Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Biotehnologija gljiva (178653)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R2
Sati nastave 30
Predavanja 16
Auditorne vježbe 8
Seminar 6
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91%
Uvjeti za dobivanje potpisa
Pohađanje predavanja
Seminarski rad
Aktivno sudjelovanje na vježbama

Nositelj predmeta

doc. dr. sc. Ivan Širić
doc. dr. sc. Ivan Širić

Opis predmeta

Gljive su iznimno važna skupina organizama značajne nutritivne, farmaceutske i ekološke vrijednosti. Svijet u kojem živimo postaje sve napučeniji i zagađeniji, a rastuća populacija ljudskog stanovništva dovodi do potrebe za novim materijalima, sirovinama, lijekovima, kvalitetnijom hranom i vodom što u konačnici dovodi do razvoja brojnih biotehnoloških procesa. Primjena gljiva u biotehnologiji ima važnu ulogu u provođenju brojnih procesa na ekonomičniji i ekološki prihvatljiviji način. Stoga je cilj kroz ovaj modul upoznati studente sa gljivama koje posjeduju velik broj primjenjivih i potencijalno iskoristivih svojstva u biotehnologiji od kojih se posebno ističu antibakterijska, antivirusna, imuno-modulacijska i insekticidna svojstva uz sposobnost akumulacije teških metala i razgradnje kompleksnih spojeva (PHA):

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Spoznaje anatomskih i fizioloških specifičnosti gljiva, njihove temeljne odlike i različitosti u usporedbi s ostalim živim orgaizmima te mogućnosti uporabe istih u zaštiti ekosustava.

Oblici nastave

 • Auditorne vježbe
 • Konzultacije
 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Kritički analizirati ishranu i metabolizam gljiva te njihovu važnost u ekosustavu Rasprave tijekom predavanja, seminarski rad i usmeni ispit
Valorizirati važnost upotrebe gljiva u proizvodnju hrane i energije te razgradnji otpada i detoksikaciji okoliša Rasprave tijekom predavanja, seminarski rad i usmeni ispit
Predvidjeti, istražiti i utvrditi stanje ekosustava Rasprave tijekom predavanja, seminarski rad i usmeni ispit
Objasniti i prikazati izvore i ponašanje polutanata ekosutavu Rasprave tijekom predavanja, seminarski rad i usmeni ispit
Prikazati biotehnološke metode primjenom gljiva u šumarstvu, drvnoj, tekstilnoj i farmaceutskoj industriji, ekologiji okoliša Rasprave tijekom predavanja, seminarski rad i usmeni ispit
Identificirati i riješiti praktične probleme primjenom određenih vrsta gljiva Rasprave tijekom predavanja, seminarski rad i usmeni ispit
Kreirati ili sudjelovati u kreiranju strateških i operativnih dokumenata iz domene biotehnologije gljiva i zaštite okoliša Rasprave tijekom predavanja, seminarski rad i usmeni ispit
Prikazati mogućnosti primjene gljiva bijelog truljenja u industriji Rasprave tijekom predavanja, seminarski rad i usmeni ispit

Način rada

Obaveze nastavnika

Izložiti predviđeni program predavanja.
Dodijeliti teme seminara i preporučiti dostupnu literaturu.
Provesti predviđeni program vježbi.
Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili obrazovne ciljeve te ostvarili ishode učenja modula te prema tome ocijeniti studente koristeći tehnike ispitivanja u obliku izloženih seminarskih radova i postavljenih pitanja tijekom usmenog ocjenjivanja (ocjene od nedovoljan (1) do izvrstan (5)

Obaveze studenta

Redovito pohađati predviđeni program predavanja i usvojiti programom predviđena znanja
Aktivno sudjelovati u raspravi na predavanjima i tijekom izvođena vježbi te prilikom izlaganja seminarskih radova
Pripremiti i prezentirati dodijeljene teme seminarskih radova
Pristupiti polaganju završnou usmenog ispita.

Tjedni plan nastave

 1. Morfologija, fiziologija i ekologija gljiva
 2. Uloga gljiva u ekosustavu
 3. Ishrana i metabolizam gljiva
 4. Važnost gljiva u proizvodnji hrane i energije
 5. Gljive: biološka razgdradnja, kvarenje i bioindikatorska svojstva
 6. Gljive u biotehnologiji
 7. Važnost gljiva u šumarstvu, drvnoj tehnologiji, tekstilnoj industriji, farmaceutskoj industriji i ekologiji
 8. Primjena gljiva u području gospodarenja otpadom
 9. Sanacije zagađenog okoliša, revitalizacija tla i vode
 10. Gljive bijelog truljenja: rasprostranjenost i važnost
 11. Seminarski rad

Obvezna literatura

 1. Anke, T. (1997). Fungal Biotechnology. Chapman & Hall, London.
 2. Singh, H. (2006). Mycoremediation: Fungal Bioremediation. A John Wiley & Sons, Inc., Publication, New Yersey.
 3. Stamets, P. (2005). Mycelium running: how mushrooms can help save the world.

Preporučena literatura

 1. Takagi, H., Kitagaki, H. (2015). Stress Biology of Yeasts and Fungi: Applications for Industrial Brewing and Fermentation.
 2. Kavanagh, K. (2005). Fungi: Biology and Applications. John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Biotehnologija viših gliv, Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta