Studijski program

Tehnologija dorade i skladištenja cvijeća (144498)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R2
Sati nastave 60
Predavanja 44
Laboratorijske vježbe 12
Seminar 4
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Tajana Krička
izv. prof. dr. sc. Ana Matin
Izvođač vježbi
izv. prof. dr. sc. Ana Matin
Izvođač seminara
izv. prof. dr. sc. Ana Matin
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Tajana Krička
prof. dr. sc. Tajana Krička

Opis predmeta

Modul Tehnologija dorade i skladištenja cvijeća obuhvaća tehnologije sušenja cvijeća uz što bolje očuvanje boje i željenog oblika cvijeća. Stavlja se naglasak na produljenje perioda skladištenja rezanog cvijeća, uz parametre koji pogoduju očuvanju njegovih prvobitnih karakteristika. Unutar modula predstavljaju se i nove tehnologije inhibicije enzima i biljnih hormona s ciljem održavanja stanične strukture i onemogućavanja njenog propadanja, također s ciljem produljenja skladištenja. Također, u okviru ovog modula obrađuju se i procesi koji dovode do starenja biljnih stanica i venuća te eventualnih postupaka kojim bi se oni mogli usporiti. Obrađuje se i ekstrakcija mirisa te proizvodnja eteričnih ulja, za upotrebu u proizvodnji parfema. Kao novi aspekt upotrebe cvijeća studentima bi se približila tehnologija njegove prerade u jestive proizvode, a u sklopu toga obradit će se i metode ocjenjivanja senzoričkih svojstava.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Poljoprivredna tehnika / Mehanizacija (izborni predmet, 3. semestar, 2. godina)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Ukrasno bilje (izborni predmet, 3. semestar, 2. godina)

Opće kompetencije

Student/ica će nakon predavanja ovladati tehničko-tehnološkim procesima sušenja, skladištenja i prerade cvijeća te će biti upoznati s procesima u samoj biljci tijekom dorade i skladištenja koji se odvijaju starenjem biljnih stanica.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Seminari
  stjecanje vještina – skupine (3 studenta) samostalno izrađuju i prezentiraju predavanje vezano za pojedine vrste cvijeća te mogućnosti tehnoloških postupaka dorade i skladištenja navedene sirovine.
 • Vježbe
  u sklopu PK i L vježbi izvode se vježbe iz područja raznih tehnologija sušenja cvijeća te promjena tijekom njih; utjecaja biljnih hormona tijekom skladištenja cvijeća, kao i utjecaj na procese koji dovode do starenja cvijeća te procesa dobivanja eteričnih ulja kao i bioplina iz ostataka proizvodnje. Vježbe se provode u skupinama od 10 studenata..

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Identificirati uzroke smanjenja kvalitete rezanog cvijeća Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Opisati tehnologije očuvanja kvalitete rezanog cvijeća Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Primijeniti pravilnu tehnologiju skladištenja rezanog cvijeća Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Usporediti promjene koje se događaju u biljnim stanicama tijekom procesa skladištenja cvijeća Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Sistematizirati tehnike sušenja cvijeća Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Ustanoviti različita rješenja prerade cvijeća Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Rangirati procese dobivanja eteričnog ulja ovisno o vrsti i kvaliteti cvijeća Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Argumentirati mogućnosti zbrinjavanja otpada u cvjećarskoj industriji Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit

Način rada

Obaveze nastavnika

Nastavnik predaje gradivo predviđeno sadržajem predmeta, provjerava naučeno gradivo i vrednuje usvojeno znanje i stečene vještine kroz seminarske radove, laboratorijske vježbe, pismeni i usmeni ispit.

Obaveze studenta

Student je obavezan prisustvovati svim oblicima izvođenja nastave, predavanja, laboratorijske vježbe, seminarski radovi prema Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni i usmeni ispit 90% <60%
60 - 70%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
50 150 5
Seminarski rad (S) (priprema+prezentacija) 5% <60%
60 - 70%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 30 1
UKUPNO 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u proces sušenja P - Osnove sušenja i procesi sušenja, h-x dijagram. Morfologija i fiziologija cvijeća. Načini sušenja i tehnološki procesi u sušenju i skladištenju.
 2. Sušenje cvijeća P - Tehnologija sušenja cvijeća. Očuvanje boje cvijeća tijekom procesa sušenja
 3. Sušenje cvijeća P - Tipovi sušara i oprema u procesu sušenja. Tehnika sušenja cvijeća.
 4. Sušenje cvijeća P+L - Tehnologije u procesu sušenja cvijeća. Primjene različitih desikanata u sušenju cvijeća.
 5. Skladištenje i produljenje perioda skladištenja cvijeća P – Tehnologija skladištenja i skladišta pogodna za skladištenja cvijeća. Rashladni procesi u skladištima; hlađenje vakumiranjem, kriogeno hlađenje.
 6. Skladištenje i produljenje perioda skladištenja cvijeća P – Hladnjače i oprema u procesu hlađenja cvijeća tijekom skladištenja.
 7. Skladištenje i produljenje perioda skladištenja cvijeća P - Transport cvijeća rashladnim vozilima kao finalna operacija u očuvanju kvalitete nakon ubiranja.
 8. Skladištenje i produljenje perioda skladištenja cvijeća P+PK - Utjecaj biljnih hormona i njihova inhibicija u tehnologiji skladištenja cvijeća.
 9. Procesi starenja i venuća biljnih stanica u cvijeću P+L - Životni vijek cvijeća. Uzroci pada kvalitete rezanog cvijeća i tehnologija očuvanja kvalitete.
 10. Procesi starenja i venuća biljnih stanica u cvijeću P+L - Proces starenja cvijeća i propadanja stanica. Utjecaj biljnih hormona na procese u starenju svijeća i načini primjene inhibitora biljnih hormona. Sirovine za proizvodnju bioplina nastale poljoprivrednom cvjećarskom proizvodnjom, te mogućnosti izgradnje bioplinskog postrojenja uz cvjećarske zaštićene prostore.
 11. Dobivanje eteričnih ulja P+L - Procesna tehnika dobivanja eteričnih ulja te kemijski sastav i važnost eteričnih ulja.
 12. Dobivanje eteričnih ulja P+ PK- Metode dobivanja eteričnih ulja. Oprema potrebna u procesu dobivanja eteričnih ulja.
 13. Prerada cvijeća u konditorske proizvode P+L - Kandiranje cvijeća, hranjive tvari u cvijeću, upotreba cvijeća u kulinarstvu i industriji slatkiša, oprema potrebna u toj vrsti industrije.
 14. Seminar S - Teme seminara prema dogovoru sa svakim studentom.
 15. Ispit - Pismeni i usmeni ispit.

Obvezna literatura

 1. Paliyath G., Murr, D.P., Handa, A.K., Lurie, S. (2008.): Postharvest Biology and Technology of Fruits, Vegetables and Flowers, Wiley-Blackwell.
 2. Kader, A.A., Rolle, R.S. (2004.): The role of post-harvest management in assuring the quality and safety of horticultural produce, Food and Agruculture Organization of the United Nations, Rome.
 3. Nowak, J., Rudnicki, R.M. (1990.): Postharvest handling and storage of cut flowers, florist greens, and potted plants, Oregon, Timber Press.
 4. Kays, S.J. (1997.): Postharvest Physiology of Perishable Plant products, Exon Press, Athens, GA.
 5. Buchanan, B.B., Gruissem, W., Jones, R.L. (2000.) : Bichemistry Molecular Biology of Plants, American Society of Plant Physiologists: Rockville MD.

Preporučena literatura

 1. Abeles, F.B., Morgan, P.W., Saltveit, M.E. Jr. (1992.): Ethylene in plant Biology, Academic Press Inc., San Diego, California.
 2. Nichell, L.G. (1983.): Plant Growth Regulating Chemicals (Preservation of cut flowers), II. CRC Press, Boca Raton, FL, 177-191
 3. Ashman, T.L., Schoen D.J. (2002.): How long should flowers live, Nature 371, 788 – 791.