Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Animalne znanosti (180.00 ECTS)

Predmet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

26579 Agrarna zoologija + + + +
143873 Informatika + + + +
26251 Kemija s osnovama biokemije + + + + + +
154269 Matematika + + +
116358 Osnove agrikulture + + + + + +
161189 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 +
143894 Uvod u animalne znanosti + + + + +
143821 Uvod u opću mikrobiologiju + + + + +
185435 Animalna genetika + + + + +
143892 Biometrika + +
143883 Fiziologija i anatomija životinja + + + + +
143911 Opća reprodukcija + + + + + + + +
143893 Osnove botanike + + + +
161190 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 +
143884 Hranidba životinja + + + + +
143896 Osnove proizvodnje krmnog bilja + + + +
143897 Sustavi gospodarenja travnjacima + + + +
161191 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 +
197684 Uzgoj i korištenje goveda + + + + + + + + + +
157052 Uzgoj i korištenje ovaca + + + + +
157054 Uzgoj i korištenje peradi + + + + + + + + + +
197688 Kakvoća i prerada mesa + + + + + +
201169 Pčelarstvo + + + + + +
26430 Ribarstvo + + + + + + + + + +
161192 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 +
169215 Uzgoj i korištenje konja + + + + + + + + +
143898 Uzgoj i korištenje koza + + + +
143856 Uzgoj i korištenje svinja + + + + +
169217 Agroekonomika u animalnoj proizvodnji + + + + +
169203 Lovstvo + + + +
185432 Mlijeko i mliječni proizvodi + + + + + + +
169216 Zaštita zdravlja domaćih životinja + + + + + + + + +
143924 Stručna praksa-Animalne znanosti + + + + + +
143928 Stručni projekt- Animalne znanosti + + + + + + + +
131662 Završni rad-Animalne znanosti + + + + + + + + +

Ishodi učenja

 1. Prepoznati i obrazložiti poziciju poljoprivrede kao ljudske djelatnosti, a posebno obilježja i važnost animalne proizvodnje u strukturi poljoprivrede
 2. Objasniti tehnološke i ekonomske zahtjeve u stočarskoj proizvodnji, proizvodnji krmnog bilja i gospodarenja travnjacima
 3. Identificirati tehnološke, zdravstvene i ekonomske zahtjeve u uzgoju domadih životinja, ribarstvu, pčelarstvu te proizvodnji proizvoda animalnog podrijetla
 4. Argumentirati suvremene zahtjeve upravljanja farmom i integriranja animalne proizvodnje u europske proizvodne i poslovne standarde
 5. Analizirati tehnološka, ekonomska i institucionalna obilježja animalne proizvodnje i prepoznati prednosti i ograničenja koja utječu na rezultate proizvodnje
 6. Javno prezentirati rezultate analiza korištenjem suvremene informacijsko-komunikacijske tehnologije
 7. Predlagati poboljšanja u poslovanju poljoprivrednih gospodarstava, ustanova i službi u domeni animalne proizvodnje u skladu sa suvremenim proizvodnim standardima
 8. Organizirati rad i samostalno upravljati tehnološkim procesima u animalnoj proizvodnji te provesti terenski i laboratorijski rad iz područja animalnih znanosti
 9. Prepoznati problem, postaviti teze istraživanja i sudjelovati u izradi rada iz domene animalnih znanosti
 10. Voditi poslove prometa stočarskih proizvoda i opreme u stočarstvu i sudjelovati u nastavi u strukovnim srednjim školama
 11. Koristiti dostignute sposobnosti teorijskog i praktičnog učenja u stjecanju novih znanja i spoznaja iz animalnih znanosti (nastavak obrazovanja kroz formalne i neformalne oblike)