Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Ruralna i urbana sociologija (185438)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 30
Seminar 30
Izvođač predavanja
doc. dr. sc. Nataša Bokan
Izvođač seminara
doc. dr. sc. Nataša Bokan
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 70-80%
Vrlo dobar (4) 80-90%
Izvrstan (5) 90-100%

Nositelj predmeta

doc. dr. sc. Nataša Bokan
doc. dr. sc. Nataša Bokan

Opis predmeta

Uspješan rad u bilo kojem segmentu struke krajobrazne arhitekture podrazumijeva poznavanje i razumijevanje općih i specijalističkih društvenih znanosti.
Program modula Ruralna i urbana sociologija omogućuje studentima krajobrazne arhitekture stjecanje temeljnih teorijskih i praktičnih znanja iz ove dvije posebne sociologije koja su neophodna za uspješan studij te razumijevanje i primjenu krajobrazno-arhitektonskih znanja.
Programski dijelovi modula su sljedeći:
Opća sociološka teorija i saznanja pruža studentima temeljna znanja koja su potrebna za razumijevanje načina života ljudi u ruralnim i urbanim područjima, u različitim zemljama svijeta kao i s problemima do kojih život u prostoru dovodi.
U okviru ruralne sociologije proučavaju se načini života temeljeni na tradiciji kao i na mnogobrojnim inovacijama do kojih je došlo u moderniziranim selima. Proučavaju se i procesi kroz koje selo prolazi od moderne do danas. Također, studentima se pružaju osnovni koncepti suvremenog pristupa ruralnom društvu, kao što su ruralni razvoj i održivi razvoj.
U drugom segmentu predmeta, studentima se objašnjavaju osnovni elementi tzv. urbane civilizacije, problematike planiranja velikih urbanih aglomeracija, prometa, urbanih servisa, javnih prostora, socijalne segregacije i mnogih drugih fenomena koji su nužni krajobraznom arhitektu u boljem razumijevanju društvene zbilje u kojoj djeluje i projektira.
U seminarima koji se temelje na ključnim djelima iz ruralne i urbane sociologije, studenti prezentiraju najvažnije koncepte, teorije i rezultate najrelevantnijih istraživanja.
Ispit iz ovog predmeta sastoji se iz pisane i usmene provjere znanja, ocjene iz prezentacije i pisanog seminara. Posebni testovi provjere znanja izrađuju se za segment ruralne i urbane sociologije.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Predmet osposobljava polaznike za razumijevanje osnovnih društvenih procesa u ruralnim i urbanim društvima sadašnjice. Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja osnovnih socijalnih procesa koji su temelj za razumijevanje složenih elemenata ruralnih i urbanih društava.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Povezati temeljna sociološka znanja sa specifičnim saznanjima iz ruralne i urbane sociologije Pismeni ispit, seminarski rad
Prepoznati važnost primjene stečenih znanja iz područja ruralne i urbane sociologije Pismeni ispit, seminarski rad
Prepoznati i definirati društvene procese i probleme suvremene urbane civilizacije i ruralnih Pismeni ispit, seminarski rad
Analizirati konkretan primjer urbane ili ruralne lokalne zajednice kroz prizmu ruralnog i urbanog održivog razvoja (struktura stanovništva, društvena infrastruktura, značajke prostora Pismeni ispit, seminarski rad
Napisati seminarski rad te ga usmeno izložiti i prodiskutirati na odabranu temu i pri tome prikazati osnovne ideje iz literature, prepoznati empirijske primjere i povezati ih s teorijskim pristupima, komentirati ideje autora, zaključiti na koji način bi obrađene ideje i/ili primjeri bili primjenjivi u Hrvatskoj ili široj zajednici, društvu. Seminarski rad

Način rada

Obaveze nastavnika

Održavanje predavanja i organiziranje seminarske nastave, konzultacije pri izradi seminarskih radova.

Obaveze studenta

Pohađanje nastave, sudjelovanje u diskusijama, izrada i izlaganje seminarskog rada, polaganje parcijalnih ili završnog ispita.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni ispit 50 0-59
60-69%
70-79%
80-89%
90-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 60 3
Seminarski rad 50 0-59
60-69
70-79
80-89
90-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 60 3
UKUPNO 100% 60-69 – dovoljan (2) 70-79 – dobar (3) 80-89 – vrlo dobar (4) 90-100 – odličan (5) 60 120 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Seminarski rad Izlaganje seminarskog rada na odabranu temu i diskusija. Ocjenjuje se kvaliteta pismenog dijela seminara i usmenog izlaganja. Predaja pri izlaganju. Predaja do kraja nastave u tekućem semestru

Tjedni plan nastave

 1. Uvod i ciljevi kolegija, pregled tematskih cjelina kroz cijeli semestar, upoznavanje sa studentima. Organizacija seminarske nastave, struktura seminara, izbor i podjela seminarskih tema.
 2. Nastanak ruralne sociologije, Europa, SAD, Hrvatska
 3. Ruralno društvo, obilježja i funkcije, mjerenje ruralnosti.
 4. Društveni procesi koji utječu na selo. Globalna i lokalna perspektiva.
 5. Ruralni razvoj i teritorijalni kulturni identitet, utjecaj modernizacijskih procesa na ruralni identitet, subkulturne razlike ruralnih društava, društvene grupe na selu.
 6. Uloga poljoprivrede u suvremenom ruralnom razvoju, održiva i lokalna poljoprivreda, multifunkcionalnost, socijalni kontekst poljoprivrede.
 7. Održive ruralne zajednice; ekosela i tranzicijski gradovi. Budućnost ruralnih društava.
 8. Čikaška škola urbane sociologije
 9. Razvoj urbane sociologije iza 1960.-ih
 10. Što je suvremeni grad?
 11. Urbana područja i urbanizacija
 12. Urbanizacija u zemljama u razvoju.
 13. M. Castells i teorija urbanizacije
 14. Globalni grad S. Sassen
 15. Budućnost urbanog društva

Obvezna literatura

 1. Čaldarović, O. (2011) Urbano društvo na početku 21. stoljeća. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
 2. Čaldarović, O. (2012). Čikaška škola urbane sociologije. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
 3. Mumford, L. (1986). Grad u historiji. Zagreb: Naprijed (pogl. I-III; XVI-XVIII).
 4. Cifrić, Ivan (2003) Ruralni razvoj i modernizacija. Zagreb: IDIS. str. 19-110; 443-451.
 5. Falk, I. & Kilpatrick, S. 2000. ‘ What is social capital? A study of rural communities‘, Sociologia Ruralis, vol. 40, no.1, pg. 101.
 6. Thomas A. Lyson (2004) Civic Agriculture - Reconnecting Farm, Food, and Community
 7. Materijali s predavanja i seminara
 8. Woods, M. (201?) Ruralna geografija. Zagreb: Agronomski fakultet. (u pripremi za objavu) - draft prijevoda knjige Woods, M. (2005) Rural geography. London: Sage.

Preporučena literatura

 1. Čaldarović, O. (1987). Suvremeno društvo i urbanizacija. Zagreb: Školska knjiga.
 2. Čaldarović, O. (1989). Društvena dioba prostora. Zagreb: Sociološko društvo Hrvatske.
 3. Čaldarović, O. (1985). Urbana sociologija. Socijalna teorija i urbano pitanje. Zagreb: Globus.
 4. Knežević, S. (2011). Zagreb: Grad, memorija, art. Zagreb: Meander Media
 5. Rihtman-Auguštin, Dunja (1984). Struktura tradicijskog mišljenja. Zagreb: Školska knjiga.
 6. Lowe, P. (2010). Enacting Rural Sociology: or what are the Creativity Claims of the Engaged Sciences? - In: Sociologia Ruralis. 50(4): 311-330.
 7. Lukić, A. (2010). O teorijskim pristupima ruralnom prostoru. - U: Hrvatski geografski glasnik, 72/2, str. 49-75

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Urban Sociology, Indiana University, Bloomington, SAD
 • Prostorska sociologija, FDV – Fakulteta družbene vede, Ljubljana, Slovenija
 • Rural sociology, Central European University, Budimpešta, Mađarska
 • Rural studies and social policy, Durham University, Durham, Ujedinjeno Kraljevstvo