedlozi konceptnih rješenja uređenja vrta. Projektantske vježbe se provode u skupinama (tri skupine od 10 do15 studenata).
 • Seminari
  vezani za izradu projektnog zadatka na osnovi programa zadane socijalne jedinice (individualne obitelji) u integralnom postupku oblikovanja boravišta kao cjeline unutrašnjeg i vanjskog prostora (jedan do dva seminara za individualnu jednoobiteljsku kuću s vrtom od kojih je jedna položena u nagibu, dva seminara za različite tipove atrijske kuće jedan seminar za različite tipove kuća u nizu) Stjecanje vještina – samostalno izrađuju i prezentiraju idejno krajobrazno rješenje vrta jednoobiteljske samostojeće kuće u položaju ulaz Istok-Zapad. Te ostalih navedenih tipova jednoobiteljskih kuća integrirajući i prezentirajući teoretske postavke. Konačni produkt je 5 seminara (Mapa zbir svih vještina).

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Identificirati prostorne i društvene probleme za definiranje programa oblikovanja kućnog vrta Pismeni ispit, seminar
iskazati ciljeve i izraditi projektni program za uređenje vrta jedno-obiteljske samostojeće kuće Pismeni ispit, seminar
oblikovati različita konceptna rješenja Usmeni ispit, seminar
izdvojiti, opisati i objasniti odabrani koncept Usmeni ispit, seminar
prezentirati oblikovno rješenje osnovnim grafičkim tehnikama Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
koristiti dostignute sposobnosti teoretskog i praktičnog učenja u stjecanju novih spoznaja iz oblikovanja krajobraza Pismeni ispit, usmeni ispit

Način rada

Obaveze nastavnika

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan nastavne aktivnosti

Obaveze studenta

Redovito pohađanje nastave i izvršavanje postavljenih zadataka.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Među ispit Pismeni I i II ili Završni ispit 30% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 60 1.5
Seminari (projekti) 60 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91 -100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
40 120 4
Usmeni ispit 10% 0-59%
60-70%
71-80
81-90
91 -100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0.5
UKUPNO 100% 60 180 6

Ocjenjivanje se temelji na rezultatima dvaju pismenih ispita tijekom semestra, te završnoj usmenoj obrani seminarskog rada, pri čemu u zbirnu ocjenu ulazi i ocjena izrade i prezentacije seminara.
(Ukoliko student položi oba međuispita ocjenom 3 i > ne treba polagati završni ispit)

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u modul i područje djelatnosti krajobrazne arhitekture (P); Uvod u zadatak orijentacija ulaza u kuću i vrt s istoka (PV)
 2. Egipatska kuća s vrtom (P); Komentar dijagrami, koncepti, spoj tlocrt prizemlja kuće- vrt, skice (PV)
 3. Grčka i Etrurska kuća s vrtom (P); Komentar prethodnog zadatka , idejno rješenje (PV)
 4. Predaja 1. seminarskog rada prezentacija i obrazlaganje idejnog rješenja s komentarom nastavnika (S); Uvod u zadatak 2 seminarskog rada ulaz u kuću i vrt s juga (PV)
 5. Antičko-rimska kuća s vrtom (P); Komentar presjeka terena, ekspozicije i analize nagiba (PV)
 6. Kineska i Japanska kuća s vrtom (P); Komentar prethodnog zadatka i urbanističke situacije položaja i organizacije naselja jedno-obiteljskih kuća na topografski razgibanom terenu (PV)
 7. Međuispit 1; Komentar prethodnog zadatka, te dijagrama i koncepata odabrane lokacije (PV)
 8. Islamska kuća s vrtom(P); Komentar prethodnih zadataka i idejnog rješenja prije predaje (PV)
 9. Paladijeva vila kao paradigma kuće u renesansi i Seoska kuća s vrtom (P); Predaja seminarskog rada i komentar, novi zadatak – pojam i uloga Prostornog identitet (S+PV)
 10. Individualna kuća s vrtom 20. stoljeća (P); Komentar prethodnog zadatka (fotografije i materijali odabranih lokacija i njihova konceptualizacija i apstrakcija) (PV)
 11. Moderna i refleksija na planiranje vrta, Koncept boravišne kulture istoka i zapada (P); Komentar prethodnog zadatka (koncepti oblikovanja, prezentacije prikaza odabranog prostornog identiteta) (PV)
 12. Predaja seminara, prostorni identitet, komentar i rasprava (S); Uvod u novi zadatak kuća u nizu s vrtom (PV)
 13. Međuispit 2.; Razrada idejnog rješenja, komentar dijagrami, koncepti i odabir konačnog rješenja (S); Uvod u novi zadatak Atrij (PV)
 14. Predaja seminarskog rada kuće u nizu s vrtom, komentar i rasprava (S); Komentar na dijagrame, koncepte i odabir konačnog rješenja za atrijsku kuću s vrtom
 15. Predaja i Prezentacija seminarskog rada atrijske kuće s vrtom, komentar i rasprava (S). Ocjena mape i komentar nakon pregleda seminarskog rada.

Obvezna literatura

 1. Aničić, B. (1997.): Korelacija boravišnih kvaliteta vrtnoga prostora i njegovih strukturnih svojstava. Skripta
 2. Hannenbaum, L. (1990): Landscape Design, a Practical Approach, New Jersey
 3. Van Der Zanden, A.M.(2007.): Landscape design Theory and application
 4. Rapopport (l969.): House form and culture, London, str. 46-6o
 5. Booth, N. (1983): Basic Elements of Landscape Architectural Design, Illinois

Preporučena literatura

 1. Ivanšek F. (1988.): Enodružinska hiša; Ljubljana
 2. Ogrin D. (1983.1988) I vrt je stanovanje. Arhitektura 36-37/186-188,str.22-25
 3. Strižić Z. (1956.):O stanovanju
 4. Stižić Z. (1952.): Arhitektonsko projektiranje
 5. Le Corbusier: Towards a new Arhitecture, str. l9l-l98.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Uvod u prostorsko načrtovanje, Biotehniška fakulteta, Univerze v Ljubljani
 • Landschaftsarchitektur I BOKU, Viena
 • Explorations into landscape architecture, Swedish University of Agricultural Sciences
 • Basics of Landscape Architecture, Anhalt University of Applied Science and Practice of Urban Open Space Design