Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Metode istraživanja u akvakulturi (173792)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R2
E-učenje R2
Sati nastave 30
Predavanja 10
Auditorne vježbe 10
Seminar 10
Izvođač predavanja
izv. prof. dr. sc. Daniel Matulić
izv. prof. dr. sc. Tea Tomljanović
doc. dr. sc. Toni Safner
Izvođač vježbi
izv. prof. dr. sc. Daniel Matulić
Izvođač seminara
izv. prof. dr. sc. Daniel Matulić
Ocjenjivanje

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Daniel Matulić
izv. prof. dr. sc. Daniel Matulić

Opis predmeta

Modul Metode istraživanja u akvakulturi ima za cilj upoznati studente s akvakulturom i metodama koje se upotrebljavaju u njezinim istraživanjima. Obraditi gospodarski značaj akvakulture i njezinu ulogu u načelima održivog i profitabilnog gospodarenja nacionalnim resursima. Definirati suvremene trendove i očekivana razvojna usmjerenja akvakulture te upoznati se s varijablama procjene staništa za akvakulturu. Vrednovati vrstu pogodnu za akvakulturu i sagledati mogući odabir odgovarajućih uzgojnih metoda uz uvažavanje okolišnih ograničenja. Indicirati problematiku uvođenja novih akvatičnih vrsta u akvakulturu. Utvrđivanje opravdanosti različitih metoda uzgoja (monokultura, polikultura) i njihovog intenziteta. Recirkulacijska akvakultura i oblici njenog integriranja. Postavljanje i dizajn pokusa u akvakulturi. Specifičnosti akvakulturne metodike u ovisnosti o lokaciji, uzgajanoj vrsti i osobitostima uzgojnih objekata. Ekološki otisak (fishprint) akvakulture u svijetu.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Predmet osposobljava studente za samostalno provođenje istraživanja u akvakulturi uz razumijevanje svih čimbenika koji mogu utjecati na istraživanje, interpretirati statistički obrađene i sistematizirane rezultate istraživanja te napisati znanstveni rad iz područja akvakulture.

Oblici nastave

 • Konzultacije
 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Zapamtiti osnove postavke znanosti u akvakulturnim istraživanjima i osnove interpretacije rezultata nakon statističke analize. Seminarski rad, Usmeni ispit
Prepoznati primjerenost uporabe, prednosti i nedostataka pojedinih metoda u akvakulturnim istraživanjima, te odabrati metode sukladno vrsti i kategoriji organizma u uzgoju Seminarski rad, Usmeni ispit
Postaviti istraživanja u području akvakulture, provesti terenski i laboratorijski rad, proučiti literaturu, obraditi pokazatelje Seminarski rad
Samostalno provesti pretraživanje glavnih baza znanstvenih radova iz područja akvakulture Seminarski rad
Samostalno napisati znanstveni rad iz područja akvakulture Seminarski rad

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Seminarski rad 30 <60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 10 2
Usmeni ispit 70 <60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
4

Pretpostavke za polaganje završnog usmenog ispita su redovitost sudjelovanja u nastavnim programima (predavanja, seminari).

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u modul - Ciljevi, ishodi učenja, načini i struktura izvođenje nastave, spremanje ispita, literatura i dr.
 2. Uvod u akvakulturu, trendove i metode istraživanja
 3. Toplovodna, hladnovodna akvakultura, marikultura - Tehnologije i pregled
 4. Integrirana akvakultura, RAS i akvakultura - Tehnologije i pregled
 5. Seminar
 6. Seminar
 7. Seminar
 8. Seminar
 9. Seminar
 10. Terenske/laboratorijske vježbe
 11. Terenske/laboratorijske vježbe
 12. Terenske/laboratorijske vježbe
 13. Terenske/laboratorijske vježbe
 14. Pretraživanje baza podataka, radova iz područja akvakulture
 15. Usmeni ispit

Obvezna literatura

 1. Tidwel, J.H. (2012): Aquaculture Production Systems. Wiley-Blackwell. Oxford, UK
 2. Stickney R.R., (editor) (2000): Encyclopedia of Aquaculture. John Wiley & Sons, New York
 3. Članci znanstveno-stručnih časopisa Aquaculture, Aquaculture Reseach, Aquaculture International