Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Likovna analiza i plastično oblikovanje (144025)

ECTS bodovi 6.00
Sati nastave 60
Predavanja 8
Auditorne vježbe 48
Seminar 4
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Renata Waldgoni
Izvođač vježbi
Pred. Roberta Pavlović, dipl. ing. arh.
prof. dr. sc. Renata Waldgoni
Izvođač seminara
Pred. Roberta Pavlović, dipl. ing. arh.
prof. dr. sc. Renata Waldgoni
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%
Uvjeti za dobivanje potpisa
Redovito pohađanje nastave i izvršavanje postavljenih zadataka.

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Renata Waldgoni
prof. dr. sc. Renata Waldgoni

Opis predmeta

Apstrakcija, racionalizacija i geometrizacija fizičke forme kao podloga za kreativnu interpretaciju i nadgradnju. Prostorna kompozicija ortogonalnih geometrijskih tijela kreirana kroz plošne prikaze (tlocrt i pogled), provjeravana 3D prikazima i finalizirana izradom makete. Upoznavanje s temeljnim pojmovima iz teorije boja, treniranje oka kroz izvedbu tonova u tehnici tempere, komponiranje dobivenim tonovima.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Kolegij osposobljava studenta za primjenu likovnih zakonitosti, za oblikovanje apstraktne kompozicije, za kritičku prosudbu elemenata boje u radu krajobraznog arhitekta i za likovnu prezentaciju rješenja.

Oblici nastave

 • Auditorne vježbe
 • Predavanja
  Predavanja i uvodna izlaganja daju okvir i postavke zadacima koji se izvode na vježbama. Student dodatno istražuje temu izradom seminara.
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Analizirati, identificirati,ispitati i izdvojiti karakteristične dijelove cjeline. predaja mape radova
Primijeniti ručne i računalne grafičke tehnike. predaja mape radova
Oblikovati prostornu kompoziciju. predaja mape radova
Prosuditi, rangirati i opravdati odabir s kolorističkog aspekta. predaja mape radova

Način rada

Obaveze nastavnika

Redovito održavanje nastave.

Obaveze studenta

Redovito pohađanje nastave i izvršavanje postavljenih zadataka.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
predaja mape crteža 100% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100?
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
60 180 6
Ukupno 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Gužvanje papira, fotografiranje, crtež olovkom po gledanju.
 2. Pojednostavljenje i geometrizacija crteža, fasete.
 3. Korekcija veličine i smještaja crteža, kadriranje.
 4. Traženje tonova grafičkim izričajem. Probe i odabir.
 5. Završna izvedba rapidografom.
 6. Kompozicija na zadanom kvadratu. Tlocrt.
 7. Provjera kompozicije kroz presjeke i poglede.
 8. Negativne forme.
 9. Prostorni prikazi, radni modeli.
 10. Završna izvedba. Maketa.
 11. Uvod u teoriju boja. Osnovni pojmovi, simbolika, psihologija, prostorne kvalitete boje.
 12. Pronalaženje tonova u odabranoj grupi zelenila. Izvedba u tehnici tempera.
 13. Grupiranje tonova, gradacija.
 14. Komponiranje tonova u smislenu cjelinu.
 15. Osobni izričaj bojom: plakat.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Risanje in plastično oblikovanje, Krajinska arhitektura, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani