Studijski program INTER-EnAgro Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Diplomski rad

Invazivne biljne vrste (197985)

ECTS bodovi 3.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Izvođač predavanja
izv. prof. dr. sc. Dubravka Dujmović Purgar
izv. prof. dr. sc. Ivica Ljubičić
doc. dr. sc. Ivana Vitasović Kosić
Izvođač vježbi
izv. prof. dr. sc. Dubravka Dujmović Purgar
izv. prof. dr. sc. Ivica Ljubičić
doc. dr. sc. Ivana Vitasović Kosić
Izvođač seminara
izv. prof. dr. sc. Dubravka Dujmović Purgar
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%
Uvjeti za dobivanje potpisa
Redovito pohađanje nastave. Seminarski rad.

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Dubravka Dujmović Purgar
izv. prof. dr. sc. Dubravka Dujmović Purgar

Opis predmeta

Predmet pridonosi prepoznavanju trendova u poljoprivrednoj proizvodnji u zemlji i inozemstvu s naglaskom na ulogu korištenja invazivnih biljnih vrsta u svrhu obnovljivih izvora energije i gospodarenja otpadom, a s ciljem poboljšanja kvalitete održivog gospodarenja resursima i sveukupne zaštite okoliša. Predmet se sastoji od 18 sati predavanja tijekom kojih će studenti dobiti opći uvid u alohtone invazivne biljne vrste u Hrvatskoj. Upoznat će se sa zakonodavnim okvirom gospodarenja invazivnim biljnim vrstama u EU i RH. Osigurana je integracija znanja o invazivnim biljnim vrstama u svrhu osmišljavanja i projektiranja rješenja kao i analiziranja načina dobivanja energije iz obnovljivih izvora ili otpadnih tvari s obzirom na njihovo stanje, sastav i formu. Temama će se kritički sagledati zbivanja u domeni razvoja i primjene obnovljivih izvora energije kao i gospodarenje otpadom iz poljoprivrede, a studente će se poticati na iskazivanje i argumentiranje svojih mišljenja i stavova. Predmet obuhvaća 11 sati terenskog rada i rada u praktikumu sa sakupljanjanjem, analizom i interpretacijom podataka o invazivnim biljnim vrstama, te 1 sat seminarskih radova.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Predmet omogućava studentima upoznavanje invazivne flore na području Republike Hrvatske kroz stjecanje znanja o invazivnim biljnim vrstama i vrednovanje njihovog uporabnog potencijala. Kroz terenski rad studenti se osposobljavaju za prepoznavanje invazivnih biljnih vrsta.

Oblici nastave

 • Auditorne vježbe
 • Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja
  Debata - argumentirana rasprava
 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Seminari
 • Terenske vježbe

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Objasniti pojmove i definicije vezane uz alohtone biljne vrste na primjerima Seminarski rad, pisani i usmeni ispit
Integrirati strukturnu i funkcionalnu organizaciju biljnog organizma, te biološke i ekološke preduvjete razvoja s invazivnim potencijalom vrsta, te mogućnostima korištenja istih. Seminarski rad, pisani i usmeni ispit
Usporediti invazivne biljne vrste i njihove međuodnose, te procijeniti njihov utjecaj na samoniklu floru. Seminarski rad, pisani i usmeni ispit
Klasificirati biljne vrste s obzirom na uporabnu vrijednost. Seminarski rad, pisani i usmeni ispit
Preporučiti odabir biljnih vrsta za konstrukciju biljnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s točno određenim tehnološkim zahtjevima. Seminarski rad, pisani i usmeni ispit
Procijeniti razinu invazivnosti vrste. Seminarski rad, pisani i usmeni ispit
Koristiti baze podataka, analizirati zakonsku regulativu i primijeniti prema potrebama proizvodnje. Usmeni ispit
Zastupati stav o korištenju invazivnog bilja, te argumentirati opravdanost ili neopravdanost istog. Seminarski rad
Prezentirati mogućnosti upotrebe pojedinih invazivnih biljnih vrsta i biti osposobljeni za timski rad. Seminarski rad

Način rada

Obaveze nastavnika

Planiranje, organiziranje i održavanje predavanja, vježbi, seminarskih radova i terenske nastave. Svi nastavni materijali su organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni u sustavu Merlin; kalendar važnijih događanja za kolegij; obavijesti vezane uz kolegij; predavanja i ocjenjivanje studentskih seminara, zadaća, pismenih ispita, provođenje usmenih ispita.

Obaveze studenta

Redovito pohađanje cjelokupne nastave, ispunjavanje individulanih ili grupnih zadataka u toku nastave, izrada seminara, polaganje ispita.

Obvezna literatura

 1. Nikolić T., Mitić B., Boršić I. (2014). Flora Hrvatske – invazivne biljke. Alfa d.d., Zagreb
 2. Mitić B., Boršić I., Dujmović I., Bogdanović S., Milović M., Cigić P., Rešetnik I.,
  Nikolić T. (2008). Alien flora of Croatia: proposals for standards in terminology, criteria and related database. Nat. Croat. 17/2: 73-90.
 3. Hulina N. (2011). Više biljke stablašice – sistematika i gospodarsko značenje. Tehnička knjiga, Zagreb

Preporučena literatura

 1. Novak N., Kravarščan M. (2011): Invazivne strane korovne vrste u Republici Hrvatskoj. Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Zagreb.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Invazivne vrste. Prirodoslovno-matematički fakultet.