Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Bioraznolikost: očuvanje i održivo korištenje (173301)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 30
Predavanja 10
Auditorne vježbe 10
Seminar 10
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Mihaela Britvec
Izvođač vježbi
izv. prof. dr. sc. Sandro Bogdanović
izv. prof. dr. sc. Ivica Ljubičić
prof. dr. sc. Marina Piria
Izvođač seminara
izv. prof. dr. sc. Sandro Bogdanović
prof. dr. sc. Marina Piria
Ocjenjivanje

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Mihaela Britvec
prof. dr. sc. Mihaela Britvec

Opis predmeta

Sadržaj predmeta omogućuje studentima jasnije poznavanje i razumijevanje bioraznolikosti s posebnim naglaskom na važnost održivog korištenja i očuvanja biološke raznolikosti.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Predmetom usvojena znanja i vještine omogućuju odgovorno i kritičko promišljanje o stanju i budućnosti bioraznolikosti, njezine uloge u ekosustavu, kao i sagledavanje značaja bioraznolikosti za čovjeka. Razumijevajući i povezujući stečena znanja doktorandi će moći uspješnije i aktivnije raditi na očuvanju i zaštiti bioraznolikosti te na taj način doprinijeti održivom razvoju poljoprivrede i srodnih područja.

Oblici nastave

 • Auditorne vježbe
 • Konzultacije
 • Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja
 • Predavanja
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
objasniti filogenetske osnove i prostornu podjelu bioraznolikosti aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit
identificirati životne prostore aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit
izdvojiti težišta biološke raznolikosti aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit
prepoznati značaj raznolikosti ekosustava, razumijeti važnost bioraznolikosti za čovjeka aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit
ustanoviti prijetnje bioraznolikosti aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit
opisati posljedice klimatskih promjena na bioraznolikost aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit
argumentirati zaštitu bioraznolikosti putem održivog korištenja aktivno sudjelovanje tijekom nastave i/ili usmeni ispit
odabrati mjere očuvanja biološke raznolikosti. aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit

Tjedni plan nastave

 1. TEORETSKE I FILOGENETSKE OSNOVE. Što je bioraznolikost? Raznolikost životnih zajednica i ekosustava. Raznolikost vrsta ili interspecifična raznolikost. Postanak bioraznolikosti. Kako se može sagledati cjelokupna raznolikost? Biološki sustav. Biogeografski poredak. Fitocenološki sustav. Tipovi biotopa i ekosustava. Promjene bioraznolikosti nastale ljudskim djelovanjem: antropogene promjene krajobraza i vegetacije u Europi, antropogene promjene vodenih staništa, antropogeni rast bioraznolikosti.
 2. PROSTORNA PODJELA BIORAZNOLIKOSTI. Terestrični i akvatični životni prostori: Klimatske zone, vegetacijske zone i biomi. Mora i oceani. Kopnene vode. Specifična staništa malih površina. Kultivirani krajolik. Naselja.
 3. TEŽIŠTA BIORAZNOLIKOSTI. Endemi. Težišta bioraznolikosti (Biodiversity Hotspots). Zemlje s mega bioraznolikošću. Global 200 eko-regije. Intaktni šumski krajolici. Ostala ključna područja bioraznolikosti. Posljednja područja divljine. Svjetska baština. Otoci. Jesu li naselja središta bioraznolikosti?
 4. PRIJETNJE BIORAZNOLIKOSTI. Ugrožavanje bioraznolikosti: evidentiranje ugroze i njeni uzroci. Ugrožavanje direktnom intervencijom. Ugrožavanje antropogenim promjenama ili uništavanjem staništa. Introdukcija stranih vrsta. Ugrožavanje neobiotima. Posljedice sportskih i drugih aktivnosti u slobodno vrijeme. Ugrožavanje prometnicama. Značaj svjetlosnog onečišćenja. Posljedice klimatskih promjena na bioraznolikost.
 5. OČUVANJE I ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI. Zakoni, uredbe i konvencije za zaštitu bioraznolikosti: globalni sporazumi, europske konvencije i direktive. Sudjelovanje civilnog društva u primjeni konvencija. Teorija i praksa zaštite vrsta i biotopa: projektne, znanstvene i administrativne osnove. Nacionalne strategije o bioraznolikosti. Postavljanje prioriteta. Mjere zaštite i očuvanja vrsta. Renaturalizacija, restauriranje, njega i ponovna uspostava prirodnih životnih prostora. Njega životnih prostora kultiviranog krajolika. Zaštita prirode u naseljenom području. Značaj poremećaja za očuvanje bioraznolikosti. Umrežavanje biotopa. Kontrola učinkovitosti i monitoring. Zaštita klime u okviru mjera zaštite bioraznolikosti. Uspjeh mjera i odredbi zaštite. Zaštita održivim korištenjem i ekološkim obrazovanjem.

Obvezna literatura

 1. Interna skripta (sadržaj se prilagođuje studentima s obzirom na područje njihovog istraživanja)

Preporučena literatura

 1. Biedinger, N., Barthlott, W., Winiger, M., Biodiversity. A Challenge for Development Research and Policy, Springer, Berlin, 2010.
 2. Nikolić, T., Milović, M., Bogdanović, S., Jasprica, N., Endemi u hrvatskoj flori, Alfa, Zagreb, 2015.
 3. Weber, E., Warum wir ohne Vielfalt nicht leben können, Springer, Berlin, 2018.
 4. Wittig, R., Niekisch, M., Biodiversität: Grundlagen, Gefährdung, Schutz, Springer, Berlin, 2014.