Studijski program INTER-EnAgro Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Diplomski rad

Agroekologija-Agroekologija (120.00 ECTS)

Predmet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

26168 Ekofiziologija + + + + +
144074 Fizika tla + + + + + +
144075 Gnojiva i gnojidba + + + + +
144076 Kemija tla + + + + +
169416 Mikrobna ekologija + + + + + + + +
144079 Osnove biometrike + + + +
144077 Postanak tla + + + + +
160350 Diplomski rad-seminar + + + + +
116618 Laboratorijske metode i upravljanje podacima + + + + + + + +
26433 Rizosferna ekologija + + + + + +
144096 Stručna praksa-Agroekologija + + + + + + + + + +
144097 Stručni projekt-Agroekologija + + + + + + + + + +
169276 Diplomski rad-Agroekologija/Agroekologija + + + + + + + + + + + + + + +

Ishodi učenja

 1. Definirati obilježja zemljišnih i vodnih resursa, racionalne načine njihovog korištenja, te korištenja novih tehnologija u poljoprivredi, zbrinjavanju otpada i zaštiti okoliša.
 2. Prepoznati i kritički prosuđivati ulogu mikrobne biotehnologije u suvremenom razvoju koncepta održive poljoprivrede.
 3. Objasniti uzroke i prijetnje za degradaciju tla i onečišćenje okoliša izvorima iz poljoprivrede, kao i mogućnosti revitalizacije degradiranih tala meliorativnim mjerama ili/i primjenom mikrobne komponente tla.
 4. Analizirati djelovanje fizikalnih, kemijskih i bioloških procesa na postanak i razvoj pedosfere
 5. Vrednovati ulogu mikroorganizama i njihovih metaboličkih procesa u klasičnoj i modernoj biotehnologiji te mogućnost njihove primjene u dobivanju novih biotehnoloških proizvoda.
 6. Objasniti ulogu najvažnijih mikrobioloških procesa u očuvanju kvalitete tla, zaštiti okoliša te proizvodnji različitih fermentiranih proizvoda.
 7. Primijeniti terenske i analitičke postupke za prepoznavanje različitih tipova tala te interpretirati njihova svojstva. Objasniti analitičke postupke za izolaciju i identifikaciju mikroorganizama iz različitih sredina (tlo, voda, biljni materijal, hrana).
 8. Izraditi i preporučiti programe poljoprivredne proizvodnje, planove gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama kao i programe zaštite okoliša.
 9. Objasniti ulogu i interakcijske odnose u mikrobnim zajednicama u okolišu te u proizvodnji i očuvanju hrane kao i utjecaj ekoloških uvjeta i antropogenog djelovanja na njihovu strukturu i funkciju.
 10. Procijeniti značenje i važnost što većeg iskorištavanja korisnih asocijacija biljaka i mikroorganizama u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji i zaštiti okoliša
 11. Provesti kontrolu mikrobiološke ispravnosti hrane kao i različitih mikrobioloških preparata koji se primjenjuju kao pomoćna sredstva za poboljšavanje tla te preporučiti vrstu i način primjene mikrobioloških preparata u specifičnim agroekološkim uvjetima
 12. Integrirati različite metode molekularne mikrobiologije s ciljem razumijevanja najnovijih dostignuće iz ovoga područja te interpretirati rezultate mikrobioloških pretraga hrane, tla, voda.
 13. Kreirati i voditi znanstvena i stručna istraživanja na području agroekologije
 14. Preporučiti načine i metode trajno održivog korištenja tla i vode, vezano uz polj. i ostale djelatnosti sa svrhom očuvanja tla i vode od oštećenja
 15. Razviti vještine za samostalno učenje i cijeloživotno obrazovanje.