Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Biotehnologija u oplemenjivanju bilja (173302)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R2
Sati nastave 30
Predavanja 12
Vježbe u praktikumu 10
Seminar 8
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Snježana Kereša
prof. dr. sc. Marijana Barić
Ocjenjivanje
Uvjeti za dobivanje potpisa
Pohađanje predavanja, vježbi i obavljen seminar

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Snježana Kereša
prof. dr. sc. Snježana Kereša

Opis predmeta

Cilj predmeta je upoznati studente s in vitro metodama uspostavljanja nove genetske varijabilnosti posebice genetičkim modifikacijama i somaklonskom varijabilnošću, metodama ubrzavanja selekcijskog procesa, mikrorazmnožavanjem i ozdravljenjem od patogena kulturom meristema.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Nakon položenog modula studenti će imati sposobnost kritičke analize i primjene različitih in vitro metoda kulture biljnog tkiva u naprednim istraživanjima iz područja oplemenjivanja bilja i proizvodnje zdravog sadnog materijala

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Nakon uspješno savladanog modula Biotehnologija u oplemenjivanju bilja studenti će moći:
1. Usporediti praktičnu uporabljivost različitih in vitro tehnika postizanja genetičke varijabilnosti kod različitih biljnih vrsta;
2. Voditi laboratorijske postupke mikropropagacije biljaka;
3. Osmisliti laboratorijska istraživanja vezana za proizvodnju haploida i dihaploidizaciju iz kulture antera;
4. Preispitati koristi i rizike kod biljaka genetički modificiranih za različita svojstva;
5. Preporučiti upotrebu odgovarajućih biotehnoloških metoda u rješavanju konkretnih zahtjeva u oplemenjivanju bilja.
Završni usmeni ispit

Tjedni plan nastave

 1. P - Načini regeneracije in vitro; somaklonska varijabilnost i njezina primjena u oplemenjivanju bilja - 2 h
 2. V - Laboratorijske vježbe u kulturi biljnog tkiva - mikropropagacija, izolacija meristema u svrhu ozdravljenja biljaka od virus, regeneracija in vitro - 3 h
 3. V - Laboratorijske vježbe - regeneracija somaklonova otpornih na abiotičke stresove - 2 h
 4. P - Izolacija, kloniranje i analiza gena kojeg se želi unijeti u neku biljnu vrstu - 2 h
 5. V - Laboratorijske vježbe - izolacija poželjnog gena iz genomske DNA PCR metodom - 2 h
 6. P - Metode genetičkih transformacije biljnih stanica; metode za provjeru integracije transgena u biljnom genomu - 2 h
 7. P - Genetičke modifikacije za otpornost na biotičke stresove, abiotičke stresove, poboljšano usvajanje hranjiva i efikasniju fotosintezu, poboljšanje kvalitete proizvoda, poboljšanje nutritivne vrijednosti - 3 h
 8. P - Metode ubrzavanja selekcijskog procesa proizvodnjom haploida s naknadnom dihaploidizacijom - 2 h
 9. V - Laboratorijske vježbe -izolacija i postavljanje u in vitro kulturu antera u svrhu dobivanja haploida - 3 h
 10. P - Identifikacija poželjnih genotipova u ranim generacijama molekularnim markerima - 1 h
 11. S - Konzultacije i priprema za seminare - 5 h
 12. S - Izlaganje seminara - 3 h
 13. -
 14. -
 15. -

Obvezna literatura

 1. Slater A., Scott N. W., Fowler M. R. (2008) Plant Biotechnology: the genetic manipulation of plants (second edition). Oxford University Press
 2. Plant Propagation by Tissue Culture (2008). George E. F., Hall M. A., G-J De Klerk (editors). Springer.

Preporučena literatura

 1. Plant Biotechnology and Agriculture. Prospects for the 21st century (2013). Altman A., Hasegawa P. M. (editors). Elsevier