Studijski program

Osnove bioekonomije (197992)

ECTS bodovi 3.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Izvođač predavanja
doc. dr. sc. Branka Šakić Bobić
prof. dr. sc. Zoran Grgić
Izvođač vježbi
doc. dr. sc. Branka Šakić Bobić
doc. dr. sc. Vesna Očić
Izvođač seminara
doc. dr. sc. Vesna Očić
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%

Nositelj predmeta

doc. dr. sc. Branka Šakić Bobić
doc. dr. sc. Branka Šakić Bobić

Opis predmeta

Bioekonomija podrazumijeva proizvodnju obnovljivih bioloških resursa i pretvaranje tih resursa i otpadnih materijala u proizvode s dodanom vrijednošću, uz istovremeno ograničavanje negativnog djelovanja na okoliš. Modul pokriva područje strateškog planiranja koje se bavi gospodarenjem otpadom, a želi upoznati studente s problemom biootpada koji predstavlja visokopotencijalnu dodanu vrijednost. Potrebno je sve više bioloških resursa kako bi se zadovoljile potrebe tržišta za sigurnom i zdravom hranom, za biomaterijalima, za biogorivom i bioproizvodima, a u takvim uvjetima je neophodno koristiti potencijal bioloških resursa i ekosustava na dugoročno održiv, efikasan i integriran način. Osim razumijevanja izazova bioekonomije, studentima će se prikazati moguća rješenja na temelju odabranih studija slučaja.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Studenti će se upoznati s osnovnim pojmovima bioekonomije i ekonomske analize u području obnovljivih izvora energije i gospodarenja otpadom u poljoprivredi. Studenti će moći ekonomski vrednovati glavna obilježja poljoprivredne proizvodnje energetskih kultura i ocijeniti isplativost proizvodnje.

Oblici nastave

 • Auditorne vježbe
  Studenti će upoznati vrste i metode kalkulacija, te specifičnosti troškova i kalkulacija za energetske usjeve. Kroz praktične primjere prepoznati će moguće izvore financiranja proizvodnje energetskih kultura i gospodarenja otpadom u poljoprivredi te utvrđivati bonitet poslovanja.
 • Predavanja
  Kroz predavanja studentima će se omogućiti razumijevanje uzroka, temelja i potreba razvoja koncepta održivog razvoja boiekonomije i ekonomske analize projekata u području proizvodnje energetskih kultura i gospodarenja otpadom u poljoprivredi.
 • Seminari
  Konkretni primjeri rješavanja poduzetničkih problema u području poslovnog organiziranja, financiranja, investicija, te uvođenja novih tehnologija u bioekonomiji; praktični primjeri u proizvodnji energetskih kultura te u gospodarenju otpadom u poljoprivredi.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Primjeniti ekonomsku analizu u bioekonomiji Pismeni ispit, seminar
Prikazati kretanje troškova u gospodarenju otpadom Pismeni ispit, seminar
Poslovno odlučivati prema ekonomskim pokazateljima Pismeni ispit, seminar
Ekonomski ocijeniti projekte s proizvodnjom energetskih kultura i korištenjem otpada iz poljoprivrede Pismeni ispit, seminar

Način rada

Obaveze nastavnika

Održavanje auditornih vježbi i predavanja
Pomoć pri izradi seminara

Obaveze studenta

Aktivno sudjelovanje u nastavi
Izlaganje seminara

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Usvojenost programskog sadržaja - završni pismeni ispit 60% manje od 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
15 75 2
Aktivnost na seminarskoj nastavi 30% 6 30 0,5
Kontinuirano pohađanje i aktivno sudjelovanje na nastavi 10% 12 60 0,5

Tjedni plan nastave

 1. P: Bioekonomija - koncept
 2. P: Područja bioekonomskih znanja i vještina
 3. P: Analiza i upravljanje resursima u bioekonomiji
 4. P: Posebnosti upravljanja troškovima u bioekonomiji
 5. A: Vrste i metode kalkulacija, Specifičnosti troškova i kalkulacija za energetske usjeve
 6. A: Financijski menadžment u bioekonomiji
 7. P: Kratkoročno, srednjoročno i dugoročno financiranje u bioekonomiji
 8. P: Uloga strategije u bioekonomiji
 9. P: Utvrđivanje učinkovitosti poslovanja
 10. P: Ekonomska analiza gospodarenja otpadom
 11. P: Proces odlučivanja o uvođenju novih tehnologija
 12. P: Taktika uvođenja inovacija u poslovne sustave
 13. P: Konkretni primjeri rješavanja poduzetničkih problema u području poslovnog organiziranja, financiranja, investicija, te uvođenja novih tehnologija u bioekonomiji (studij slučaja)
 14. S: Praktični primjeri u proizvodnji energetskih kultura
 15. S: Praktični primjeri u gospodarenju otpadom u poljoprivredi

Obvezna literatura

 1. European Commission (2012): Innovating for Sustainable Growth (pdf)
 2. Grgić, Z., Očić, V., Šakić Bobić, B. (2010): Upravljanje troškovima u agrobiznisu: interna skripta za studente ABRRR studija Agronomskog fakulteta u Zagrebu (pdf)
 3. Par, V., Šakić Bobić, B. (2016): Uvod u mikroekonomiju, interna skripta Agronomskog fakulteta u Zagrebu (pdf)
 4. Grgić, Z., Očić, V., Šakić Bobić, B. (2015): Osnove računovodstva i financijske analize poljoprivrednog gospodarstva, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
 5. Book of Abstract (2015): Towards a Sustainable Bioeconomy - Innovative Methods and Solutions for the Agriculture and Forest Sectors, Spain (pdf)

Preporučena literatura

 1. Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D. (1999): Ekonomija, Mate d.o.o., Zagreb
 2. Buble, M. (2010): Projektni menadžment, VPŠ Minerva, Dugopolje
 3. Styhre, A. (2012): Organizations and the Bioeconomy: The Management and Commodification of the Life Sciences (Routledge Studies in Management, Organizations and Society)
 4. El Haggar, S. (2007): Sustainable Industrial Design and Waste Management: Cradle-to-Cradle for Sustainable Development. Elsevier Science Publishing Co Inc, SAD

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Entrepreneurship in the bioeconomy (PhD programme in Bioeconomy, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
 • Innovations in the bioeconomy (PhD programme in Bioeconomy, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
 • Business and regulation of bioeconomy (Bioeconomy specialization studies, University of Eastern Finland)
 • Economics of primary production in the bioeconomy (Master in Bioeconomy in the Circular economy, University of Bologna, Italy)