Studijski program

Energetske kulture (197982)

ECTS bodovi 4.00
Engleski jezik R1
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Milan Pospišil
prof. dr. sc. Josip Leto
Izvođač vježbi
prof. dr. sc. Josip Leto
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Josip Leto
prof. dr. sc. Josip Leto

Opis predmeta

Stjecanje znanja i specifičnih vještina u razumijevanju potencijala i mogućnosti uzgoja: lignoceluloznih, uljanih, šećernih i škrobnih energetskih kultura u proizvodnji različitih oblika obnovljive energije u RH, te razumijevanje i primjena specifičnih agrotehničkih mjera u sklopu planiranja proizvodnje, žetve, konzerviranja i skladištenja biomase energetskih kultura u proizvodnji različitih biogoriva.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja o uzgoju i korištenju najvažnijih energetskih kultura.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Terenske vježbe
  Terenske vježbe-u sklopu terenskih vježbi izvodi se 7 sata vježbi iz: Pregled nasada energetskih kultura na različitim lokacijama te pregled osnovnih strojeva i opreme neophodnih za sjetvu/sadnju i košnju/žetvu energetskih kultura.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
1. Razumjeti potencijal i mogućnosti uzgoja energetskih kultura u različitim agroekološkim uvjetima RH.
2. Povezati i razlikovati specifičnosti u zasnivanju nasada različitih ligno-celuloznih, šećernih, škrobnih, uljanih i nedrvenastih kultura.
3. Razumjeti i prepoznati optimalne rokove žetve, tehnike skidanja, skladištenja i konzerviranja biomase različitih energetskih kultura za proizvodnju različitih biogoriva.
4. Primijeniti adekvatne tehnike i uobičajene načine (prakse) za projektiranje sustava proizvodnje različitih izvora biomase u poljoprivredi.
5. Samostalno kreirati tehnologiju proizvodnje poljoprivrednih kultura (obrada tla, gnojidba, sjetva, njega, zaštita usjeva, žetva i transport) za dobivanje kvalitetne sirovine za proizvodnju energije.
usmeni ispit

Način rada

Obaveze nastavnika

Održavanje predavanja, izvođenje terenskih vježbi, provođenje usmenog ispita na kraju dvotjednog turnusa.

Obaveze studenta

Uredno pohađanje predavanja i terenskih vježbi, aktivno sudjelovanje u nastavi, polaganje usmenog ispita.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
usmeni ispit 100 0-59
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
40 120 4
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
usmeni ispit Usmeni ispit se polaže nakon odslušane dvotjedne nastave (nastava u turnusima)

Tjedni plan nastave

 1. Pregled tematskih jedinica, način polaganja ispita i vrednovanja postignuća. Potencijal i mogućnost uzgoja energetskih kultura u RH Miscanthus vrste: botanički opis, ekološki zahtjevi, agrotehnika, proizvodni potencijal, žetva, prerada i korištenje. Divlje proso (Panicum virgatum L.): botanički opis, ekološki zahtjevi, agrotehnika, proizvodni potencijal, žetva, prerada i korištenje. Divovska trska (Arundo donax L.): botanički opis, ekološki zahtjevi, agrotehnika, proizvodni potencijal, žetva, prerada i korištenje. Blještac (Phalaris arundinacea L.): botanički opis, ekološki zahtjevi, agrotehnika, proizvodni potencijal, žetva, prerada i korištenje.
 2. Sida hermaphrodita Rusby: botanički opis, ekološki zahtjevi, agrotehnika, proizvodni potencijal, žetva, prerada i korištenje. Konoplja (Cannabis sativa L.) botanički opis, zahtjevi konoplje prema ekološkim uvjetima, tehnologija proizvodnje konoplje za biomasu, proizvodni potencijal, žetva, prerada i korištenje. Potencijal i mogućnosti korištenja uljarica za biogoriva (ricinus, lanik, jatrofa i dr.). Potencijal i mogućnosti korištenja šećernato-škrobnih usjeva za biogoriva šećerna (energetska) repa, šećerni sirak. Rokovi košnje energetskih kultura i načini konzerviranja biomase za kruta, tekuća i plinovita biogoriva. Jednofazne i višefazne tehnike žetve biomase. Strojevi i oprema za obradu tla, sadnju/sjetvu, žetvu, konzerviranje i transport biomase. Načini skladištenja različitih oblika biomase.

Obvezna literatura

 1. El Bassam (2010) Handbook of Bioenergy Crops. A complete reference to species, development and applications. Earthscan, London, Washington, DC.
 2. Jones, M. B. i Walsh, M. (ur) (2001) Miscanthus for energy and fiber. Eartscan London UK.
 3. A. Monti (2012) Switchgrass-A Valuable Biomass Crop for Energy. Springer.
 4. David J. Parrish & John H. Fike (2005) The Biology and Agronomy of Switchgrass for Biofuels, Critical Reviews in Plant Sciences, 24:5-6, 423-459, DOI: 10.1080/07352680500316433 .
 5. Leto, J., Bilandžija, N., Voća, N., Jurišić, V., Grgić, Z. (2017) Uzgoj i korištenje miskantusa (Miscanthus sp.). Priručnik Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 6. Krička, T., Leto, J., Bilandžija, N., Grubor, M., Jurišić, V., Matin, A., Voća, N. (2017) Tehnologija uzgoja, dorade I skladištenja energetske kulture Sida hermaphrodita (L.) Rusby. Priručnik Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 7. Interna skripta Josip Leto