Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Biološki i fiziološki čimbenici formiranja prinosa industrijskih kultura (173293)

ECTS bodovi 6.00
Sati nastave 30
Predavanja 10
Vježbe u praktikumu 10
Seminar 10
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Milan Pospišil
prof. dr. sc. Jasminka Butorac
Ocjenjivanje

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Milan Pospišil
prof. dr. sc. Milan Pospišil

Opis predmeta

Program predmeta omogućuje studentima razumijevanje utjecaja okolišnih biotskih i abiotskih čimbenika u suodnosu s tehnološkim mjerama na rast i razvoj usjeva, formiranje prinosa i željenu kvalitetu. Predmet nudi okvir za razmišljanja o razvoju suvremenih konvencionalnih i nekonvencionalnih tehnologija uzgoja industrijskih kultura i njihov utjecaj na promjene u sustavima biljne proizvodnje usmjerenim održivom razvitku agrikulture. Obrađuju se novija istraživanja i saznanja u tehnološkom procesu proizvodnje koja mogu doprinijeti boljem iskorištenju rodnosti kultivara i adaptabilnosti različitim agroekološkim uvjetima u cilju postizanja tražene kvalitete.

Vrsta predmeta

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Razviti konceptualne i kritičke alate neophodne za istinsko razumjevanje, analitičko sagledavanje i informirano znanstveno-istraživačko i stvaralačko djelovanje u vlastitom kompleksnom trenutku.
2. Prosuditi važnost bioloških, fizioloških i tehnoloških čimbenika u formiranju prinosa industrijskih kultura
3. Kritički razmatrati parametre tehnologije proizvodnje industrijskih kultura
4. Ocjeniti kvalitetu, održivost i provedivost novih tehnoloških procesa u proizvodnji industrijskog bilja
5. Razlikovati i vrednovati literaturne izvore te razumjeti znanstvene metode i tehnike koje se primjenjuju u istraživanju problema iz područja industrijskog bilja
6. moći djelovati samostalno u planiranju i provedbi istraživanja

Način rada

Obaveze studenta

Kraći pismeni izvještaji tijekom semestra te završni seminarski rad kojim studenti razvijaju sposobnost kritičke analize i njene adekvatne prezentacije te vještinu pisanja i pisane argumentacije.

Tjedni plan nastave

 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -

Obvezna literatura

 1. Pospišil M. (2013). Ratarstvo II dio - industrijsko bilje. Zrinski, Čakovec
 2. Pospišil A., Pospišil M. (2013). Ratarstvo - praktikum. Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. Zagreb
 3. Vratarić M. i sur. (2004). Suncokret Helianthus annuus L. Poljoprivredni institut Osijek. Osijek
 4. Hawks Jr. S. N., Collins W. K. (1994). Načela proizvodnje Virginijskog duhana. Ceres, Zagreb
 5. Srečec S. (2001). Hmeljarstvo. Visoko gospodarsko učilište u Križevcima. Križevci

Preporučena literatura

 1. Cook D. A., Scott R. K. (1993). The Sugar Beet Crop. Chapman & Hall, London
 2. Draycot A. P., Christenson D. R. (2003). Nutrients for sugar beet production. CABI Publishing, Cromwell Press, Trowbridge
 3. Ranalli P. (1999). Advances in Hemp Research. Food Products Press, New York and London
 4. Shekhar Sharma H. S., Van Sumere C. F. (1992). The Biology and Processing of Flax. M Publications, Belfast
 5. Schneiter A. A. (1997). Sunflower Technology and Production. Madison, Wisconsin, USA
 6. Tso T. C. (1990). Production, Physiology and Biochemistry of Tobacco Plant. Ideals, Insc., USA
 7. Haris P. M. (1992). The Potato Crop. Chapman & Hall, London