Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Crtanje 1 (144016)

ECTS bodovi 6.00
Sati nastave 60
Predavanja 8
Auditorne vježbe 48
Seminar 4
Izvođač vježbi
Pred. Roberta Pavlović, dipl. ing. arh.
prof. dr. sc. Renata Waldgoni
Izvođač seminara
Pred. Roberta Pavlović, dipl. ing. arh.
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%
Uvjeti za dobivanje potpisa
Redovito pohađanje nastave i izvršavanje postavljenih zadataka.

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Renata Waldgoni
prof. dr. sc. Renata Waldgoni

Opis predmeta

Kolegij razvija kod studenta postupke analitičkog gledanja i razmišljanja te posljedično, vizualnog predočavanja. Kolegij osposobljava i potiče na likovni način izražavanja osnovnim crtačkim elementima pa sve do prikazivanja zakonitosti prostora. Razvija vizualnu inteligenciju i grafičku kulturu.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Kolegij osposobljava studenta za analiziranje viđenog ili izmišljenog, oblikovanje novog i grafička prezentacija rješenja te crtanje prostornih prikaza.

Oblici nastave

 • Auditorne vježbe
  Rad studenta na svakom pojedinom zadatku uključuje proceduru koja vodi ishodu opisivom nizom glagola iz skupine preporučenih.
 • Predavanja
  Predavanja i uvodna izlaganja daju okvir i postavke zadacima koji se izvode na vježbama. Student dodatno istražuje temu izradom seminara.
 • Seminari
  Rad studenta na svakom pojedinom zadatku uključuje proceduru koja vodi ishodu opisivom nizom glagola iz skupine preporučenih.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Analizirati vizualni predložak. predaja crteža
Uočiti elemente i odnose koji tvore cjelinu. predaja crteža
Identificirati zakonitosti koje cjelinu čine prepoznatljivom. predaja crteža
Primijeniti osnovna pravila komponiranja na zadanom formatu. predaja crteža
Nacrtati jednostavni prostorni prikaz. predaja crteža
Primijeniti jednostavne ručne grafičke tehnike. predaja crteža

Način rada

Obaveze nastavnika

Redovito održavanje nastave.

Obaveze studenta

Redovito pohađanje nastave i izvršavanje postavljenih zadataka.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
predaja mape s crtežima 100% 0-59%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
60 180 6
Ukupno 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Veličina i smještaj crteža na zadani format papira. Osnovni likovni elementi, točka, linija, mreža, ploha.
 2. Pojedinačni pravokutnik zadane veličine i proporcije u uvjetovanoj slobodnoj kompoziciji.
 3. Slobodna proporcija pravokutnika u ortogonalnoj slobodnoj kompoziciji.
 4. Dvodimenzionalna, trodimenzionalna kompozicija i uvod u grafički prikaz.
 5. Uvod u prostorne prikaze, osnove perspektive kroz mrežu zadanih dužina.
 6. Kvadrat kao temeljni element provjere iluzije treće dimenzije.
 7. Perspektivni crtež jednostavnog prostornog sklopa određenog tlocrtom i nacrtom te maketom.
 8. Prostorni prikaz krugova u horizontalnoj i vertikalnoj ravnini.
 9. Centralna perspektiva složenijeg prostornog sklopa.
 10. Aksonometrijski prikaz istog prostornog sklopa.
 11. Linearni, dvodimenzionalni i trodimenzionalni prikaz geometriziranog listopadnog i zimzelenog drveta.
 12. Grafički, 2D i 3D prikaz drveta.
 13. Prikazi skupine drveća u tlocrtu i nacrtu, linearno i grafički.
 14. Prikazi skupine drveća u aksonometriji i perspektivi, linearno i grafički.
 15. Fotografija realiteta kao izvor podataka za tlocrt i nacrt te prostorne prikaze.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Risanje, Krajinska arhitektura, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani