Studijski program INTER-EnAgro Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Diplomski rad

Nanotehnologija u obnovljivim izvorima energije (198010)

ECTS bodovi 3.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Tajana Krička
doc. dr. sc. Ana Matin
Izvođač vježbi
doc. dr. sc. Ana Matin
Izvođač seminara
doc. dr. sc. Ana Matin
Preduvjeti
Obnovljivi izvori energije
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Tajana Krička
prof. dr. sc. Tajana Krička

Opis predmeta

Iako se nanotehnologija primjenjuje u energetici, a time i u tehnologiji obnovljivih izvora energije posljednjih 20. godina, do danas se u poljoprivrednim znanostima nije proučavala. Stoga je cilj predmeta upoznavanje primjene nanotehnologije u obnovljivim izvorima energije poglavito u poljoprivredi.

Vrsta predmeta

Oblici nastave

 • Konzultacije
 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Terenske vježbe

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Prepoznati pozicije i trendove u poljoprivrednoj proizvodnji u zemlji i inozemstvu s naglaskom na ulogu obnovljivih izvora energije i održivog gospodarenje otpadom
Definirati elemente sustava različitih tehnologija proizvodnje i korištenja obnovljivih izvora energije i gospodarenja otpadom u poljoprivredi te ocijeniti njihovu kvalitetu u pogledu održivog gospodarenja resursima i zaštiti okoliša
Samostalno odrediti tehniku i tehnologiju te sustavno planirati tehnološke operacije u proizvodnji obnovljivih izvora energije i gospodarenja otpadom
Uočiti i objasniti promjene koje se događaju tijekom tehničko-tehnoloških postupaka u proizvodnji biogoriva iz poljoprivredne biomase
Procijeniti uštede emisija stakleničkih plinova korištenjem obnovljivih izvora energije, kao i drugih specifičnih zagađivača za odabrane sustave gospodarenja otpadom
Dostići razinu znanja za nastavak obrazovanja na različitim oblicima cjeloživotnog obrazovanja

Način rada

Obaveze nastavnika

Nastavnik predaje gradivo predviđeno sadržajem predmeta, provjerava naučeno gradivo i vrednuje usvojeno znanje i stečene vještine kroz seminarske radove, laboratorijske vježbe, pismeni i usmeni ispit.

Obaveze studenta

Student je obavezan prisustvovati svim oblicima izvođenja nastave, predavanja, laboratorijske vježbe, seminarski radovi prema Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni i usmeni ispit <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
Ukupno 100% 3

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u nanotehnologiju P - Općenito o nanotehnologiji, povijest nastajanja, upotreba, prednosti i nedostaci.
 2. Nanomaterijali P - Obraditi će se svi tipovi nanomaterijala koji se koriste u energetici.
 3. Primjena nanotehnologije prilikom pohrane (skladištenja) energije P - Načini korištenja nanotehnologije/nanomaterijala pri pohrani energije. Povećanje kapaciteta baterija.
 4. Primjena nanotehnologije u proizvodnji hidroenergiji P - Gorive ćelije, definicija, vrste, primjena.
 5. Primjena nanotehnologije kod proizvodnje energije vjetra P - Primjena nanotehnologija na vjetrenjačama u vidu smanjenja potrošnje energije različitim materijalima, premazima te izmjenama u upravljačkim kutijama.
 6. Primjena nanotehnologije kod proizvodnje geotermalne energije P - Nanotehnologija/ nanomaterijali kao izolatori i rashladni sustavi provodnih cijevi kod proizvodnje geotermalne energije .
 7. Nanotehnologija u službi iskorištavanja biomase P - Primjena nanotehnologije kod proizvodnje biogoriva, bioplina te bioulja.
 8. Nanotehnologija u službi pročišćavanja vode P - Uporabu nanoskopskih materijala (ugljikovih nanocjevčice i vlakna glinice) za nanofiltraciju. Upotreba nanosenzora u analitičkom otkrivanju zagađivača na uzorcima vode.
 9. Terenska nastava - Posjeta tvrtkama.

Obvezna literatura

 1. Krička, Tajana; Leto, Josip; Bilandžija, Nikola, Grubor, Mateja; Jurišić, Vanja; Matin, Ana; Voća, Neven; Dović, Damir; Horvat, Ivan (2017): Tehnologija uzgoja, dorade i skladištenja energetske kulture Sida hermaphrodita (L.) Rusby, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb, Hrvatska.
 2. Matin, Ana; Krička, Tajana; Grubor, Mateja; Leto, Josip; Bilandžija, Nikola; Voća, Neven; Jurišić, Vanja; Zmaić, Krunoslav; Kiš, Darko; Kopilović, Ivan (2019):
  Iskoristivost posliježetvenih ostataka za proizvodnju zelene energije, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Hrvatska.

Preporučena literatura

 1. Haghi, Akbar K. (2002). Nanotechnology science and technology, New York : Nova : Novinka, knjiga
 2. Application of Nanotechnologies in the Energy Sector, Hessianv Ministry of Economy, Transport, Urban and regional Development