Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Metode vrednovanja nutritivnih karakteristika voća, povrća i prerađevina (173803)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 30
Predavanja 20
Auditorne vježbe 5
Seminar 5
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Nadica Dobričević
Izvođač vježbi
doc. dr. sc. Jana Šic Žlabur
Izvođač seminara
doc. dr. sc. Ante Galić
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Nadica Dobričević
prof. dr. sc. Nadica Dobričević

Opis predmeta

Stjecanje naprednih znanja nužnih za determinaciju i prepoznavanje vanjskih i unutarnjih (kemijski sastav) karakteristika pojedinih voćnih ili povrtnih sirovina. Primjenjivanje stečenih znanja u odabiru sirovine ovisno o njenim vanjskim i unutarnjim karakteristikama. Identificiranje kemijskih spojeva nutiritvne kvalitete karakteristične za pojedinu voćnu ili povrtnu sirovinu. Postupno usvajanje temeljnih zakonitosti kemijskih metoda koje se koriste u svrhu determinacije nutritivnog sadržaja sirovine. Razvijanje kritičkoga mišljenja u izboru adekvatnih metoda s obzirom na vrstu kemijskog spoja i sirovine koja se analizira. Naučiti primijeniti odabranu metodu za identifikaciju kemijskih spojeva nutritivne kvalitete. Razvijanje samostalnog zaključivanja u odabiru sirovine, spojeva nutritivnog sastava i kemijskih metoda u svrhu provođenja procjene kvalitete sirovine.

Vrsta predmeta

Oblici nastave

 • Laboratorijske vježbe
  Primjena standardnih metoda i vrednovanje nutrijenata u cilju definiranja kvalitete voća, povrća i prerađevina.
 • Predavanja
  Determinacija, prepoznavanje i vrednovanje vanjskih i unutarnjih karakteristika voća, povrća i prerađevina. Usvajanje temeljnih zakonskih matoda u postupcima vrednovanja sirovine te sveobuhvatno zaključivanje o kvaliteti analizirane sirovine.
 • Seminari
  Odabir sirovine i prezentiranje metoda vrednovanja nutritivnih karakteristika.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Student razvija psihomotoričke i kognitivne kompetencije za samostalno postavljanje, provođenje i prezentiranje znanstvenih problema i istraživanja.
Identificirati i opisati vanjske karakteristike voćnih i povrtnih sirovina.
Iskazati i opisati unutarnje karakteristike voćnih i povrtnih sirovina.
Grupirati i razlikovati voćne i povrtne sirovine temeljem njihovim vanjskih i unutarnjih karakteristika.
Grupirati i izdvojiti skupine kemijskih spojeva ovisno o vrsti voćne ili povrtne kulture.
Objasniti zakonitosti na kojima se temelje pojedine kemijske metode određivanja nutirtivnog sastava sirovine.
Kategorizirati i usporediti kemijske metode koje se koriste u definiranju nutirtivnog sastava sirovine.
Prosuditi i valorizirati kemijsku metodu za identifikaciju kemijskih spojeva nutirtivne kvalitete.
Predložiti i dizajnirati skup kemijskih metoda primjenjivih u određivanju nutritivne kvalitete sirovine s obzirom na vrstu i karakteristične kemijske spojeve.
Predložiti procedure i slijed izvođenja analize (priprema sirovine, uzoraka i kemikalija).
Iskazati argumentirano mišljenje o točnosti, preciznosti i ponovljivosti metoda analize.
Sudjelovanje u nastavi, vježbama i prezentiranju seminarskog rada.

Način rada

Obaveze nastavnika

Prema zadanim elementima vrednovanja i zakonskoj regulativi definirati za određenu sirovinu proceduru i parametre kvalitete.

Obaveze studenta

Polaženje nastave, rad u laboratoriju i izvođenje laboratorijskih vježbi, izrada i samostalno prezentiranje seminarskog rada.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Polaženje nastave, vježbe-seminar 20 20 1,4
Vježbe 10% 5 5 0,2
Seminar 10% 5 20 1,4
Usmeni ispit 70% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 45 3
Ukupno 100% S+UI 30 90 6

Tjedni plan nastave

 1. Vanjske karakteristike sirovine - definiranje parametara vanjskih karakteristika: oblik, čvrstoća, izgled, boja, miris. (Predavanja, 2)
 2. Unutarnje karakteristike sirovine - definiranje parametara unutarnjih karakteristika sirovine: sadržaj vode, suhe tvari, šećera, organskih kiselina, vitamina, minerala, fitonutrijenata. (Predavanja, 2)
 3. Skupine kemijskih spojeva u nutritivnom sastavu sirovine - osnovna klasifikacija i podjela kemijskih spojeva. Uloga i važnost za sirovinu u kojoj su sadržani. (Predavanja, 2)
 4. Pregled i podjela voćnih s obzirom na karakteristične kemijske spojeve - važnost i uloga pojedinih kemijskih spojeva iz nutritivnog sastava voćnih kultura za zdravlje ljudi. (Predavanja, 2)
 5. Pregled i podjela povrtnih vrsta s obzirom na karakteristične kemijske spojeve - važnost i uloga pojedinih kemijskih spojeva iz nutritivnog sastava povrtnih kultura za zdravlje ljudi. (Predavanja, 2)
 6. Standardne kemijske metode - definicija, pregled metoda, klasifickacija, osnovni principi i zakonitosti. Razlike između pojedinih kemijskih metoda s obzirom na selektivnost i preciznost. Odabir i primjena adekvatne metode s obzirom na fizikalna i kemijska svojstva ispitivanog spoja. (Predavanja, 4)
 7. Upoznavanje s radom u laboratoriju- dobra laboratorijska praksa. (Vježbe, 2)
 8. Metode pripreme sirovina, uzoraka i kemikalija - klasifikacija metoda i osnovni principi. Pregled standardnih procedura i njihova klasifikacija. (Predavanja, 2)
 9. Mogućnosti primjene i opis potrebne opreme za specifične kemijske analize. Priprema slijeda i temeljni principi tijekom planiranja i izvođenja kemijskog eksperimenta. (Predavanja, 4)
 10. Pregled laboratorijske opreme- upoznavanje s radom, metodologijom, uzorkovanjem biljnog materijala za potrebe kemijskih analiza istih. (Vježbe, 1)
 11. Kemijske analize voćnih i povrtnih sirovina. (Vježbe, 2)
 12. Seminarski radovi- priprema materijala, upute za izradu (Seminar 1)
 13. Seminarski radovi - odabir sirovine ovisno o kemijskim spojevima koji su karakteristični u nutritivnom sastavu iste, odabir adekvatne metode pripreme sirovine i uzorka za analizu. (Seminar, 2)
 14. Seminarski radovi- primjena pojedinih kemijskih metoda ovisno o vrsti sirovine i kemijskog spoja koji se analizira. Prezentacija seminarskih radova kandidata. (Seminar, 2)
 15. -