Studijski program INTER-EnAgro Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Diplomski rad

Primijenjene matematičke metode (197978)

ECTS bodovi 4.00
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-90%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%
Uvjeti za dobivanje potpisa
Redovito pohađanje nastave, izrada zadaća, pristupanje ispitima znanja

Nositelj predmeta

doc. dr. sc. Biserka Kolarec
doc. dr. sc. Biserka Kolarec

Opis predmeta

Temeljni predmet s naglaskom na primjeni matematičkih metoda potrebnih za analizu podataka o prirodnim resursima, obnovljivim i održivim izvorima energije i gospodarenju otpadom. Ovaj predmet razmatra kvantitativne metode u analizi okoliša. Studenti će naučiti primijeniti osnovne kvantitativne metode na čitav spektar problema od općeg značenja iz područja izvora energije i gospodarenja otpadom. Bit će uvedene analitičke tehnike koje se rijetko obrađuju u drugim predmetima. Cilj je studente opskrbiti alatima i osposobiti da pouzdano primjenjuju kvantitativne metode u istraživanju (modeliranje, diferencijalni i integralni račun, multivarijantni račun, sve kroz praktične primjere).

Vrsta predmeta

Oblici nastave

  • Auditorne vježbe
  • Konzultacije
  • Predavanja

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Operativno znanje osnovnih koncepata, metoda i tehnika matematičke analize Izrada problemskih zadataka, samostalno izrađena zadaća, pismeni ispit
Primjena matematičkih znanja, uvida i metoda u rješavanju osnovnih problema prirodnih znanosti (obnovljivi izvori energije i gospodarenje otpadom) upotrebom sistematskog pristupa Sudjelovanje u radu u praktikumu, izrada problemskih zadataka, samostalno izrađena zadaća, pismeni ispit
Kritički osvrt na dobivene rezultate Rasprava rezultata u grupi
Interpretacija rezultata u terminima problema koji je modeliran Izrada problemskih zadataka, samostalno izrađena zadaća, pismeni ispit
Korištenja matematičkog softwarea u modeliranju problema Sudjelovanje u radu u praktikumu, izrada problemskih zadataka

Obvezna literatura

  1. B. Kolarec: Primijenjene matematičke metode, skripta, AF, Zagreb

Preporučena literatura

  1. Hoffmann, L.D., Bradley, G.L., Calculus for Bussines, Economics, and the Social and Life Sciences, McGraw-Hill, N.Y., 2000.