Studijski program

Projektni menadžment energetskih kultura i gospodarenja otpadom u poljoprivredi (198013)

ECTS bodovi 3.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Zoran Grgić
doc. dr. sc. Vesna Očić
doc. dr. sc. Branka Šakić Bobić
Izvođač vježbi
doc. dr. sc. Branka Šakić Bobić
Izvođač seminara
doc. dr. sc. Vesna Očić
doc. dr. sc. Branka Šakić Bobić
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Zoran Grgić
prof. dr. sc. Zoran Grgić

Opis predmeta

Za uspješno poslovanje poljoprivrednih subjekata je jako važno poznavati načela izrade projektnih planova, apliciranja projekata za izvore financiranja, kao i izradu lokalnih planova održivog razvoja, u kojima značajno mjesto zauzima gospodarenje otpadom te proizvodnja energetskih usjeva. Za uspješnu pripremu projekata i njihovo izvođenje potrebna je dobra projektna organizacija koja ovladava projektnim procesom u svim fazama od strategijske pripreme projekata do konačnog cilja. Namjena modula je upoznati studente s teoretskim osnovama projektnog menadžmenta, financijama i investiranjem agrobiznisa,s posebnim naglaskom na energetske nasade i gospodarenje otpadom, te razvojnim projektima i investicijama u domaćoj teoriji i praksi.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Studenti će ovladati osnovama projektnog menadžmenta, znati će strukturu projekata proizvodnje energetskih kultura i gospodarenja otpadom u poljoprivredi.

Oblici nastave

 • Auditorne vježbe
  Vježbe pripremaju studente za uspješno planiranje projekata i njihovo izvođenje, ovladavanje projektnim procesom u svim fazama - od strategijske pripreme projekata do konačnog cilja.
 • Predavanja
  Kroz predavanja će se studentima prilbližiti načela izrade projektnih planova, apliciranja projekata za izvore financiranja, kao i izradu lokalnih planova održivog razvoja, u kojima značajno mjesto zauzima gospodarenje otpadom te proizvodnja energetskih usjeva.
 • Seminari
  Seminarima se potiče studente na osmišljavanje projekata u području proizvodnje energetskih kultura i gospodarenja otpadom u poljoprivredi.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Definirati i objasniti pojmove projektnog menadžmenta Pismeni, seminar
Izračunati osnovne ekonomske pokazatelje Pismeni, seminar
Poslovno odlučivati prema ekonomskim pokazateljima Pismeni, seminar
Ekonomski ocjeniti projekt s proizvodnjom energetskih kultura i korištenjem otpada iz poljoprivrede Pismeni, seminar

Način rada

Obaveze nastavnika

Održavanje auditornih vježbi i predavanja
Pomoć pri izradi seminara

Obaveze studenta

Aktivno sudjelovanje u nastavi
Izrada seminarskog rada

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Usvojenost programskog sadržaja - završni pismeni ispit 60% manje od 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 100 1
Aktivnost na seminarskoj nastavi 40% 6 30 1
Kontinuirano pohađanje i aktivno sudjelovanje na nastavi 0% 30 150

Tjedni plan nastave

 1. Projektni menadžment - pojam, obilježja i organizacijska struktura u bioekonomiji
 2. Područja bioekonomskih znanja i vještina projekt menadžera u etapama projekta
 3. Projektni menadžment i financiranje projekata proizvodnje energetskih kultura
 4. Projektni menadžment i financiranje projekata gospodarenja otpadom (biomasom) u poljoprivredi
 5. Mogući izvori financiranja proizvodnje energetskih kultura i gospodarenja otpadom u poljoprivredi
 6. Metodologija planiranja i upravljanja projektima na načelima bioekonomije i održivog razvoja
 7. Tehničko-tehnološka i ekonomska analiza investicija i projekata gospodarenja otpadom (biomasom)
 8. Računalni alati projektnog menadžmenta za investiranje u projekte energetskih kultura i gospodarenja otpadom (biomasom) u poljoprivredi
 9. Financiranje i izvori financiranja projekata u poljoprivredi i gospodarenju otpadom
 10. Načini organizacije projekata u poljoprivredi
 11. Izrada i stručna ocjena investicijskih programa u poljoprivredi i gospodarenju otpadom (biomasom)
 12. Investicijski projekti - praktični primjeri u gospodarenju otpadom (biomasom) u poljoprivredi
 13. Investicijski projekti - praktični primjeri u proizvodnji energetskih kultura
 14. Seminarski radovi
 15. Seminarski radovi

Obvezna literatura

 1. Omazić M.A., Baljkas S. (2005): Projektni menadžment, Sinergija
 2. Grgić, Z., Očić, V., Šakić Bobić, B. (2010): Upravljanje troškovima u agrobiznisu: interna skripta za studente ABRR studija, Agronomski fakultet u Zagrebu
 3. Buble, M. (2010): Projektni menadžment, VPŠ Minerva, Dugopolje
 4. Barry, P.J., Ellinger, P.N., Hopkin, J.A., Baker ,C.B. (2000): Financial Management in Agriculture, Interstate Publishers, Inc., Danville, Illinois
 5. Šegon, V., Šimek, T. (2014): Priručnik za učinkovito korištenje biomase, Hrvatski šumarski institut
 6. Sartori D. i sur. (2014): Vodič kroz analizu troškova i koristi investicijskih projekata, Alat za ekonomsku procjenu kohezijske politike 2014-2020, Europska komisija – Opća uprava za regionalne i urbane politike

Preporučena literatura

 1. Babić, M. (1999): Mikroekonomska analiza, 4. izd., Mate, Zagreb
 2. Pindyck, R. S., Rubinfeld, D. L. (2001): Microeconomics, Prentice Hall, New Jersy
 3. Grgić, Z., Očić, V., Šakić Bobić, B. (2015): Osnove računovodstva i financijske analize poljoprivrednog gospodarstva, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
 4. OECD (2009): The bioeconomy to 2030: designing a policy agenda. Paris: OECD Publishing
 5. European Commission (2012): Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe. Brussels: European Commission
 6. Swanson, R.M. (2009): Techno-economic analysis of biomass-to-liquids production based on gasification, Iowa State University, USA

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Vođenje i ocjena razvojnih projekata (Fakultet agrobiotehničkih znanosti, Osijek)
 • Project Management (University of Hohenheim, Germany)