Doktorski Odbor PDSD Dokumenti PDS Procedura odbora PDSD Obrasci DR.SC. Poljoprivredne znanosti Info Popis modula Specijalistički Ribarstvo Program Stočarstvo Program Dokumenti Fitomedicina Program Dan doktorata Kontakt

Poljoprivredne znanosti (180.00 ECTS)

Predmet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

173845 Sustav znanstveno-istraživačkog rada

Ishodi učenja

 1. Prepoznati istraživački problem u domeni poljoprivrede i ruralnog razvoja i valorizirati osnovne tipove istraživanja u poljoprivredi i srodnim djelatnostima.
 2. Kategorizirati osnovne koncepte znanstveno-istraživačkog rada: postaviti argumentiranu hipotezu, odrediti mjerljive ciljeve istraživanja te dizajnirati izvorno istraživanje iz područja poljoprivrede, primarne prerade i proizvodnje hrane te zaštite okoliša i ruralnog razvoja.
 3. Odabrati i koristiti odgovarajuće znanstvene metode u istraživačkom procesu (analitičke, sintetičke, kvantitativne, statističke analize, društveno-ekonomske analize itd.).
 4. Kritički analizirati i vrednovati rezultate vlastitih znanstvenih istraživanja, interpretirati ih i argumentirati pred većim i složenijim društvenim skupinama te prezentirati najnovije tehničko-tehnološke i društveno-ekonomske spoznaje u području poljoprivrede i srodnih djelatnosti.
 5. Publicirati rezultate istraživanja u visokorangiranim publikacijama s ciljem diseminacije novih spoznaja do konačne primjene novih znanja i vještina u proizvodno-ekonomsku praksu u poljoprivredi i srodne djelatnosti.
 6. Aktivno sudjelovati u izradi studija, elaborata, projekata, strateških i operativnih dokumenata u domeni poljoprivrede i ruralnog razvoja.
 7. Voditi i/ili nadzirati provedbu projekata i poslovnih aktivnosti u složenijim proizvodnim i društveno-ekonomskim sustavima u domeni poljoprivrede, primarne prerade i proizvodnje hrane te zaštite okoliša i ruralnog razvoja uz najviši stupanj društvene odgovornosti.
 8. Samostalno i u timu kreirati nove prijedloge u rješavanju problema poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja u promjenjivim i nepoznatim prirodnim, proizvodnim, ekonomskim i društveno-političkim uvjetima i okolnostima.
 9. Implementirati najnovije znanstvene spoznaje i tehnologije u cilju unaprjeđenja proizvodnih i organizacijskih procesa u području poljoprivrede, primarne prerade i proizvodnje hrane, zaštite okoliša i ruralnog razvoja (kroz terenska, laboratorijska, društvena istraživanja itd.).
 10. Samostalno predlagati i sudjelovati u donošenju mjera poljoprivredne politike, politike zaštite okoliša i ruralnog razvoja.
 11. Razviti istraživačke vještine i vještine učenja potrebne za cjeloživotno obrazovanje i kontinuirano unaprjeđivanje i usavršavanje stečenih znanja (formalno, neformalno i informalno).
 12. Pratiti, sintetizirati i vrednovati domaću i međunarodnu znanstvenu i stručnu literaturu te vrednovati znanstveni i stručni rad u domeni poljoprivrede/agronomije.