Studijski program INTER-EnAgro Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Diplomski rad

Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi (120.00 ECTS)

Predmet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

197980 Biomasa i biogoriva + + + + + + + +
197982 Energetske kulture + + + + + + + + + + + + + + +
197981 Gospodarenje otpadom u poljoprivredi + + + + + + +
197972 Osnove tehnike i energetike obnovljivih izvora energije u poljoprivredi
197978 Primijenjene matematičke metode + +
197983 Tehnika u proizvodnji energetskih kultura
197990 Biogoriva i biorazgradiva maziva za motore
197987 Bioproizvodi iz lignocelulozne biomase + + + + + +
197985 Invazivne biljne vrste + + + + + + + + + +
197991 Korištenje otpadnih voda u poljoprivredi + + + + + + +
197992 Osnove bioekonomije + +
197984 Prikupljanje i dobavni sustavi ostataka ratarske i voćarske proizvodnje
197989 Sjemenarstvo i rasadničarstvo energetskih kultura
197986 Sustav održivog čuvanja biomase + + + + + + +
197988 Zbrinjavanje otpadnih tvari iz stočarstva
197995 Integrirano gospodarenje otpadom kompostiranjem
197996 Tehnologija obrade organskog ostatka od voća i povrća + + + + +
197993 Zaštita od bolesti i štetnika energetskih kultura + + + + + + + + +
197994 Zbrinjavanje otpada iz mesa i mlijeka
198020 Diplomski rad - Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi

Ishodi učenja

 1. Prepoznati pozicije i trendove u poljoprivrednoj proizvodnji u zemlji i inozemstvu s naglaskom na ulogu obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti i održivog gospodarenja otpadom
 2. Usvojiti i analizirati prilagođeno interdisciplinarno znanje i demonstrirati tehničke vještine u području poljoprivrede, proizvodnje energije, energetske učinkovitosti, gospodarenja otpadom, zaštite okoliša i srodnih prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti
 3. Samostalno odrediti tehniku i tehnologiju te sustavno planirati tehnološke operacije u proizvodnji obnovljivih izvora energije i gospodarenja otpadom
 4. Identificirati glavna obilježja poljoprivredne proizvodnje energetskih kultura, kao i potrebe za tehnikom u specifičnim agroekološkim uvjetima, s ciljem ostvarivanja optimalnih proizvodnih rezultata
 5. Oblikovati i testirati hipoteze istraživanja u području obnovljivih izvora energije i gospodarenja otpadom iz poljoprivrede
 6. Obraditi i interpretirati podatke u navedenom području koristeći logične i dosljedne kvantitativne i kvalitativne kriterije
 7. Analizirati i interpretirati informacije iz područja obnovljivih izvora energije i gospodarenja otpadom iz poljoprivrede korištenjem informacijsko-komunikacijske tehnologije
 8. Osmisliti i provesti istraživački projekt uz primjenu odgovarajućih analitičkih postupaka te korištenje novih metoda i postavki, a sve temeljeno na jasnoj definiciji problema, postavljenim hipotezama i ispravno odabranim metodama
 9. Izabrati važeću pravnu regulativu vezanu za obnovljive izvore energije i gospodarenje otpadom
 10. Definirati elemente sustava različitih tehnologija proizvodnje i korištenja obnovljivih izvora energije i gospodarenja otpadom u poljoprivredi te ocijeniti njihovu kvalitetu u pogledu održivog gospodarenja resursima i zaštiti okoliša
 11. Procijeniti uštede emisija stakleničkih plinova korištenjem obnovljivih izvora energije, kao i drugih specifičnih zagađivača za odabrane sustave gospodarenja otpadom
 12. Uočiti i objasniti promjene koje se događaju tijekom tehničko-tehnoloških postupaka u proizvodnji biogoriva iz poljoprivredne biomase
 13. Osmišljavati i projektirati rješenja i načine pridobivanja energije iz obnovljivih izvora ili otpadnih tvari s obzirom na njihovo stanje, sastav i formu
 14. Razumjeti i ispravno tumačiti relevantne podatake o obnovljivim izvorima energije, gospodarenju otpadom i biosistemskom inženjerstvu u cjelini
 15. Organizirati terenski i laboratorijski rad, prikupiti i analizirati sadržaj stručne i znanstvene literature; te provesti stručno istraživanje