Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Osnove urbanističkog planiranja (86375)

ECTS bodovi 6.00
Sati nastave 60
Predavanja 15
Auditorne vježbe 39
Seminar 6
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70 %
Dobar (3) 71-80 %
Vrlo dobar (4) 81-90 %
Izvrstan (5) 91-100 %
Uvjeti za dobivanje potpisa
Aktivno sudjelovanje na nastavi. Predaja urbanističkog dijela zadatka i seminarskog rada.

Nositelj predmeta

doc. dr. sc. Ana Mrđa
doc. dr. sc. Ana Mrđa

Opis predmeta

Uvod u urbanističko planiranje. Osnovni pojmovi i definicije urbanističkog planiranja. Percepcija prostornih obilježja. Razumijevanje osobitosti mjesta. Prostorne analize. Vrednovanje prostora. Očitavanje prostornih problema. Urbano nasljeđe. Analitički i grafički prikazi. Razumijevanje načela i teorija urbanističkog planiranja. Osnovne sociološke, gospodarske i ekološke sastavnice urbanističkog planiranja.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Individualni kreativni pristup rješavanju zadataka. Razvoj problemske analize i vrednovanja prostora. Istraživanje i primjena metoda urbanističkog planiranja.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Upoznavanje s temeljnim načelima urbanističkog planiranja, doživljajem i vrednovanjem prostornih obilježja, te teorijama i politikama urbanističkog planiranja.
 • Projektantske vježbe
  Izrada konceptualnog urbanističkog rješenja uređenja naselja individualne izgradnje s elementima razrade i prilagođenim sadržajnim sastavnicama urbanističkog plana uređenja (UPU).

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
P: Uvod u područje urbanizma i urbanističko planiranje. Razvijanje percepcije prostora.
V: Organizacija naselja individualne izgradnje s elementima razrade i prilagođenim sadržajnim sastavnicama urbanističkog plana uređenja (UPU).
Pismeni i usmeni ispit, te predaja vježbovnog zadatka na zadnji dan nastave.

Tjedni plan nastave

 1. P: UVOD U OSNOVE URBANISTIČKOG PLANIRANJA V: UVODNO PREDAVANJE
 2. P: ŠTO JE URBANISTIČKO PLANIRANJE V: OBILAZAK TERENA
 3. P: PERCEPCIJA PROSTORA I SLIKA GRADA V: POSTOJEĆE STANJE
 4. P: ODNOS IZGRAĐENOG I NEIZGRAĐENOG PROSTORA V: IMPRESIJA
 5. P: MJERILA I DIMENZIJE U URBANISTIČKOM PLANIRANJU V: PROBLEMSKA KARTA
 6. P: PROSTORNA ANALIZA I VREDNOVANJE V: ANALIZA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE
 7. P: URBANO NASLIJEĐE V: ANALIZA DOMAĆEG PRIMJERA STAMBENOG NASELJA INDIVIDUALNE IZGRADNJE - PREZENTACIJA NA RAZINI GRUPE
 8. P: URBANISTIČKI PARAMETRI NASELJA INDIVIDUALNE IZGRADNJE V: KONCEPT
 9. P: TIPOLOGIJA INDIVIDUALNE IZGRADNJE V: KONCEPT
 10. P: JAVNI PROSTOR U STAMBENOM NASELJU INDIVIDUALNE IZGRADNJE V: IDEJNO URBANISTIČKO RJEŠENJE S POGLEDIMA NA NASELJE
 11. P: ORGANIZACIJA PROMETA U STAMBENOM NASELJU INDIVIDUALNE IZGRADNJE V: PLAN IZGRADNJE, PROMETA I LANDSCAPE-A S KARAKTERISTIČNIM PRESJEKOM KROZ NASELJE
 12. P: ZELENA INFRASTRUKTURA V: PLAN PARCELACIJE S NAMJENOM POVRŠINA
 13. P: URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA V: PROSTORNI PRIKAZI - TEKSTUALNO OBRAZLOŽENJE PLANA
 14. P: NAČELA I TEORIJE URBANISTIČKOG PLANIRANJA V: ZAVRŠNA PREZENTACIJA NA RAZINI GRUPE
 15. P: PREGLED I REKAPITULACIJA KOLEGIJA V: PREDAJA URBANISTIČKOG DIJELA ZADATKA I SEMINARSKOG RADA

Obvezna literatura

 1. Chapman D.W., Larkham P.J.: Understanding Urban Design; an introduction to the processes of urban Change. Faculty of Built Enivronment, Schoool of Planning, Bermingham, 1994.
  Greed, C.: Introducing Town Planning. Longman LTD., 1996.
  Lynch, K.: The image of the city. Harvard university press, 1960.
  Pegan, S.: Urbanizam: uvod u detaljno urbanističko planiranje. Acta architectonica, 2007.
  Prinz, D.: URBANIZAM 1: Urbanističko planiranje. Golden marketing - Tehnička knjiga, 2006.
  Sitte, C.: City Planning According to Artistic Principles. 1889.
  Mozas, J.; Per, A.F.; Density. New collective housing, a + t ediciones, Vitoria - Gasteiz, 2006.
  Per, A.F.; Arpa, J.: Density Projects, 36 new concepts on collective housing. a + t ediciones, Vitoria–Gasteiz, 2007.

Preporučena literatura

 1. Cullen, G.: The Concise Townscape. Butterworth & Co. Publ., 1971.
  Dellale, R.: Traganje za identitetom grada. Izdavački centar Rijeka, 1988.
  Hayward, R., McGlynn, S.: Making better places: urban design now. Butterworth-Architecture, 1993.
  Le Corbusier, Ch.-Ed.: Način razmišljanja u urbanizmu. Beograd, Građevinska knjiga, 1974.
  LeGates, R., Stout, F.: The City Reader. Routledge, 2011.
  Low,S.M.(2006) Promišljanje grada. Jesenski i Turk, Zagreb
  Marinović-Uzelac, A.: Naselja, gradovi i prostori. Tehnička knjiga, Zagreb, 1986.
  Marinović-Uzelac, A.: Teorija namjene površina u urbanizmu. Tehnička knjiga, Zagreb, 1989.
  Rowe, C., Koetter, F.: Grad kolaž. Građevinska knjiga, 1988.
  Uytenhaak, R.: Cities Full of Space: Qualities of Density. 010 Publishers, 2008.