Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Molekularne metode u oplemenjivanju bilja (173808)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R3
E-učenje R1
Sati nastave 30
Predavanja 10
Auditorne vježbe 10
Seminar 10
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Snježana Bolarić
prof. dr. sc. Hrvoje Šarčević
dr. sc. Maja Žulj Mihaljević
Izvođač vježbi
dr. sc. Maja Žulj Mihaljević
Izvođač seminara
prof. dr. sc. Ivan Pejić
Ocjenjivanje

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Ivan Pejić
prof. dr. sc. Ivan Pejić

Opis predmeta

Kroz ovaj modul studenti se upoznaju sa osnovnim molekularnim metodama koje se danas koriste ili imaju potencijal primjene u oplemenjivanju bilja. Studenti se detaljno upoznaju sa principima rada i vrstama molekularnih metoda te područjima primjene u oplemenjivanju bilja. To uključuje najčešće primjene poput genetičke identifikacije i selekcija pomoću markera (MAS), ali i postupke mapiranja gena za agronomski važna svojstva i metode genomske selekcije), te analizu pedigreea i razvoj inbred linija tehnikama dihaploida (DH).
Kroz temeljite individualne seminarske radove studenti se uvode u važnija postignuća dijagnostičkih metoda (selekcija pomoću molekularnih markera i genomska selekcijai) te metoda aktivne promjene genoma (genentske transformacije i uređenje genoma) kod poljoprivrednih vrsta od osobnog interesa.

Izvedba modula zasniva se na bloku predavanja aktivnih istraživača koja se izvodi kao blokna nastava unutar jednog tjedna (u dogovoru sa studentima), mentoriranim individualnim seminarskim radovima na bazi ključnih publikacija (rasprave i pojašnjenja metoda istraživanja i dobivenih rezultata) kroz email komunikaciju, te praktičnom rješavanju određenog problema na bazi stvarnih ili simuliranih podataka vezanih uz istraživačke projekte nastavnika.
Dobro opremljen laboratorij i više tekućih projekata studentima osigurava potpuni uvid u eksperimentalnu (laboratorijsku) stranu otkrivanja i primjene molekularnih markera u oplemenjivanju bilja.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Sposbnost interpretacije rezultata iz znanstvene literature i odabir adekvatnih metoda u funkciji planiranja i izvedbe vlastitih eksperimenata iz područja primjene molekularnih metoda u oplemenjivanju bilja.

Način rada

Obaveze nastavnika

- Nastavnici izvode izravnu nastavu unutar jednog tjedna (u pravilu mjesec listopad ili studeni) i rasporeda koji se za svaku generaciju unaprijed dogovori sa studentima;
- Nositelj modula po završetku izravne nastave (predavanja) svim studentima dodjeljuje teme individualnih seminarskih radova;
- Nositelj modula i suradnici komuniciraju sa studentima putam emaila i pomažu im tijekom semestra i godine u izradi seminarskih radova i individualnih zadataka unutar svojih istraživačkih projekata.

Obaveze studenta

- sudjelovati na svim predavanjima (ukupno 10 sati) unutar dogovorenog tjedna i dnevnih termina;
- izraditi individualni seminarski rad i završno ga urediti temeljem preporuka nastavnika s kojime je komunicirao tijekom izrade;
- Doći na usmeni ispit u dogovorenom terminu na kojemu se provjerava znanje iz područja održane nastave i izrađenog seminarskog rada.

Obzirom na u pravilu mali broj studenata i individualni pristup edukacije, ispit se izvodi usmeno u terminu koji se pojedinačno dogavara između studenta i voditelja modula.
Preduvjet za izlazak na završni usmeni ispit je izrada i pozitivna ocjena individualnog seminarskog rada.

Tjedni plan nastave

 1. - Uvod (ograničenja i problemi klasičnog oplemenjivanja bilja; definicije i principi molekularnog oplemenjivanja bilja; osnovne metode, tehnike i primjena u oplemenjivanju bilja) - Tipovi molekularnih markera i analiza genetske varijabilnosti (diverziteta) oplemenjivačkih populacija primjenom molekularnih markera - Selekcija potpomognuta markerima (MAS) i Metoda povratnog križanja potpomognuta molekularnim markerima (MABC) - Genome Wide Association Study (GWAS) i genomska selekcija (GS) - Analiza pedigreea i razvoj inbred linija tehnikama dihaploida (DH) - Demonstracija laboratorijske opreme i tekućih istraživanja - Predstavljanje tema i ciljeva istraživanja studenata (i projekata na kojima sudjeluju)
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. --
 13. -
 14. -
 15. -

Obvezna literatura

 1. Literatura se preporučuje tijekom izvedbe nastave i stalno nadopunjuje tijekom semestra, prilagođeno svakom studentu obzirom na temu njegovog istraživanja za doktorsku disertaciju.