Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Primijenjena mikrobiologija u poljoprivredi (173830)

ECTS bodovi 6.00
Sati nastave 30
Predavanja 10
Auditorne vježbe 10
Seminar 10
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Sanja Sikora
izv. prof. dr. sc. Mirna Mrkonjić Fuka
prof. dr. sc. Dubravko Maćešić
doc. dr. sc. Nataša Hulak
Ocjenjivanje

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Sanja Sikora
prof. dr. sc. Sanja Sikora

Opis predmeta

Osnovni cilj modula je upoznati studente sa teoretskim i posebno praktičnim znanjima vezanim uz široku primjenu mikrobioloških i biotehnoloških procesa u biljnoj i stočarskoj proizvodnji, proizvodnji i preradi hrane te zaštiti okoliša.
Mikrobni biodiverzitet prirodnih i antropogenih sredina, Mikroorganizmi u hidrosferi i biosferi, Mikrobna raznolikosti tla, Rizosfera – mjesto biokemijskih interakcija između tla, biljke i mikroorganizama, Kulturabilne i nekulturabilne bakterije tla, Direktne i indirektne metode u proučavanju mikroorganizama tla, Pesticidi – mikrobna razgradnja i utjecaj na mikroorganizme tla, Bioremedijacija, Mikrobiološka i organska gnojiva i njihov utjecaj na mikrobiološku aktivnost tla, Mikrobne transformacije dušika u poljoprivrednim tlima, Mikrobni indikatori plodnosti tla, Metode za procjenu bioraznolikosti, mikrobne biomase i mikrobne aktivnosti u tlu; Mikroorganizmi i procesi u proizvodnji organskih gnojiva, Mikrobiologija kompostiranja, Mikrobiološka gnojiva; Korisne asocijacije biljke - mikroorganizmi, Biološka fiksacija dušika, Prirodne populacije rizobija u tlu i njihova raznolikost, Utjecaj abiotskih i biotskih faktora na prirodne populacije, Kompeticijski odnosi u tlu i rizosferi, Tehnologija simbiozne fiksacije dušika, Uzgoj jednogodišnjih i višegodišnjih leguminoza i njihova reakcija na inokulaciju sjemena u održivim sustavima ratarske proizvodnje, Značaj leguminoznih usjeva u plodosmjeni, Arbuskularne mikorize, Metode za izolaciju i molekularnu identifikaciju bakterija i kvasaca izoliranih iz prirodnih sredina.
Mikrobni indikatori u kontroli toksičnosti namirnica, Mikrobiološki standardi za namirnice; Mikrobiološke norme u nas i u svijetu, Klasične i suvremene metode u mikrobiologiji namirnica, Uzorkovanje za mikrobiološku pretragu, Statistička kontrola kakvoće, Pogreške i preciznost analitičkih metoda.
Genetičke osnove metabolizma ugljika kod kvasaca. Genetičke osnove metabolizma duπika kod kvasaca,
Lipidi i stanične membrane kvasaca . Molekulane značajke stresa kod kvasaca. Filogenetika roda Saccharomyces. Najnovije metode u istraživanju ekspresije gena kod kvasaca važnih u industrijkim procesima. Analize transkriptoma vinskih kvasaca. Uloga I značaj mikroorganizma u kvarenju vina. Biološke metode otkiseljavanja vina (malolaktičana I maloetanolna fermentacija). Klasične I molekularne mikrobiološke metode ispitivanja zdravstvene ispravnosti mlijeka i mliječnih proizvoda Klasične i molekularne mikrobiološke metode ispitivanja zdravstvene ispravnosti mesa I proizvoda od mesa. Mikroorganizmi uzročnici kvarenja hrane Faktori virulentnosti patogenih mikroorganizama Multifazne metode u istraživanjima prirodnih fermentacija mliječnih i mesnih prerađevina.Uloga i značaj funkcionalnih starter kultura u proizvodnji mliječnih i mesnih prerađevina .Značaj i uloga mikroorganizama u proizvodnji silaže. Genetika mliječno kiselih bakterija.
-

Vrsta predmeta

Tjedni plan nastave

 1. -
 2. -
 3. --
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -