Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Razvoj strojeva i opreme u poljoprivredi (132870)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 38
Auditorne vježbe 18
Seminar 4
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Stjepan Pliestić
prof. dr. sc. Nadica Dobričević
prof. dr. sc. Dubravko Filipović
doc. dr. sc. Igor Kovačev
izv. prof. dr. sc. Stjepan Sito
prof. dr. sc. Ivan Šimunić
prof. dr. sc. Neven Voća
prof. dr. sc. Sandra Voća
Izvođač vježbi
doc. dr. sc. Ante Galić
prof. dr. sc. Neven Voća
prof. dr. sc. Ivan Šimunić
doc. dr. sc. Krešimir Čopec
izv. prof. dr. sc. Stjepan Sito
Izvođač seminara
prof. dr. sc. Nadica Dobričević
prof. dr. sc. Sandra Voća
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%
Uvjeti za dobivanje potpisa
- Pohađanje 80% predavanja.
- Odrađivanje svih vježbi.

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Stjepan Pliestić
prof. dr. sc. Stjepan Pliestić

Opis predmeta

U današnje vrijeme rad u području poljoprivredne tehnike i tehnologije je nezamisliv bez poznavanja i razumijevanja osnova fizike, kemije i matematike. Program modula Razvoj opreme i strojeva u poljoprivredi obuhvaća osnove razvoja strojeva i opreme u poljoprivrednoj tehnici, razvoj i primjenu linija za izgaranje biomase, kao i razvoj novih tehnika za postupke poljoprivredne proizvodnje, transporta, dorade i prerade poljoprivrednih proizvoda.
Programski dijelovi modula obuhvaćaju i strojeve i opremu za preradu voća i povrća, kao i za spremanje sijena i silaže. Modul također obrađuje strojeve u bilinogojstvu, strojeve za žetvu i ubiranje i opremu za navodnjavanje. Teme uključuju i razvoj muznih uređaja te razvoj tehnika u voćarstvu i vinogradarstvu.
Auditorne vježbe omogućuju studentima kroz praktičan i samostalan rad savladavanje osnovnih zadataka i proračuna iz područja poljoprivredne tehnike i tehnologije.
Polaganje ispita iz modula provodi se putem parcijalnih testova znanja i završnog usmenog ispita.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Student stječe temeljna znanja iz razvoja strojeva, uređaja i opreme koji su primijenjeni u području poljoprivredne proizvodnje, transporta, dorade i prerade poljoprivrednih proizvoda. Student razvija psihomotoričke i kognitivne kompetencije za samostalno postavljanje, provođenje i prezentiranje problema. Pripremljen je i za timski i interdisciplinarni rad. Dobiva znanja za stjecanje viših specijalističkih znanja za nastavak studiranja i specijalizaciju iz područja poljoprivredne tehnike.

Oblici nastave

 • Auditorne vježbe
 • Predavanja
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Pokazati intuitivno i formalno znanje i razumijevanje temeljnih koncepata, načela, teorija i rezultata. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – pismeni ispit, usmeni ispit
Tehničko razmišljanje, zaključivanje i argumentiranje. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – pismeni ispit, usmeni ispit
Povezivanje različitih koncepata i rezultata i mogućnost njihove primjene. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – pismeni ispit, usmeni ispit
Samostalno analiziranje i postavljanje tehničkih zadatka. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – pismeni ispit, usmeni ispit
Postavljanje tehnološkog zadatka, timski rad, konstruiranje i izrada prototipa. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – pismeni ispit, usmeni ispit

Način rada

Obaveze nastavnika

Nastavnik predaje gradivo predviđeno sadržajem predmeta, provjerava naučeno gradivo i vrednuje usvojeno znanje i stečene vještine kroz seminarske radove, vježbe, pismeni i usmeni ispit.

Obaveze studenta

Student je obavezan prisustvovati svim oblicima izvođenja nastave, predavanjima, vježbama i seminarima, prema Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave (predavanja +vježbe) 56 56 2
Aktivno sudjelovanje na nastavi 0 30 0
Seminarski rad (S) (priprema+prezentacija) 20 % 4 14 0
Parcijalni ispit 1 (PI1) 20 % <60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 20 1
Parcijalni ispit 2 (PI2) 20 % <60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 20 1
Usmeni ispit (UI) 40 % <60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 20 2
UKUPNO 100 % (S+PI1+PI2+UI)/4 60 160 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pohađanje nastave (predavanja +vježbe) Na nastavi se redovito bilježe nazočni studenti (na početku i kraju bloka) i prati sposobnost discipliniranog i aktivnog praćenja nastave Može se opravdati izostanak do 20% predavanja, 15% vježbi i 15% seminara (čl. 12 Pravilnika o studiranju na AFZ-u) Semestar (60 sati izravne nastave) Moguća putem samostalnog zadatka (1 ECTS)
Aktivno sudjelovanje na nastavi Aktivno sudjelovanje u nastavi korigira ocjenu naviše. Studenti se potiču sudjelovati u raspravama, prezentaciji ideja i problemskih rješenja, argumentiranju mišljenja i stavova. Prati se usvajanje teorijskih i činjeničnih znanja, prezentacijskih i komunikacijskih vještina, kritičkog mišljenja, timskog rada i društvene odgovornosti. Prati se sposobnost samostalnog izvođenja laboratorijskih vježbi. Zapažena aktivnost na satu bilježi se u studentskoj evidenciji (+), što omogućuje korekciju konačne ocjene naviše (++) ili beneficiju na usmenom ispitu (+++). Kontinuirano tijekom izvođenja nastave Moguća putem samostalnog zadatka (1 ECTS)
Seminarski rad (S) (priprema+prezentacija) Seminarski rad na početku semestra zadužuje svaki student pojedinačno. Pisani rad se predaje na pregled najmanje tjedan dana prije izlaganja. Korigirani rad predaje se pri izlaganju. Izlaganja seminarskih radova počinju u 7. tjednu nastave u semestru prema dogovorenom rasporedu. Studenti samostalno izlažu seminare i ocjenjuju prezentacijske vještine, analitičnost i sposobnost zaključivanja (sinteze). Struktura i sadržaj pisanog rada 50% Uvjerljivost prezentacije 50% 7.tjedan Moguća putem samostalnog zadatka (1 ECTS)
Parcijalni ispit 1 (PI1) Obuhvaća prvi programski dio modula koji obrađuje osnove razvoja strojeva i opreme, razvoj linija za izgaranje biomase te strojeve i opremu u preradi voća. Pitanja iz teorijskog dijela su otvorenog tipa i ispituju poznavanje i razumijevanje činjenica. 8.tjedan
Parcijalni ispit 2 (PI2) Obuhvaća drugi programski dio modula koji obuhvaća opremu u primjeni navodnjavanja, razvoj uređaja i opreme (traktora, strojeva za spremanje sijena i silaže, muznih uređaja), strojeve i mehanizaciju (u bilinogojstvu, za žetvu i ubiranje) te razvoj tehnike u voćarstvu i vinogradarstvu. Pitanja iz teorijskog dijela su otvorenog tipa i ispituju poznavanje i razumijevanje činjenica. 15.tjedan
Nadoknada (samostalni zadatak) Ukoliko student ne ostvari nužna 3 ECTS boda kao preduvjet izlaska na usmeni ispit, jedan bod je moguće nadoknaditi dodatnim samostalnim zadatkom, npr: prijevod stručnog teksta s engleskog jezika i izlaganje pred nastavnikom, prikaz članka ili knjige, projektna ideja i sl. Tijekom ispitnih rokova, prije usmenog ispita
Usmeni ispit (UI) Usmeni ispit se sastoji od tri, eventualno dva pitanja (+++), ovisno o prethodnoj aktivnosti studenta . Testira se usvojenost teorije i činjenica, analitičnost, kritičko mišljenje, kreativnost i društvena odgovornost. Ispitni rokovi

Tjedni plan nastave

 1. Osnove razvoja strojeva i opreme – uvod, povijesni razvoj, pojmovi, veličine, jedinice, tehnološki zadatak (ideja, skica,), konstrukcija, prototip – P
 2. Osnove razvoja strojeva i opreme – tehnološki zadatak (ideja, skica,), konstrukcija, prototip – V
 3. Razvoj linija za izgaranje biomase – P
 4. Razvoj linija za izgaranje biomase – V
 5. Strojevi i oprema u preradi povrća – P
 6. Strojevi i oprema u preradi voća – P
 7. Strojevi i oprema u preradi voća i povrća – S
 8. Oprema u primjeni navodnjavanja kišenjem i sustava „kap po kap“ – P
 9. Oprema u primjeni navodnjavanja kišenjem i sustava „kap po kap“– V
 10. Razvoj traktora kroz povijest, razvoj strojeva za spremanje sijena i silaže – P
 11. Razvoj muznih uređaja – P + V
 12. Strojevi u bilinogojstvu (obrada tla, sjetva i sadnja) – P
 13. Strojevi za žetvu i ubiranje – P
 14. Razvoj tehnike u voćarstvu i vinogradarstvu - P
 15. Razvoj tehnike u voćarstvu i vinogradarstvu - V

Obvezna literatura

 1. Pandžić, J., Pasanović, B. (2008.): Elementi strojeva i konstruiranje, Neodidacta, Zagreb.
 2. Gačnik, V., Vodenik, F. (1990.): Projektiranje tehnoloških procesa: optimizacija režima i vremena obrade, Tehnička knjiga, Zagreb
 3. Veža, I. (1994.): Projektiranje proizvodnih procesa, FESB, Split
 4. Kahle, F. (1973): Projektiranje i konstruiranje strojeva (I., II., III.), Liber, Zagreb
 5. Hui, Y.H., Barta, J., Pilar Cano, M., Gusek, T., Sidhu, S.T., Sinha,
 6. N. (2006): Handbook of fruits and fruit products. Blackwell Publishing, Iowa, USA.
 7. Jagar, N., Filipović, D. (1997.): Traktori na poljoprivrednim obiteljskim gospodarstvima, Hrvatski zadružni savez, Zagreb
 8. Zimmer, R., Košutić, S., Zimmer, D. (2009.): Poljoprivredna tehnika u ratarstvu, Poljoprivredni fakultet J.J. Strossmayera, Osijek

Preporučena literatura

 1. Bell, B. (2005.): Farm machinery, 5th ed., Old Pond Publishing, Ipswich, UK
 2. Bošnjaković, F. (1985.): Nauka o toplini, I., II. i III., Tehnička knjiga, Zagreb.
 3. Galović, A. (1997.): Nauka o toplini II, FSB, Zagreb
 4. CIGR (1999.): Handbook of Agricultural Engineering, Volume I-V. ASAE, St. Joseph, USA
 5. Kraut, B. (1982.): Strojarski priručnik, Tehnička knjiga, Zagreb
 6. Helduser,S.(1996.): Grundlagen der Hydraulik und Pneumatik, TU Dresden, 4. Auflage, Dresden
 7. Recknagel-Sprenger (2004.):Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik; München

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Process Engineering Basics - Wageningen University, The Netherlands
 • Werkstoffkunde, Maschinenelemente und Grundlagen der Konstruktion - Fakultät Landwirtschaft
  Weidenbach, University of Applied Sciences,Weihenstephan-Triesdorf
 • Elements and materials of agricultural machinery and equipment - University of Saskatchewan, Canada
 • Principles of Agricultural Engineering I,II; Development and Design of Agricultural Machines; Statics, Strength of Materials, and Materials - University of Hohenheim, Institute of Agricultural Engineering
 • Elementi i mehanizmi; Mašinski i poljoprivredni materijali - Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Elementi poljoprivrednih strojeva; Materijali poljoprivrednih strojeva - Poljoprivredni fakultet, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku