Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Agroekologija (180.00 ECTS)

Predmet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

169754 Agroklimatologija + + + + + +
143872 Biološke osnove plodnosti tla + + +
26596 Botanika + + + + +
143873 Informatika + + + +
26251 Kemija s osnovama biokemije + + + + +
154269 Matematika + + +
161189 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 +
143875 Fiziologija bilja + + + + + +
26236 Ishrana bilja + + + + +
143876 Pedologija + + + + +
143877 Poljoprivredne melioracije + + + + + + + + +
157027 Temelji uzgoja bilja + + + +
161190 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 +
26579 Agrarna zoologija + + + + +
211378 Genetika
143878 Oplemenjivanje bilja + + + +
98092 Osnove agroekonomike + + + + +
132785 Osnove poljoprivredne tehnike + + + + +
161191 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 +
26300 Metode i dijagnostika u ishrani bilja + + + +
26307 Mikrobiologija i biokemija tla + + + + + + + +
143787 Osnove fitomedicine + +
156986 Osnove stočarstva + + + +
116376 Poljoprivreda i okoliš + + + + + + + + +
161192 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 +
143889 Stručna praksa-Agroekologija + + + + + + +
143890 Stručni projekt-Agroekologija + + + + + + +
131661 Završni rad-Agroekologija + + + + + + +

Ishodi učenja

 1. Definirati i obrazložiti višestruku ulogu tla i zemljišta te ostalih prirodnih resursa s ciljem održivog gospodarenja u poljoprivredi
 2. Prepoznati i objasniti pojave i procese, prirodne i antropogeno izazvane promjene u agroekosustavu
 3. Razlikovati i procijeniti elemente utjecaja poljoprivrede na biosferu, pedosferu, atmosferu i hidrosferu te prilagodbu agrosfere stanju u okolišu
 4. Objasniti osnovna teorijska i praktična načela iz područja agroekologije, agroklimatologije, pedologije, ekologije biljaka i domadih životinja, zaštite okoliša i poljoprivredne proizvodnje
 5. Opisati specifičnosti koncepta integriranog pristupa u planiranju korištenja prirodnih resursa u poljoprivredi, uključujudi i održivost agroekosustava
 6. Prikupiti, obraditi i interpretirati relevantne podatke iz područja
 7. Primijeniti holistički pristup u rješavanju jednostavnih problema u domeni zaštite okoliša i poljoprivredne proizvodnje i ocijeni prihvatljivosti pojedinih uzgojnih metoda i zahvata u biljnoj i animalnoj proizvodnji
 8. Prezentirati informacije, ideje, probleme i njihova rješenja iz domene povezanosti poljoprivredne proizvodnje i okoliša stručnoj i opdoj javnosti
 9. Samostalno upravljati resursima na poljoprivrednom gospodarstvu
 10. Predložiti plan održivog gospodarenja zemljištem u bilinogojstvu i animalnoj proizvodnji
 11. Primijeniti postignute vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje