Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Teorija troškova (173849)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 30
Predavanja 11
Auditorne vježbe 9
Seminar 10
Izvođač predavanja
doc. dr. sc. Branka Šakić Bobić
Izvođač vježbi
doc. dr. sc. Branka Šakić Bobić
Izvođač seminara
doc. dr. sc. Branka Šakić Bobić
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%

Nositelj predmeta

doc. dr. sc. Branka Šakić Bobić
doc. dr. sc. Branka Šakić Bobić

Opis predmeta

Predmet želi ponuditi studentima naprednije tehnike i metode determiniranja i upravljanja troškovima u agrobiznisu te naučiti studente da primjenjuju naučene tehnike i metode u poslovnom odlučivanju. Neke od cjelina koje predmet obuhvaća su: metode i modeli upravljanja troškovima, analiza odnosa "troškovi – obujam proizvodnje – dobit", inkrementalna ili diferencijalna analiza.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Studenti će moći primijeniti apsorpcijski i marginalni pristup analizi troškova te model kontribucijske marže, donositi poslovne odluke na temelju odnosa troškova i prihoda, kao i primjenjivati teoriju troškova u politici cijena u različitim tržišnim situacijama.

Oblici nastave

 • Auditorne vježbe
  Ocjena primjerenosti visine i strukture troškova u poljoprivrednom subjektu. Upravljanje troškovima radi zadržavanja cijene koštanja u zoni profita poslovnog subjekta.
 • Predavanja
  Predavanjima će se omogućiti razumijevanje metodološkog okvira za upravljanje troškovima u poljoprivrednom gospodarstvu, obrtu, zadruzi i poduzeću. Naglasak će se staviti na prepoznavanje i svrstavanje troškova u strukturi kalkulacije.
 • Seminari
  Preporuka promjene proizvodnje u pravcu efikasnijeg poslovanja na bazi niže cijene koštanja i povećanja profita. Provedba analize visine i strukture, te opravdanosti troškova u poslovnim subjektima. Ocijeniti i unaprijediti efikasnost poslovnog subjekta u agrobiznisu prema upravljanju troškovima.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Razvrstavanje troškova u strukturi kalkulacije i upravljanje troškovima radi zadržavanja cijene koštanja u zoni profita poslovnog subjekta. Usmeni ispit, Seminar
Provedba analize visine i strukture, te opravdanosti troškova u poslovnim subjektima. Usmeni ispit, Seminar
Ocijeniti efikasnost poslovnog subjekta u agrobiznisu prema upravljanju troškovima. Usmeni ispit, Seminar

Način rada

Obaveze nastavnika

Održavanje auditornih vježbi i predavanja
Pomoć pri izradi seminara

Obaveze studenta

Aktivno sudjelovanje u nastavi
Izrada seminarskog rada

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Usvojenost programskog sadržaja - završni ispit 50% manje od 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
11 55 3
Aktivnost na seminarskoj nastavi 50% 10 50 3

Tjedni plan nastave

 1. Teorija troškova i upravljanje troškovima
 2. Model tradicionalnog upravljanja proizvodnim troškovima
 3. Modeli upravljanja troškovima temeljeni na procesu
 4. Modeli upravljanja troškovima temeljeni na aktivnostima
 5. Modeli upravljanja troškovima utemeljeni na integraciji pristupa proces/aktivnosti
 6. Poslovno odlučivanje kod upravljanja troškovima i dobiti
 7. Primjena teorije troškova u politici cijena u različitim tržišnim situacijama
 8. Upravljanje troškovima i model kontribucijske marže
 9. Utvrđivanje donje granice prodajne cijene, Problemi rješavanja određenih alternativa
 10. Donošenje poslovnih odluka na temelju odnosa troškova i prihoda
 11. Primjeri analitike i preporuke kod poslovnih odluka u agrobiznisu
 12. Preporuke poslovnih odluka radi maksimizacije dobiti
 13. Metode razvrstavanja troškova, Praktični primjeri u agrobiznisu
 14. Seminarski rad
 15. Seminarski rad

Obvezna literatura

 1. Grgić, Z., Očić, V., Šakić Bobić, B. (2011): Upravljanje troškovima u agrobiznisu, fakultetski udžbenik za studente ABRRR studija Agronomskog fakulteta u Zagrebu (pdf)
 2. Ćejvanović F., Cvijanović D., Grgić, Z., Hodžić K., Subić J. (2010): Teorija troškova i kalkulacija u poljoprivredi, udžbenik za studente na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Tang art, Brčko
 3. Deželjin, J. i sur. (2002): Poduzetnički menadžment: izazov, rizik, zadovoljstvo, M.E.P.Consult, Zagreb
 4. Santini, I. (2002): Troškovi u poslovnom odlučivanju, HIBIS, Zagreb

Preporučena literatura

 1. Babić, M. (1999): Mikroekonomska analiza, četvrto izdanje, Mate, Zagreb
 2. Pindyck, R. S., Rubinfeld, D. L. (2001): Microeconomics, Prentice Hall, New Jersy
 3. Koutsoyiannis, A. (1996): Moderna mikroekonomika, drugo izdanje, prijevod A. Puljić i suradnici, Mate, Zagreb

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Advanced Development Economics - Micro Aspects (PhD programme in Economics, University of Copenhagen, Denmark)
 • Advanced Research Training in Microeconomics (Economics PhD, University of Birmingham, UK)