Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Primijenjena multivarijatna analiza (173832)

ECTS bodovi 6.00
Sati nastave 30
Predavanja 20
Seminar 10
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Marija Pecina
prof. dr. sc. Jerko Gunjača
prof. dr. sc. Zlatko Šatović
doc. dr. sc. Toni Safner
Izvođač seminara
prof. dr. sc. Marija Pecina
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) >60%
Dobar (3) >70%
Vrlo dobar (4) >80%
Izvrstan (5) >90%

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Marija Pecina
prof. dr. sc. Marija Pecina

Opis predmeta

Pojam i klasifikacija multivarijatnih metoda;
Osnovni statistički koncepti i razumijevanje multivarijatne analize - MVA (cilj i svrha metode MVA, tijek analize, pretpostavke, hipoteze);
Prikaz rada s multivarijatnim statističkim metodama i interpretacija rezultata;
Mogućnosti primjene MVA u istraživanjima u agronomskim znanostima.

Potrebno predznanje iz osnova statistike uključujući analizu varijance, korelacijsku i regresijsku analizu.

• Pojam i klasifikacija multivarijatnih metoda;
• Osnovni statistički koncepti i razumijevanje (analiza, pretpostavke, hipoteze);
• ANOVa kao opći linearni model (General Linear Model – GLM);
• Prikaz rada s multivarijatnim statističkim metodama u SAS-u i interpretacija rezultata:
- Analiza glavnih komponenata (Principal Component Analysis - PCA);
- Faktorska analiza (Factor Analysis - FA);
- Diskriminantna analiza (Discriminant analysis - DA);
- Multipla regresija (Multiple Regression - MREG);
- Kanonička korelacijska analiza (Canonical Correlation Analysis - CCA) i kanonička diskriminantna analiza (Canonical Discriminant analysis - CDA);
- Klaster analiza (Cluster Analysis - CA);
- Multidimenzionalno skaliranje – Analiza glavnih koordinata (Multidimensional Scaling - MDS – Principal Coordinate Analysis - PCooA );
- AMMI (Additive Main effects and Multiplicative Interaction) modeli

“Case studies” – razrada specifičnih problema u istraživanjima u poljoprivredi (veza svojstava kvantitete i kvalitete, interakcija genotip x okolina, molekularna raznolikost, geografske indikacije, itd)

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Student se upoznaje s pojmom i metodama multivarijatne analize podataka, te mogućnostima njihove primjene u istraživanjima u agronomskim znanostima.

Tjedni plan nastave

 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -