Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Ekološka poljoprivreda (180.00 ECTS)

Predmet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

26118 Agroklimatologija + + + + +
143872 Biološke osnove plodnosti tla + +
26596 Botanika + + + +
143873 Informatika + + +
26251 Kemija s osnovama biokemije + + + + + +
154269 Matematika + + +
161189 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 +
143875 Fiziologija bilja + + + + + +
26236 Ishrana bilja + +
143876 Pedologija + + +
143877 Poljoprivredne melioracije + + + + +
157027 Temelji uzgoja bilja + + +
161190 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 +
64674 Genetika + +
98092 Osnove agroekonomike + + + +
132785 Osnove poljoprivredne tehnike + + + + +
143991 Sustavi suzbijanja štetnih organizama + + + + + + + +
161191 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 +
26756 Uvod u ekološku poljoprivredu + + + +
26173 Ekološko stočarstvo + + + + + +
143884 Hranidba životinja + + + + +
132812 Izravna prodaja i prerada na seljačkom gospodarstvu + + + +
169223 Organsko-biološki uzgoj voća + + + +
156986 Osnove stočarstva + + +
161192 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 +
143997 Stručna praksa-Ekološka poljoprivreda + + + + + + + +
143998 Stručni projekt- Ekološka poljoprivreda + + + + + + +
131664 Završni rad-Ekološka poljoprivreda + + + + + + + + +

Ishodi učenja

 1. Opisati obilježja, poziciju i važnost ekološke poljoprivrede u odnosu na ostale sustave gospodarenja u poljoprivredi
 2. Identificirati i obrazložiti ulogu konvencionalne poljoprivrede kao korisnika prostora i izvora oštedenja okoliša te objasniti pokazatelje pritiska poljoprivrede na okoliš
 3. Ukazati na prednosti energetske bilance ekološke u odnosu na konvencionalnu poljoprivredu
 4. Preporučiti oblike i argumentirati prednosti zaštite usjeva bez primjene agrokemikalija te mjere ishrane bilja na temelju uzgoja leguminoza, zelene gnojidbe i optimalnog plodoreda
 5. Preporučiti sorte i hibride biljaka pogodne za ekološku poljoprivredu, kao i pojedine pasmine (genotipove) domadih životinja pogodnih za ekološku stočarsku proizvodnju
 6. Identificirati prednosti i nedostatke pojedinih tehnologija u biljnoj proizvodnji i uzgoju životinja
 7. Argumentirati važnost ekološke poljoprivrede u očuvanju biološke raznolikosti i njezin doprinos multifunkcionalnosti poljoprivrede
 8. Objasniti okvirne smjernice standardizacije i prepoznatljivosti proizvoda ekološke poljoprivrede
 9. Izračunati i objasniti osnovne ekonomske pokazatelje ekološke poljoprivredne proizvodnje
 10. Predlagati i primjenjivati strategije očuvanja biljnih i životinjskih genetskih izvora te ukazati na važnost formiranja banaka gena
 11. Organizirati rad te samostalno upravljati tehnološkim procesima u ekološkoj poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu, kao i u sklopu vedih proizvodnih sustava
 12. Prepoznati problem, postaviti teze istraživanja i sudjelovati u izradi rada iz domene ekološke poljoprivrede
 13. Samostalno prezentirati informacije, probleme i rješenja iz domene ekološke poljoprivrede koristedi suvremenu informacijsko-komunikacijsku tehnologiju
 14. Primijeniti postignute vještine učenja u stjecanju novih znanja i spoznaja iz područja biotehničkih znanosti i za nastavak obrazovanja kroz formalne i neformalne oblike