Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Poljoprivredna zoologija (173820)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 30
Predavanja 10
Auditorne vježbe 10
Seminar 10
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Tanja Gotlin Čuljak
Ocjenjivanje

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Dinka Grubišić
prof. dr. sc. Dinka Grubišić

Opis predmeta

Predmet Poljoprivredna zoologija obuhvaća sistematiku životinja štetnih, ali i korisnih u poljoprivrednoj proizvodnji. Predmet obuhvaća poglavlja: biljnoparazitske i korisne nematode (Nemathelminthes), grinje (Acarina, Arthropoda), puževe (Gastropoda, Mollusca), ptice (Aves, Vertebrata) i glodavce (Simplicidentata, Mammalia). Studenti će se putem predavanja i laboratorijskih vježbi te samostalno kroz izradu seminara usvojiti znanja o: morfologiji, anatomiji, biologiji, ekologiji navedenih skupina životinja te o integriranim i ekološki najprihvatljivijim metodama njihova suzbijanja.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Kroz predmet Poljoprivredna zoologija studenti usvajaju neophodna teorijska i praktična znanja iz područja zoologije potrebna za uočavanje problema uzrokovanih štetnim nematodama, grinjama, puževima, pticama i glodavcima, organizaciju prikupljanja uzoraka tla i biljaka, analizu uzoraka i identifikaciju navedenih štetnih organizama te objavljivanje prognoza i izradu preporuka za suzbijanje, temeljem prikupljenih i obrađenih podataka.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
1. Nabrojati i identificirati najznačajnije vrste nematoda, grinja, puževa, ptica i glodavaca štetnih u biljnoj proizvodnji temeljem morfoloških značajki. Prepoznati i razlikovati simptome na biljkama domaćinima i povezati ih s njihovim uzročnicima - nematodama, grinjama, puževima, pticama i glodavcima. seminarski rad, usmeni ispit
2. Prepoznati i znati odabrati prikladne vrste entomopatogenih (EPN) nematoda i grinja za potrebe biološkog suzbijanja štetnih vrsta. Usvojiti metodiku izdvajanja EPN iz uzoraka tla. individualni rad u laboratoriju, seminarski rad, usmeni ispit
3. Opisati metode uzorkovanja tla i biljaka u svrhu pregleda na prisutnost biljnoparazitskih nematoda. usmeni ispit
4. Opisati metodiku uzorkovanja biljnog materijala u svrhu pregleda na prisutnost grinja. usmeni ispit
5. Opisati metodiku pregleda proizvodnih površina na prisutnost glodavaca. usmeni ispit
6. Demonstrirati metode izdvajanja nematoda iz uzoraka tla i biljnog materijala. individualni rad studenata na uređajima i opremi za izdvajanje nematoda u laboratoriju
7. Organizirati provedbu prognoze pojave i štetnosti nematoda, grinja, puževa, glodavaca i ptica s ciljem planiranja odgovarajućih i pravovremenih mjera zaštite bilja. seminarski rad, usmeni ispit
8. Organizirati integriranu zaštitu bilja od biljnoparazitskih nematoda, grinja, puževa, ptica i glodavaca te ju prezentirati proizvođačima i drugim interesnim skupinama koji će ju integrirati u tehnologiju uzgoja ratarskih, povrćarskih i drvenastih kultura. seminarski rad, izrada i prezentacija, usmeni ispit
8. Prezentirati znanje i rezultate analiza putem tiska, stručnih službi, radionica stručnim osobama i općoj publici. seminarski rad, izrada i prezentacija

Tjedni plan nastave

 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -