Studijski program

Zaštita okoliša i krajobraza (26534)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
Sati nastave 60
Predavanja 26
Seminar 34
Izvođač predavanja
doc. dr. sc. Sonja Butula
Izvođač seminara
doc. dr. sc. Sonja Butula
dr. sc. Dora Tomić Reljić
Ana Žmire, mag. ing. prosp. arch.
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60%
Dobar (3) 67%
Vrlo dobar (4) 78%
Izvrstan (5) 89%

Nositelj predmeta

doc. dr. sc. Sonja Butula
doc. dr. sc. Sonja Butula

Opis predmeta

Studenti se upoznaju s osnovnim podacima vezanim za povijesni razvoj i probleme zaštite okoliša u suvremenom društvu: glavni problemi zaštite okoliša u svijetu i u zemlji; međunarodne konvencije i dogovori o zaštiti okoliša i Europske direktive. Sustavi okoliša i različiti pristupi njegovoj zaštiti (multidisciplinarni, interdisciplinarni, transdiciplinarni). Priroda i različitost zahtjeva za zaštitu okoliša (zaštita od zagađivanja, zaštita prirodnih izvora, zaštita prirode). Opća načela zaštite okoliša. Sanacijske (kurativne) i preventivne zaštitne djelatnosti. Alati zaštite okoliša. Normativi i standardi. Okolišni pregled. Okolišni monitoring. Procjene utjecaja na okoliš. Promjena okoliša i utjecaj na okoliš. Mjerenje promjene i vrednovanje utjecaja. Studije utjecaja na okoliš: prostorne i tehnološke. Struktura studije. Administrativni postupci: 'screening', 'scoping', izvještaj, mjere za poboljšanje razvojnog projekta, uključivanje javnosti, suglasnost za poduhvat u prostoru. Demonstracija primjera studije utjecaja na okoliš. Krajobraz kao dio okoliša. Kvalitete krajobraza. Normativi i standardi u krajobrazu: parkovi i rezervati prirode, iznimni krajobrazi. Planovi upravljanja. Podsustavi krajobraza. Sustavi zaštite prirode (Natura 2000 i ocjena prihvatljivosti). Mjere za smanjivanje ili eliminaciju utjecaja na krajobraz.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Predmet osposobljava studente za razumijevanje osnovnih načela o zaštiti okoliša i krajobraza kao njegove sastavnice te daje studentima temeljna znanja o procedurama i instrumentima zaštite okoliša: okolišni pregled, studije utjecaja na okoliš, ocjena prihvatljivosti.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Seminari
  uključuju (1) analizu procesa procjene utjecaja na okoliš na odabranom zahvatu, i (2) proces izrade okolišnog pregleda i procjene stanja okoliša sa prijedlozima za sanaciju. Stjecanje vještina – skupine (3-4 studenta) samostalno izrađuju seminar te ga prezentiraju pred ostalim studentima.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Identificirati standardizaciju i optimizaciju kao moguće pristupe zaštiti krajobraza i okoliša Kolokvij Pismeni, Usmeni
Opisati i objasniti opća načela međunarodnih sporazuma iz domene zaštite okoliša i krajobraza Seminari
Primijeniti i demonstrirati metode i pripadajuće instrumente zaštite okoliša i krajobraza Seminari, Kolokvij, Pismeni, Usmeni
Prepoznati i analizirati tvorbu politikâ upravljanja krajobrazom Kolokviji, Pismeni, Usmeni

Način rada

Obaveze nastavnika

Dostupnost nastavnih materijala (ppt prezentacije, upućivanje na čitanje određenih izvora stručne i znanstvene literature, zakonodavni okvire; komunikacija sa studentima; obavijesti vezane uz kolegij; zadaci za utvrđivanje znanja po pojedinim nastavnim cjelinama; predavanja i ocjenivanje studentskih zadaća/seminara, pismenih ispita, provođenje usmenih ispita.

Obaveze studenta

Prisustvovanje predavanjima i seminarima je obavezno. Studenti moraju sudjelovati u učenju na način da predaju zadatke u dogovorenom roku, da unutar grupe svi članovi aktivno sudjeluju u izvršenju zadatka. Uvjeti za dobivanje potpisa te pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja i seminara, izrada seminara, te redovno rješavanje svih zadataka s predavanja i seminara.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Kolokvij 25 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 60 2
Seminari 50 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 60 2
Usmeni ispit 50 0-60
61-70
61-70
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 60 2
UKUPNO 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u modul
 2. Zaštita okoliša, povijest
 3. Problemi zaštite okoliša, pojmovi
 4. Nacionalno zakonodavstvo po pitanjima zaštite okoliša (Nacionalna strategija zaštite okoliša, Nacionalni plan djelovanja na okoliš, Izvješće o stanju okoliša)
 5. Međunarodni ugovori (Konvencija o europskim krajobrazima)
 6. Međunarodni ugovori (Arhuška konvencija, Direktiva o staništima, Direktiva o pticama, Konvencija o biološkoj raznolikosti)
 7. Zahtjevi za zaštitu okoliša
 8. Utjecaj na okoliš
 9. Procjena utjecaja na okoliš Strateška procjena utjecaja na okoliš
 10. Seminar - analiza procesa procjene utjecaja na okoliš na odabranom zahvatu, izrada matrice interakcija
 11. Utjecaj na krajobraz /vizualne kvalitete
 12. Praćenje stanja okoliša Okolišni pregled
 13. Seminar - okolišni pregled i procjena stanja okoliša sa prijedlozima za sanaciju
 14. Upravljanje krajobrazom
 15. Test znanja

Obvezna literatura

 1. Marušič (2010): Landscape planning between standardization and optimization, Landscape 21, Department of Landscape Architecture Biotechnical Faculty, University of Ljubljana Slovenia, p.40-45 http://www.dkas.si/files/Landscape21_WEB.pdf
 2. O'Riordan, T. (ed) (1995): Environmental Science for Environmental Management, Longman, Harlow
 3. NN 64/08. Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš. Hrvatski sabor. Zagreb
 4. NN 64/08. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš. Hrvatski sabor. Zagreb
 5. NN-MU 12/02 Konvencija o europskim krajobrazima Hrvatski sabor. Zagreb
 6. Agencija za zaštitu okoliša (2007) Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj, Zagreb

Preporučena literatura

 1. Wood, C. (1995): Environmental Impact Assessment: A Comparative Review. Longman, Harlow
 2. Dasman, R. F. (1973): Ecological Principles for Economic Development. John Wiley&Sons, London
 3. Glasson, J. (1996): Introduction to Environmental Impact Assessment, UCL Press, London

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Varstveno načrtovanje (PVO), Biotehniška fakulteta, Ljubljana
 • Landschaftspflege und Naturschutz I, BOKU
 • Ecologia e pianificazione territoriale, Universita degli studi di Padova