Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Osnove prostornog planiranja (185440)

ECTS bodovi 5.00
Sati nastave 60
Predavanja 30
Seminar 30
Ocjenjivanje
Uvjeti za dobivanje potpisa
Prisustvovanje predavanjima i seminarima je obavezno. Uvjeti za dobivanje potpisa i pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja i vježbi te izrada i prezentacija seminara.

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Aleksandar Lukić
izv. prof. dr. sc. Aleksandar Lukić

Opis predmeta

Prostorno planiranje je interdisciplinarna djelatnost kojom se nastoji potaknuti uravnotežen i dugoročno održiv razvoj prostora, temeljen na vrednovanju i zaštiti prirodnih i društvenih resursa. Prostorno planiranje je objekt istraživanja i poučavanja niza znanstvenih disciplina koje se bave prostorom. Studenti će se upoznati s razvojem suvremene misli o prostornom i regionalnom planiranju u svijetu i Hrvatskoj te s teorijskim osnovama regionalnog i prostornog planiranja. Usvajanjem znanja o osnovnim pristupima i analitičkim metodama u procesu planiranja, osposobit će se za sudjelovanje u interdisciplinarnim timovima za poslove izrade dokumenata sustava prostornog uređenja. Znanje stečeno na predavanjima bit će primijenjeno u samostalnoj izradi seminarskog rada.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje osnovnih znanja o: a) razvoju teorije i prakse prostornog planiranja u svijetu i Hrvatskoj, b) procesu planiranja prostora na različitim razinama, c) izabranim metodama analize prostora u procesu planiranja. Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja osnovnih pojmova i zakonskog okvira prostornog planiranja važnih za razumijevanje i primjenu u analizi i sintezi krajobraznih vrijednosti.

Oblici nastave

 • Konzultacije
 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
IU1 – objasniti osnovne pojmove i koncepte prostornog planiranja;
IU2 – prepoznati posebnosti i protumačiti uzročno-posljedičnu povezanost različitih prostornih razina u planiranju;
IU3 – razumjeti primjenu analitičkih instrumenata u planiranju (sustav središnjih naselja, regionalizacija, tipologija);
IU4 – razvijati kritičko mišljenje prema različitim ulogama planera u procesu planiranja;
IU5 - razviti komunikaciju i suradnju sa stručnjacima srodnih područja u okviru izrade prostornih planova i prepoznati korisnost timskog i interdisciplinarnog rada;
IU6 – upotrebljavati stručnu terminologiju povezanu s prostornim planiranjem;
IU7 - poznavati temelje i osnovne zakonitosti razvoja i djelovanja u području prostornog planiranja.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni ispit 40% 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 2
Usmeni ispit 40% nedovoljan (1)
dovoljan (2)
dobar (3)
vrlo dobar (4)
izvrstan (5)
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 2
Seminarski rad 20% nedovoljan (1)
dovoljan (2)
dobar (3)
vrlo dobar (4)
izvrstan (5)
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 2
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pismeni ispit Pitanja objektivnog tipa (zaokruživanje, povezivanje linijom, nadopunjavanje) te otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte, vrednujte, usporedite i sl.). Prepisivanje je zabranjeno U ispitnom roku.
Usmeni ispit Usmeni dio ispita održava se nakon pozitivno riješenog pismenog dijela ispita. Ispitu se obavezno pristupa u zakazano vrijeme. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama. U ispitnom roku.
Seminarski rad Student samostalno izrađuje prezentaciju prema temi dogovorenoj s nastavnikom. Korištenje tuđeg rješenja je zabranjeno. Studenti koji nisu pravovremeno obavili prezentaciju gube mogućnost upisa ocjene na temelju kontinuiranog praćenja. Iznimno se i samo u posebno opravdanim slučajevima prihvaća naknadno predana prezentacija. Javiti se nastavniku prije završetka nastave na seminarima.

Tjedni plan nastave

 1. 1. UVODNO PREDAVANJE. Temeljni pojmovi. Prostor kao razvojni resurs. Regionalno i prostorno planiranje – pojam, potreba, smisao i ciljevi. Interdisciplinarnost u regionalnom i prostornom planiranju.
 2. 2. POJAVA I RAZVOJ PROSTORNOG PLANIRANJA. Urbanizacija i industrijalizacija kao pokretači institucionalizacije planiranja. Pioniri i vizionari prostornog planiranja do polovice 20. stoljeća.
 3. 3. RAZVOJ REGIONALNOG PLANIRANJA. Pojava i razvoj regionalnog planiranja. Evolucija teorija i paradigmi regionalnog razvoja i planiranja: klasične teorije (npr. polarizirani razvoj, centar-periferija…) i nove paradigme (npr. policentričnost, teritorijalna kohezija…).
 4. 4. EUROPSKA, NADNACIONALNA RAZINA PLANIRANJA - REGIONALNO I PROSTORNO PLANIRANJE U EUROPSKOJ UNIJI I. Pojam, faze razvoja, programi ESDP I ESPON.
 5. 5. EUROPSKA, NADNACIONALNA RAZINA PLANIRANJA - REGIONALNO I PROSTORNO PLANIRANJE U EUROPSKOJ UNIJI II. Teritorijalna kohezija i strateško prostorno planiranje. Program LEADER.
 6. 6. NACIONALNA RAZINA PLANIRANJA - RAZVOJ REGIONALNOG I PROSTORNOG PLANIRANJA U HRVATSKOJ. Pojava i razvoj prostornog i regionalnog planiranja u Hrvatskoj.
 7. 7. NACIONALNA RAZINA PLANIRANJA - SUSTAV PLANIRANJA PROSTORA U HRVATSKOJ. Suvremena zakonska osnova planiranja prostora u Hrvatskoj: prostorno planiranje, regionalni razvoj, zaštita okoliša, ruralni razvoj. Vrste i hijerarhija planova. Vertikalna i horizontalna integracija planova.
 8. 8. REGIONALNA I LOKALNA RAZINA PLANIRANJA - ZAGREB U DOKUMENTIMA REGIONALNOG I PROSTORNOG PLANIRANJA. Faze historijsko-geografskog razvoja Zagreba kroz dokumente prostornog i regionalnog planiranja (1850-2011). Prve regulatorne osnove. Planiranje u prvoj polovici 20. stoljeća. Razdoblje socijalističkog planiranja. Tranzicijsko razdoblje i suvremeni planerski dokumenti (Prostorni plan, Generalni urbanistički plan, Zagreb Plan, UAZ).
 9. 9. FAZE U PROCESU PLANIRANJA (analiza, planiranje, implementacija, evaluacija). Prepoznavanje resursa i postavljanje ciljeva planiranja. Analiza postojećeg stanja. Načini ostvarivanja planiranih ishoda. Implementacija i vrednovanje.
 10. 10. SUSTAV SREDIŠNJIH NASELJA. Teorija središnjih naselja u svjetlu euklidskog i relacijskog koncepta geografije. Postupak određivanja stupnja centraliteta. Analize sustava središnjih naselja. Sustav središnjih naselja Hrvatske.
 11. 11. REGIJE I REGIONALIZACIJA U PROSTORNOM PLANIRANJU. Pojam regije u regionalnom i prostornom planiranju. Provedba regionalizacije. Regionalne analize.
 12. 12. TIPOLOGIJE U REGIONALNOM I PROSTORNOM PLANIRANJU. Svrha izrade tipologija. Agregativni i disagregativni pristupi u tipologizaciji prostora. Faktorska i klaster analiza u izradi prostornih tipologija. Prednosti i nedostaci tipologije kao istraživačke i planerske metode.
 13. 13. TEORIJE REGIONALNOG I PROSTORNOG PLANIRANJA I. Sistemske i racionalne teorije. Marksističke i kritičke teorije. Neoliberalne teorije. Pragmatične teorije. Kolaborativne i participativne teorije. Ciljevi planiranje te uloge i zadaci planera.
 14. 14. PRAKSE PROSTORNOG PLANIRANJA I – Integralni urbani prometni sustavi
 15. 15. PRAKSE PROSTORNOG PLANIRANJA II – Modeli revitalizacije povijesnih gradskih jezgri

Obvezna literatura

 1. Hall, P. and Tewdwr-Jones, M. 2010: Urban and Regional Planning (5. izdanje), Routledge,
  London (odabrana poglavlja)
 2. Dühr, S., Colomb, C. I Nadin, V. 2010. European Spatial Planning and Territorial Cooperation,
  Routledge, Oxon (odabrana poglavlja)
 3. Lukić, A. 2012: Mozaik izvan grada – tipologija ruralnih i urbaniziranih naselja Hrvatske, Meridijani, Samobor (odabrana poglavlja)
 4. Vresk, M., 1990: Grad u regionalnom i urbanom planiranju, Školska knjiga, Zagreb (odabrana poglavlja)
 5. Marinović-Uzelac, A. 2001: Prostorno planiranje, Dom i svijet, Zagreb (odabrana poglavlja)

Preporučena literatura

 1. Allmendinger, P., 2009: Planning Theory, Palgrave Macmillan, Basingstoke (odabrana poglavlja)
 2. Izabrana planska dokumentacija
  Relevantni članci iz domaćih i stranih znanstvenih i stručnih časopisa

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Osnove regionalnog i prostornog planiranja, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek
 • Osnove prostornog planiranja i zakonodavstva, Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
 • Geoaspekti regionalizacije i prostornog planiranja, Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju
 • Osnove prostornog planiranja, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet
 • Uvod v prostorsko načrtovanje, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta